ГЛАВЕН АРХИТЕКТ

  Вуд услуга Правно основание Срок Такса
1 Издаване на скица-виза за проектиране чл.140, ал. 5 от ЗУТ 7 дни 30,00 лв.
2 Съгласуване и одобряване на инвестиционни проекти чл.144, ал.3, т.1 от ЗУТ 14 дни 0,2% в/у проектната
стойност, но не
по-малко от 30,00 лв.
3 Издаване на разрешение за строеж чл.148, ал.4 от ЗУТ 7 дни

30,00 лв.

4 Одобряване и обявяване на проекта за изменение на ПУП чл.128, ал.5 от ЗУТ 1месец 40,00 лв.
5 Допускане(разрешаване) изработването на комплексен проект за инвестиционна инициатива чл.150, ал.1 от ЗУТ 7 дни 20,00 лв.
6 Представяне и вписване в регистъра на технически паспорт на сграда чл.177, ал.3 от ЗУТ 7 дни 30,00 лв.
7 Издаване на разрешение за строеж без одобряване на инвестиционен проект по чл.147 от ЗУТ чл.148, ал.4 от ЗУТ 7 дни 30,00 лв.
8 Заверка на строително разрешение чл.153, ал.3 и ал.4 от ЗУТ 7 дни 15,00 лв.
9 Издаване на разрешения за поставяне на преместваеми обекти чл.56, ал.1,2 от ЗУТ 7 дни 100,00 лв.
10 Заверка на протокол при определяне на строителна линия, ниво на строеж и откриване на строителна площадка чл.157, ал.2 и чл.158, ал.2 от ЗУТ 7 дни 40,00 лв.
11 Проверка за установяване на съответствието на строежа с издадените строителни книжа чл.159, ал.1и ал.3 от ЗУТ 3 дни 20,00 лв.
12 Издаване на удостоверение за въвеждане в експлоатация на строежи от IV и V категория чл.177, ал.3 от ЗУТ 7 дни 80-120 лв.
13 Съставяне на констативен акт за незаконно строителство чл.224 а, ал.2 от ЗУТ 7 дни -
14 Издаване на акт за узаконяване на строеж (§ 184 от ПЗР към ЗИД на ЗУТ) §127, ал.2 и 3 от ПЗР на ЗУТ 1месец -
15 Издаване на разрешение за строеж за разкопаване на улични и тротоарни настилки и вътрешно-квартални пространства чл.148, ал.4 от ЗУТ 7 дни 70,00 лв.
16 Приемане и заверяване на екзекутивна документация чл.175,ал.5 от ЗУТ Нерегла-ментиран 50% от арх. такса мин. 20,00лв.
17 Издаване на удостоверение за степен на завършеност на строеж ЗУТ 7 дни 20,00 лв.
18 Учредяване право на преминаване през чужд поземлен имот за издаване на разрешения за строеж за проводи на инженерната инфраструктура чл.192, ал.2 от ЗУТ 7 дни 20,00 лв.
19 Освидетелстване на сгради и издаване на заповед за премехване /поправяне или заздравяване/ на строежи, негодни за използване или застрашени от самосрутване чл.195, ал.5 от ЗУТ 7 дни 10,00 лв.
20 Издаване на разрешение за строеж в земеделски земи от горския фонд без промяна на предназначението 1л.148, ал.4 от ЗУТ 7 дни

30,00 лв.

21 Включване на земеделски земи в границите на урбанизираните територии по ЗУТ - -
22 Издаване на удостоверение за реално определени части от сграда чл.202 и чл.203от ЗУТ 7 дни 20,00 лв.
23 Издаване на удостоверение за търпимост на строеж (§16 от ДР на ЗУТ) 14 дни 20,00 лв.
24 Изготвяне на копие от реперен карнет - 7 дни 10,00 лв.
25 Изготвяне на извадка от трасировъчен карнет - 7 дни 5,00 лв.
26 Издирване на собственост на граждани по разписни списъци ЗУТ 7 дни -
27 Изпращане на възражения до окръжния съд (чл.215 от ЗУТ) чл.215 от ЗУТ 7 дни -
28 Издаване и заверяване на копие от проектна документация - 7 дни 20,00 лв.
29 Възстановяване на изгубен одобрен инвестиционен проект, по който е изпълнен строеж, чрез заснемане ЗУТ 7 дни 0,2% от СМР
30 Издаване на заверено препис-извлечение от решение на ОЕСУТ - 7 дни -
31 Издаване на удостоверение за завършеност на сграда в груб строеж ЗУТ 7 дни 20,00 лв.
32 Презаверка на инвестиционен проект - 7 дни 50% арх. такса, но не < 20,00 лв.
33 Удостоверение за функциониране на строеж VI категория чл. 178, ал.2 от ЗУТ 7 дни 20,00 лв.
34 Издаване на удостоверение за функциониране на обект, съгласно преустройство по чл.151 от ЗУТ ЗУТ 7 дни 20,00 лв.
35 Издаване на удостоверение за функциониране на преместваем обект ЗУТ 7 дни 20,00 лв.
36 Заявление за издаване на удостоверение за поделяемост на имот, жилищна сграда, апартамент, обществено обслужващи обекти и др. ЗУТ 7 дни 20,00 лв.