ДНЕВЕН ЦЕНТЪР ЗА ДЕЦА С УВРЕЖДАНИЯ

Дневен център за деца с увреждания - Исперих

Дневен център за деца с увреждания е социална услуга за предостовяне на дневни грижи, мобилна и почасова услуга за деца до 18 години и техните семейства, както и младежи до 29 години, ползватели на социалната услуга Център за настаняване от семеен тип за деца и младежи  с увреждания.

            ДЦДУ е разкрита на 01.12.2014г. по проект „Интеграция на деца и младежи с увреждания чрез предоставяне на социални услуги в Община Исперих.

            От 01.01.2016г. услугата Дневен център за деца с увреждания е  разкрита като самостоятелна услуга на делегиран бюджет, с капацитет 30.

            Адрес: гр.Исперих, ул“Васил Левски“ №72. Управител е Полина Стоянова, мобилен телефон-0882434861 и 0877511008.

            Ползватели на социалната услуга са  деца  с физически увреждания , с психически увреждания и с други заболявания, удостоверени в ТЕЛК решение. Деца, които нямат заболяване, удостоверено с ТЕЛК решение, но се нуждаят от специализирана помощ от логопед и психолог, ползват почасова услуга с талон от личен лекар, в който се удостоверява потребността от работа със логопед и психолог.

            С децата работят екип от специалисти - рехабилитатор, терапевт, възпитатели, логопед, психолог, детегледачки, социален работник.

            Специалистите провеждат индивидуални и групови занимания, консултации, оказват помощ и подкрепа на родителите и на техните  деца.

            Деца с физически увреждания на територията на Община Исперих се транспортират със специализирано транспортно средство от центъра до семействата и обратно по определен маршрут и график. Деца с увреждания, извън територията на Община Исперих се транспортират от семействата си.

            На децата с дневен престой се предлагат топла напитка,  две подкрепителни закуски и обяд.

            Пред ДЦДУ има изградена рампа за придвижване на деца с инвалидни колички, както и детска площадка, където децата се извеждат на разходка.

            В ДЦДУ се празнуват рождени дни на децата, отбелязват се официални празници, организират се излети сред природата, извеждат се на разходка до детски паркове, посещават обществени мероприятия в града с цел тяхната интеграция и социализация  в общността.