Обява за наличие на инвестиционно предложение

ДЖАНАН ХАСАН АХМЕД и ТАНЕР САЛИ ЗАКИР уведомяват всички заинтересовани физически и юридически лица, че имат инвестиционно предложение за изработване на инвестиционен проект във фаза ТП за обект "ДВУЕТАЖНА ПРИСТРОЙКА КЪМ СЪЩЕСТВУВАЩА ДВУЕТАЖНА ЖИЛИЩНА СГРАДА", с местонахождение: УПИ XIX-457, кв. 48 по плана на с. Лъвино, общ. Исперих.
23. 03. 2021 г.

Обява за наличие на инвестиционно предложение

"АЙВАЗ-Н" ООД гр. Исперих уведомява всички заинтересовани физически и юридически лица, че има инвестиционно предложение за строеж "Ел. захранване с кабел 20 kV и трафопост тип БКТП 20/0,4 kV, 630 kVA в УПИ IV-9911, (ПИ 32874.201.9911), гр. Исперих, община Исперих
23. 03. 2021 г.

Обява за наличие на инвестиционен проект

ЕЛИС МЕХМЕД КАРАКАШЕВА уведомява всички заинтересовани физически и юридически лица, че има предложение за инвестиционен проект: "Промяна предназначението на ДВА МАГАЗИНА за промишлени стоки в ИГРАЛНА ЗАЛА за организиране на хазартни игри" с местоположение град Исперих, без ЦГЧ, кв. 81, УПИ I ...
18. 03. 2021 г.

Обява за наличие на инвестиционно предложение

"НАРСЕЛ" ЕООД уведомява всички заинтересовани физически и юридически лица, че има инвестиционно предложение за "Изменение на ПУП-ПРЗ на УПИ II "За стопанска дейност, кв. 73, касаещо промяна в уличната регулация ..." - с. Лудогорци, Стопански двор.
09. 03. 2021 г.

СЪОБЩЕНИЕ

СЪОБЩЕНИЕ във връзка с процедурата за подбор на Здравен медиатор при Община Исперих – 1 бр.
08. 03. 2021 г.

Съобщение

Предстои откриване на строителна площадка по проект на Община Исперих „Разкриване на Център за подкрепа на лица с увреждания и техните семейства, включително с тежки множествени увреждания в гр. Исперих“.
05. 03. 2021 г.

Резултати от конкурса за определяне на управител на „Многопрофилна болница за активно лечение - Исперих” ЕООД, гр.Исперих

За условията и реда за превеждане на конкурси за възлагане управлението на лечебни заведение по Закона за лечебните заведения ОБЯВЯВА класирането в конкурс за възлагане управлението на "МБАЛ Исперих" ЕООД гр.Исперих, както следва:... Първо място - доктор Иван Василев Гайдаров...
01. 03. 2021 г.

Обява за наличие на инвестиционен проект

Мюмюн Хюсеин Ибрям от с. Тодорово уведомява всички заинтересовани физически и юридически лица, че има инвестиционен проект за: "Едноетажна еднофамилна жилищна сграда" с местоположение в с. Тодорово....
25. 02. 2021 г.

Обява за наличие на инвестиционен проект

АДЕМ РУФИ МЕХМЕД от с. Средоселци уведомява всички заинтересовани физически и юридически лица, че има инвестиционен проект за: "Едноетажна еднофамилна жилищна сграда с гараж " с местоположение в с. Средоселци....
25. 02. 2021 г.