КОМПЛЕКС ЗА СОЦИАЛНИ УСЛУГИ ЗА ДЕЦА И СЕМЕЙСТВА „ЛУДОГОРИЕ”

ВИЗИЯ

 Комплекс за социални услуги за деца и семейства /КСУДС/„Лудогорие” Исперих функционира от 01.01.2011 година, съгласно Решение №288 на Общински съвет-Исперих от заседание, проведено на 22.12.2010 г., Протокол №49. КСУДС „Лудогорие” е самостоятелно юридическо лице,  организационна структура на Община Исперих,  в който се предоставят социални услуги, съгласно чл.36, ал. 2 от ППЗСП, както следва:

·         Преходно жилище;

·         Център за обществена подкрепа;

·         Център за настаняване от семеен тип за деца/младежи без увреждания 1;

·         Център за настаняване от семеен тип за деца/младежи без увреждания 2.

Всяка социална услуга разполага със собствено самостоятелно пространство, което включва нужния вид и брой помещения, в зависимост от вида на услугата: спални помещения, дневна, трапезария, кухня, офис на екипа, санитарни и складови помещения, игротеки, зали за занимания, срещи, консултации и обучения. Помещенията са оборудвани  и обзаведени според спецификата на работа с клиентите. Материалнта база на всяка услуга гарантира качество на предоставяне на услугата и ефективна работа с нейните потребители.

Социална услуга

ПРЕХОДНО ЖИЛИЩЕ

„Преходно жилище” /ПЖ/ е социална услуга в общността с капацитет 12 юноши и девойки. Доставчик на услугата е Община Исперих. Управлението на услугата се осъществява от Управителя на КСУДС. Оперативното управление на дейностите в услугата се осъществяват от социален работник-екипен ръководител.

Ползватели на услугата  са  деца, младежи и девойки на възраст от 16 до 20 години, настанени при условия и ред, определени в Закона за закрила на детето или в Закона за социално подпомагане.

Услугата ПЖ представлява комплекс от дейности, осъществявани посредством модела на социална работа “Работа по случай” и цели:

  1. Подготовка на младежи и девойки за самостоятелен и независим живот след напускане на институцията;
  2. Подготовка  за професионална и житейска реализация;
  3. Създаване на мрежа за социална подкрепа и постигане на социално включване;
  4. Превенция на настаняване в институция;

5.      Реинтеграция в семейна среда

Социално - педагогическата работа в „Преходно жилище“ е насочена към компенсиране на дефицити в уменията в битовата и социалната сфера, породени от продължителния институционален престой. Социалните работници подпомагат  младежите и девойките да придобият, чрез практическа дейност необходимите за самостоятелно живеене социални и битови умения.

Социална услуга

ЦЕНТЪР ЗА ОБЩЕСТВЕНА ПОДКРЕПА

Център за обществена подкрепа /ЦОП/ е социална услуга в общността с капацитет 40 места, която  предлага подкрепа на деца и родители за  преодоляването на различни проблеми в съвместния им живот, подобряване на родителските умения и създаване на благоприятна семейна среда.   Доставчик на услугата е Община Исперих. Управлението на услугата се осъществява от Управителя на КСУДС. Оперативното управление на дейностите в услугата се осъществяват от социален работник-екипен ръководител

Ползватели на услугата  са деца в риск от 0 до 18 години и техните семейства. Условие за ползване на услугата е:

Услугата представлява комплекс от дейности, осъществявани посредством модела на социална работа “Работа по случай” и цели:

1. Превенция на изоставянето на деца и настаняването им в специализирана институция;

2. Превенция на отпадането от училище;

3. Превенция на насилието (психическо, физическо и сексуално) на детето в семейството;

4. Превенция на занемаряването на детето;

5. Превенция на задълбочаване на отклоняващо се поведение;

  1. Реинтеграция на деца в техните биологични семейства, осиновяване, или настаняване в среда близка до семейната – семейство на близки или роднини, или приемно семейство;
  2. Предоставяне и осигуряване равнопоставено включване на децата в социалния живот;
  3. Осигуряване на гарантиран достъп до специализирани здравни, социални, образователни и други услуги в общността;
  4. Посредничество и застъпничество на семействата, ползващи услугите на ЦОП пред други държавни, административни и неправителствени организации.

 

Социални услуги

ЦЕНТЪР ЗА НАСТАНЯВАНЕ ОТ СЕМЕЕН ТИПЗА ДЕЦА/МЛАДЕЖИ БЕЗ УВРЕЖДАНИЯ  1 И 2

  Центровете за настаняване от семеен тип за деца/младежи без увреждания  1 и 2 /ЦНСТ/ са социални услуги – резидентен тип, които осигуряват жизнена среда за пълноценно развитие на деца и младежи без увреждания, които имат нужда от грижа извън тяхното семейство и подкрепа за самостоятелен живот. Тези центрове предоставят  комплекс от дейности, съобразени с индивидуалните  потребности  на децата/младежите и насочени към развиване на социална компетентност и подготовка за самостоятелен  живот, подкрепа в образованието, развиване на способности за организиране на свободното време, професионално ориентиране и обучение, възстановяване и поддържане на контакт с биологичното семейство и формиране на собствена идентичност.

 Услугите  ЦНСТ за деца/младежи без увреждания 1 и 2 са с общ капацитет  24 деца.

Доставчик на услугите е Община Исперих. Управлението на услугите се осъществява от Управителя на КСУДС. Оперативното управление на дейностите в услугите се осъществяват от социални  работници - екипни ръководители

Ползвателите на услугите  се настаняват при условия и ред, определени в Закона за закрила на детето и ЗСУ Това са:

1.      деца, при които на определения етап от работа не е възможна тяхната реинтеграция, осиновяване или настаняване в приемно семейство;

2.      деца, за които е наложително временно извеждане от семейството поради риск, застрашаващ нормалното им развитие;

3.      деца/младежи  и техните семейства, които са заявили желание и имат ресурс за работа по намаляване на настаняването или реинтеграция;

4.      деца, които са в процес на подготовка за осиновяване или настаняване в приемно семейство;

5.      Младежи на които им е необходимо да бъдат подкрепени, за да водят самостоятелен начин на живот.