Правилник за дейността на ОбС

 

Правилник за организацията и дейността на Общински съвет – Исперих, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация /мандат 2015г. – 2019г./


(приет с Решение № 5 на Общински съвет - Исперих по Протокол № 2 от 13.11.2015 год., изм. с Решение № 23 на ОбС - Исперих по Протокол № 3 от 26.11.2015 г., изменен с Решение № 249 на ОбС - Исперих по Протокол № 21 от 01.12.2016 г.)


Правилник за организацията и дейността на ОбС - Исперих

 

Общинският съвет определя политиката за изграждането и развитието на общината във връзка с осъществяването на дейностите по чл. 17 на ЗМСМА, както и на другите дейности, определени със закон.

1. Общинското имущество, общинските предприятия, общинските финанси, данъци, такси, общинската администрация;

2. Устройството и развитието на територията на общината и на населените места в нея;

3. Образованието – предучилищно възпитание, начално, основно и средно образование;

4. Здравеопазването – амбулаторно-поликлинично и болнично обслужване, здравна профилактика, медико-социални грижи и санитарно-хигиенни дейности;

5. Култура – читалища, театри, оркестри, библиотеки, музеи и музейни сбирки, самодейност, ритуали, местни традиции и обичаи;

6. Благоустрояването и комуналните дейности – водоснабдяване, канализация електрификация, топлофикация, телефонизация, улици и площади, паркове, градини, улично осветление, озеленяване, корекция на реки и дерета, третиране на битови отпадъци, общински транспорт, общински бани, перални, хотели, гаражи и гробища;

7. Социално подпомагане – социални грижи и социални помощи, социално жилищно задоволяване и други социални дейности с общинско значение;

8. Опазването на околната среда и рационално използване на природните ресурси с общински значение;

9. Поддържането и опазването на културата, исторически и архитектурни паметници с общинско значение;

10. Развитието на спорта, отдиха, туризма с общинско значение.

Общински съвет – Исперих изпълнява функциите по чл. 21 от ЗМСМА, както и други задачи от местно значение, които не са от изключителната компетентност на други органи и не съставляват изпълнителна дейност.