Постоянни комисии към ОбС

Постоянна комисия по "Законност и обществен ред:

Председател: Росица Цветанова Митева
Членове:
1. Аксел Мехмед Кючюк
2. Айдън Исмаил Хюсеин
3. Хамди Нурула Нурула
4. Бейти Кямил Руфад
5. Бюлент Кемал Хасан
6. Синан Незир Нури
7. Виргиния Николаева Станкова


Постоянна комисия по "Финанси и бюджет"

Председател: Бехчет Руфад Сюлейман
Членове:
1. Венцислав Величков Тодоров
2. Виргиния Николаева Станкова
3. Билгин Мустафа Билял
4. Рейхан Исмаил Каракашев
5. Емин Шабан Емин


Постоянна комисия по "Стопански дейности и европейско развитие"

Председател: Айдън Исмаил Хюсеин
Членове:
1. Метин Руфи Шефкет
2. Виргиния Николаева Станкова
3. Шенол Ибрям Руфи
4. Зейти Фераим Мехмед
5. Ерол Акиф Юмер
6. Турхан Исмаил Ибрям


Постоянна комисия по "Социални дейности и здравеопазване"

Председател: Гюнел Адем Мюсреф
Членове:
1. Ахмед Закиров Ахмедов
2. Екатерина Великова Димитрова
3. Росица Цветанова Митева
4. Мустафа Закир Рашид
5. Ридван Хабил Джелил


Постоянна комисия по "Образование, култура, спорт и туризъм"

Председател: Екатерина Великова Димитрова
Членове:
1. Венелин Данчев Вутов
2. Шенгюл Ибрахим Юсуф
3. Сибел Нермин Джелил
4. Айше Мехмед Саар
5. Орхан Кабил Мехмед


Постоянна комисия по "Предотвратяване и установяване конфликт на интереси"

Председател: Хамди Нурула Нурула
Членове:
1. Рейхан Исмаил Каракашев
2. Венцислав Величков Тодоров
3. Орхан Кабил Мехмед
4. Ридван Хабил Джелил