Обява за наличие на инвестиционно предложение

ИЛМАЗ ХАЙРИ ХЮСМЕН от с. Вазово уведомява всички заинтересовани физически и юридически лица, че има инвестиционно предложение за изработване на инвестиционен проект във фаза ТП за обект "ДВУЕТАЖНА, ЕДНОФАМИЛНА ЖИЛИЩНА СГРАДА" с местонахождение в гр. Исперих ...
19. 04. 2021 г.

Обява за наличие на инвестиционно предложение

"АГРОТАЙМ" ЕООД гр. Исперих уведомява всички заинтересовани физически и юридически лица, че има инвестиционно предложение за обект: "Подобряване на биосигурността в животновъдното стопанство на "АГРОТАЙМ" ЕООД, чрез изграждане на силози за съхранение на зърнени суровини и шротове" с местоположение: ПИ № 32874.180.6 в землището на гр. Исперих.
15. 04. 2021 г.

Конкурс за възлагане управлението на  „Общинска Аптека - Исперих“ ЕООД

Общински съвет Исперих обявява конкурс за възлагане управлението на  „Общинска Аптека - Исперих“ ЕООД със седалище и адрес на управление: обл. Разград, общ. Исперих, гр. Исперих, ул. „Ахинора“ № 41.
12. 04. 2021 г.

ОБЯВА

за предоставяне и ползване на здравно-социална услуга по проект „Патронажна грижа + в Община Исперих”...
08. 04. 2021 г.

Обява за наличие на инвестиционно предложение

Гюрсел Хасан Хюсеин уведомява всички заинтересовани физически и юридически лица, че е налице инвестиционно предложение - обект: "Едноетажна еднофамилна жилищна сграда" да се проектира в УПИ IX-309 в кв.33 по ЗРП по с. Свещари ...
05. 04. 2021 г.

Обява за наличие на предложение за разработване

Бюрхан Мустафа Ариф уведомява всички заинтересовани физически и юридически лица, че има предложение за разработване на: Изменение Подробен устройствен план - план за регулация и застрояване на УПИ II-3 и УПИ III - 4, квартал 9 по плана на село Къпиновци...
05. 04. 2021 г.

Обява за наличие на инвестиционен проект

Хасан Мюмюн Хасан, от с. Лъвино уведомява всички заинтересовани физически и юридически лица, че има инвестиционен проект за: "Едноетажна еднофамилна жилищна сграда и гараж" с местоположение в с.Лъвино
05. 04. 2021 г.

ОБЯВА от ВО-Исперих

от Сухопътни войски, за провеждане на конкурс за войнишки длъжности за приемане на военна служба на лица, завършили граждански средни или висши училища в страната и в чужбина за времето от 21.07.2021г. до 28.07.2021г...
03. 04. 2021 г.

Искане за преценяване необходимостта от ОВОС

Искане за преценяване необходимостта от оценка на въздействието върху околната среда (ОВОС) от ЙОЗЛЕМ РАМАДАНОВА с адрес с. Лъвино, общ. Исперих на инвестиционно предложение: "Изграждане на животновъден обект - кравеферма за отглеждане на крави до 50 броя и млекосъбирателен пункт"
25. 03. 2021 г.

Обява за наличие на инвестиционно предложение

"ЕКОСТАРТПЕТРОЛ" ЕООД - гр. Исперих уведомява всички заинтересовани физически и юридически лица, че има инвестиционно предложение за изработване на инвестиционен проект за: "Промяна предназначението на част от съществуваща сграда в Цех за преработка на мляко с капацитет до 1000 литра на ден и производство на млечни продукти", находящ се в ПИ с идентификатор 32874.201.17 по КК и КР на гр. Исперих, идентичен с УПИ I, кв. 84 по плана на гр. Исперих, общ. Исперих, обл. Разград.
23. 03. 2021 г.