Гражданска регистрация и административно обслужване - ГРАО

За получаване на съответния документ или услуга, лицето следва да представи документ за самоличност (лична карта).

  Наименование на услугата Срок за издаване Такса
1 Издаване на удостоверение за раждане - оригинал - Безплатно
2 Издаване на удостоверение за раждане - дубликат или препис

7 дни
3 дни
1 ден

5,00 лв.
6,00 лв.
9,00 лв.

3 Издаване на удостоверение за сключен граждански брак - оригинал 3 часа Безплатно
4 Издаване на удостоверение за сключен граждански брак - дубликат или препис

7 дни
3 дни
1 ден

5,00 лв.
6,00 лв.
9,00 лв.
5 Издаване на удостоверение за липса на съставен акт за гражданско състояние 3 часа Безплатно
6 Издаване на препис - извлечение от акт за смърт първи път 3 часа  Безплатно
7 Издаване на препис - извлечение от акт за смърт за втори и следващ път

7 дни
3 дни
1 ден

5,00 лв.
6,00 лв.
9,00 лв.

8 Издаване на удостоверение за наследници 7 дни
3 дни
3 часа
3,00 лв.
6,00 лв.
9,00 лв.
9 Издаване на удостоверение за семейно положение 7 дни
3 дни
3 часа
3,00 лв.
6,00 лв.
9,00 лв.
10 Издаване на удостоверение за родствени връзки 7 дни
3 дни
1 ден
3,00 лв.
6,00 лв.
9,00 лв.
11 Издаване на удостоверение за идентичност на лице с различни имена до 3 часа Безплатно
12 Издаване на удостоверение за семейно положение за сключване на граждански брак на български гражданин с чужденец в чужбина 7 дни
3 дни
1 ден
5,00 лв.
10,00 лв.
15,00 лв.
13 Издаване на удостоверение за семейно положение за сключване на граждански брак с чужденец в Република България 7 дни
3 дни
3 часа
5,00 лв.
10,00 лв.
15,00 лв.
14 Издаване на удостоверение за промяна на постоянен адрес - за първи път 7 дни
3 дни
3 часа
3,00 лв.
6,00 лв.
9,00 лв.
15 Издаване на удостоверение за промяна на постоянен адрес, регистриран след 2000 год. 7 дни
3 дни
3 часа
3,00 лв.
6,00 лв.
9,00 лв.
16 Издаване на удостоверение за постоянен адрес при вече регистриран постоянен адрес 7 дни
3 дни
1 ден
3,00 лв.
6,00 лв.
9,00 лв.
17 Издаване на удостоверение за постоянен адрес след подаване на заявление за заявяване или за промяна на постоянен адрес 7 дни
3 дни
1 ден
3,00 лв.
6,00 лв.
9,00 лв.
18 Издаване на удостоверение за настоящ адрес за първи път 7 дни
3 дни
1 ден
3,00 лв.
6,00 лв.
9,00 лв.
19 Издаване на удостоверение за настоящ адрес при вече регистриран настоящ адрес 7 дни
3 дни
1 ден
3,00 лв.
6,00 лв.
9,00 лв.
20 Издаване на удостоверение за настоящ адрес след подаване на адресна карта за заявяване или за промяна на настоящ адрес 7 дни
3 дни
1 ден

3,00 лв.
6,00 лв.
9,00 лв.

21 Издаване на удостоверение за промени на настоящ адрес, регистриран след 2000 год. 7 дни
3 дни
1 ден
3,00 лв.
6,00 лв.
9,00 лв.
22 Издаване на удостоверение за правно ограничение 7 дни
3 дни
3 часа
5,00 лв.
8,00 лв.
10,00 лв.
23 Издаване на удостоверение за родените от майката деца 7 дни
3 дни
1 ден
5,00 лв.
8,00 лв.
10,00 лв.
24 Съставяне на актове за гражданско състояние на български граждани, които имат актове, съставени в чужбина 7 дни Безплатно
25 Процедура по признаване на чуждестранни решения и други актове, свързани с гражданското състояние 14 дни 25,00 лв.
26 Промяна в актове за гражданско състояние 7 дни
3 дни
3 часа
3,00 лв.
6,00 лв.
9,00 лв.
27 Заверка на документи по гражданско състояние за чужбина 7 дни
3 дни
3 часа
5,00 лв.
8,00 лв.
12,00 лв.
28 Издаване на удостоверение за вписване в регистрите на населението 7 дни
3 дни
3 часа
5,00 лв.
10,00 лв.
15,00 лв.
29 Припознаване на дете - 2,00 лв.
30 Възстановяване и промяна на име 7 дни Безплатно
31 Издаване на препис от ЛРК и семеен регистър на населението 7 дни
3 дни
3 часа
3,00 лв.
6,00 лв.
9,00 лв.
32 Установяване наличието на българско гражданство 7 дни
3 дни
3 часа
6,00 лв.
12,00 лв.
18,00 лв.
33 Учредяване на настойничество и попечителство 7 дни Безплатно
34 Издаване на удостоверение за начина на изселване от Република България 7 дни
3 дни
1 ден
7,00 лв.
10,00 лв.
15,00 лв.
35  Образуване на преписка за установяване на самоличност 7 дни 3,00 лв.
36 Образуване на преписка за установяване на верен ЕГН по искане на граждани 7 дни

3,00 лв.

37 Анкетиране на чужди граждани, получили разрешение за постоянно пребиваване и получаване на ЕГН 7 дни
3 дни
3 часа
6,00 лв.
12,00 лв.
18,00 лв.