Общи

  Вид услуга Правно основание Срок Такса
1 Издаване на удостоверение УП 2 и УП 3 за брутно трудово възнаграждание и за осигурителен и трудов стаж Кодекс за социално осигуряване 14дни Безплатна
2 Издаване на удостоверения за регистрация на настоятелства Закон за юридическите лица с нестопанска цел 7дни Безплатна
3 Нотариални заверки и копия от документи(кметства) Закон за нотариалната дейност 7дни 3,00лв.
4 Регистрация на местните поделения на изповеданията в Р. Българияв в общинския регистър на вероизповеданията Закон за вероизповеданията   Безплатна