Обява за наличие на предложение за разработване на ПУП-ПРЗ

ЙОЗЛЕМ РАМАНОВА от с. Лъвино, общ. Исперих уведомява всички заинтересовани физически и юридически лица, че има предложение за разработване на: ПУП - ПРЗ на УПИ ІІ-55, квартал 2 по плана на с. Лъвино с цел изграждане на животновъден обект - кравеферма за отглеждане на до 50 броя крави и млекосъбирателен пункт ...
10. 02. 2021 г.

Обява за наличие на инвестиционно предложение

Инж. ХАЛЮК ХЮСЕИН ХЮСЕИН - началник-отдел "Териториално и селищно устройство" при Община Исперих уведомява всички заинтересовани физически и юридически лица, че е налице инвестиционно предложение - обект: "Проект за изменение на ПУП-ПР за УПИ № І-132 от кв. 34 по плана на с. Духовец" ...
05. 02. 2021 г.

Обява - АСИСТЕНТСКА ПОДКРЕПА

ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ПРИЕМ НА ДОКУМЕНТИ ОТ КАНДИДАТИ ЗА ЗАЕМАНЕ НА ДЛЪЖНОСТ „ЛИЧЕН АСИСТЕНТ“ ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА СОЦИАЛНА УСЛУГА „АСИСТЕНТСКА ПОДКРЕПА“
29. 01. 2021 г.

Обява за наличие на инвестиционен проект

Тунджай Мехмед Ибрям от с.Драгомъж уведомява всички заинтересовани физически и юридически лица, че има инвестиционен проект за: „Еднофамилна жилищна сграда” с местоположение в гр. Исперих, ул. „Места“ № 18 ...
27. 01. 2021 г.

Обява за наличие на инвестиционно предложение

Гено Иванов Генов от град Исперих уведомява всички заинтересовани физически и юридически лица, че имаме инвестиционно предложение за: „Промяна на предназначението на Кафе - еспресо в Смесен магазин УПИ XIV - 319, кв. 30,град Исперих ...
26. 01. 2021 г.

Обява за наличие на инвестиционен проект

БЕЙНУР РАСИМ ЕМУРЛА от с. Подайва уведомява всички заинтересовани физически и юридически лица, че има инвестиционен проект за: "Магазин за промишлени стоки" с местоположение в гр. Исперих, ул. "Васил Левски" № 141А ...
25. 01. 2021 г.