КЛАСИРАНЕ НА КАНДИДАТИТЕ С НАЙ-ВИСОК ОКОНЧАТЕЛЕН РЕЗУЛТАТ, ПОЛУЧЕН ПРИ ПРОВЕЖДАНЕ НА КОНКУРСНА ПРОЦЕДУРА ЗА „СТАЖАНТ-ОДИТОР“ В ЗВЕНО ЗА ВЪТРЕШЕН ОДИТ В ОБЩИНА ИСПЕРИХ

КЛАСИРАНЕ – ОТ ПЪРВО ДО ТРЕТО МЯСТО, НА КАНДИДАТИТЕ С НАЙ-ВИСОК ОКОНЧАТЕЛЕН РЕЗУЛТАТ, ПОЛУЧЕН ПРИ ПРОВЕЖДАНЕ НА КОНКУРСНА ПРОЦЕДУРА ЗА „СТАЖАНТ-ОДИТОР“ В ЗВЕНО ЗА ВЪТРЕШЕН ОДИТ В ОБЩИНА ИСПЕРИХ
30. 12. 2020 г.

Становище по екологична оценка на ОУП

На основание чл. 27, ал. 1, т. 1 от Наредбата за условията и реда за извършване на екологична оценка на планове и програми Община Исперих публикува становище по екологична оценка на общ устройствен план на община Исперих ...
21. 12. 2020 г.

Заявление за издаване на комплексно разрешително

Открит обществен достъп до заявлението за издаване на комплексно разрешително с оператор „Зо-Зам“ ЕООД, с. Йонково, ЕИК: 200661861, за експлоатация на следната инсталация: „Инсталация за интензивно отглеждане на птици - бройлери“...
17. 12. 2020 г.

Безвъзмездна финансова помощ BG05FMOP001-5.001-„3.1-ТОПЪЛ ОБЯД В УСЛОВИЯТА НА ПАНДЕМИЯТА ОТ COVID - 19”

Във връзка с кандидатстване по отворена процедура за директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG05FMOP001-5.001-„3.1-ТОПЪЛ ОБЯД В УСЛОВИЯТА НА ПАНДЕМИЯТА ОТ COVID - 19”, Община Исперих стартира набирането на кандидати, желаещи да ползват услугата за периода от 01.01.2021 – до 27.04.2021 г. ...
08. 12. 2020 г.

Заповед № 773 на Кмета на община Исперих

Във връзка с постъпило заявление вх. № УТ-1130 от 10.09.2020 г., с искане за изработване на ПУП-ПР /план за регулация/ на ПИ №15953.65.559, с. Голям Поровец, общ. Исперих, обл. Разград, становище на гл. архитект на община Исперих от 15.09.2020 г., че искането е законосъобразно по смисъла на чл. 109, ал. 1, т. 2 от ЗУТ, във връзка с чл. 134, ал. 2, т. 6 от ЗУТ и Заповед №634/16.09.2020 г. на Кмета на общината за допускане на разработване на ПУП-ПР, е изготвен проект на ПУП-ПР/план за регулация/, разгледан и приет на ОЕСУТ с протокол № 7, т. 15 от 19.11.2020г. Предвид констатираното и след като се запознах с наличните документи намирам, че са налице всички условия за одобряване изработването на подробният устройствен план. С оглед на гореизложеното и на основание чл.129, ал.2 от ЗУТ , във връзка с чл.136, ал.1 от ЗУТ.
04. 12. 2020 г.

Заповед № 770 на Кмета на община Исперих

Във връзка с постъпило заявление вх.№ УТ-1308 от 13.10.2020 г., с искане за изменение на ПУП-ПР/план за регулация/на УПИ I-574, УПИ II-573, УПИ III-572 и УПИ ХIII-575 квартал 65, с. Подайва и въз основа на становището на Гл. архитект на Общината от 22.10.2020 г. на основание чл.134, ал.2, т.2 от ЗУТ, при спазване условията на чл.19, ал.1, т.4 от ЗУТ, че искането е законосъобразно и Заповед № 715 от 26.10.2020 г. на Кмета на Общината за допуснато изменение на ПУП-ПР е изготвен проект за изменение на ПУП- ПР(план за регулация), разгледан и приет на ОЕСУТ с протокол № 7, т. 12 от 19.11.2020 г. Предвид констатираното и след като се запознах с наличните документи намирам, че са налице всички условия за одобряване изменението на подробният устройствен план. С оглед на гореизложеното и на основание чл.129, ал.2 от ЗУТ , във връзка с чл.136, ал. 1 от ЗУТ .
04. 12. 2020 г.