Екология

  Наименование на услугата Срк Такса
1 Издаване на разрешения за отсичане, кастрене на дървета и храсти в регулационните черти на населеното място 1месец
15 дни
7 дни
10,00 лв.
12,00 лв.
15,00 лв.
2 Издаване на разрешение за отсичане и изкореняване до 5 бр. дървета и до 1 дка лозя в селскостопанските земи 1месец
15 дни
7 дни
10,00 лв.
12,00 лв.
15,00 лв.
3 Издаване на разрешение за отсичане на над 5 бр. дървета и на над 1 дка лозя 1месец
15 дни
7 дни
10,00 лв.
12,00 лв.
15,00 лв.
4 Издаване на разрешения за отсичане, кастрене на дървета и храсти извън регулативните черти на населеното място 1месец
15 дни
7 дни
10,00 лв.
12,00 лв.
15,00 лв.
5 Издаване на разрешения за отсичане, кастрене на дървета и храсти под режим на особена закрила 1месец
15 дни
20,00 лв.
30,00 лв.
6 Издаване на удостоверения за култивиране на лечебни растения 15 дни
7 дни
3 дни
10,00 лв.
15,00 лв.
20,00 лв.
7 Издаване на позволително за бране на лечебни растения на територии, които са общинска собственост 15 дни Според вида и количеството
8 Маркиране на отсечени дървета 1 ден 1,00 лв. за куб. м.
9 Издаване на удостоверение за превоз на дървесина, добита по реда на ЗОСИ 3 дни 5,00 лв./1бр. превозен билет
10 Предоставяне на обществен достъп на комплексни разрешителни, инвеститорски предложения и ОВОС 1 ден Безплатна
11 Удостоверение за регистрация на куче 7 дни Безплатна
12 Проверка и отговор на сигнали, молби и предложения на граждани, свързани с проблеми по опазване на околната среда до 2 месеца Безплатна