Декларации на общинските съветници в ОбС - Исперих

Образци на декларации по смисъла на чл. 35, ал. 1, т. 1 и т. 3 от Закона за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество (ЗПКОНПИ), одобрени на 18.04.2018 г. от ПК по ПУКИ

- Образци на декларации по чл. 35, ал. 1, т. 1 и т. 3 от ЗПКОНПИ

Дата на публикуване: 23.04.2018 год.


Декларации по ЗПКОНПИ

адв. Даниел Димитров Йорданов - Председател на Общински съвет - Исперих
Бейсим Руфад Расим - Кмет на община Исперих
д-р Абдуллах Заргар - Управител на "МБАЛ-Исперих" ЕООД

Общински съветници

- Аксел Кючюк - общински съветник (дата на публикуване: 10.09.2019 г.);
- Виргиния Станкова - общински съветник (дата на публикуване: 10.09.2019 г.);
- Емин Емин - общински съветник (дата на публикуване: 10.09.2019 г.).

Кметове на кметства

Дата на публикуване: 23.04.2018 год.


Декларации по ЗПУКИ /отменен с ДВ., бр. 7 от 19.01.2018 г./