ДОМ ЗА ДЕЦА ЛИШЕНИ ОТ РОДИТЕЛСКА ГРИЖА „ЛУДОГОРИЕ”

ВИЗИЯ

Дом за деца лишени от родителска грижа „Лудогорие” е единствената специализирана институция на територията на община Исперих. Доставчик на услугата е Община Исперих. Управлението на услугата се осъществява от Директор на Дом за деца лишени от родителска грижа ”Лудогорие”. Оперативното управление на дейностите в услугата се осъществяват от социален работник-екипен ръководител.

Институцията предлага институционална грижа за деца. Това са деца на родители, намиращи се в затруднено социално, здравословно и материално положение. Най-често това са самотни или безработни родители, с психични заболявания, от многодетни семейства. Капацитетът на специализираната институция Дом за деца лишени от родителска грижа „Лудогорие”  е 18 деца.

Социално-педагогическата работа с децата, настанени в институцията е насочена към осигуряване на здравни, физически и  образователни потребности.

Основната цел е насочена към отглеждане на децата в среда близка до семейната.

Социалните работници планират индивидуалната работа съвместно с  всяко дете като подпомагат неговото развитие чрез придобиване на социални и битови умения. Те подпомагат реинтеграционния процес и съдействат за непрекъсване на контактите между деца и родители.