Заповед № 771 на Кмета на община Исперих

Във връзка с постъпило заявление с вх. № УТ-768/14.07.2020 г., с искане за разработване на ПУП-план схема за трасе на ел. кабел 20 кv от ОК 494 по ул. „Захари Стоянов" до УПИ IV-9911, квартал 96 по действащия ПУП на гр. Исперих-пром. зона /ПИ №32874.201.9911 по кадастралната карта/ и въз основа на становище на Гл. архитект на Общината от 23.07.2020 г., на основание чл.64, ал.2 от ЗУТ, че искането е законосъобразно и Заповед № 528/24.07.2020 г. на Кмета на Общината за допуснато разработване на ПУП-ПС е изготвен проект за ПУП- ПС (план схема), разгледан и приет на ОЕСУТ с протокол № 7, т. 6 от 19.11.2020 г. Предвид констатираното и след като се запознах с наличните документи намирам, че са налице всички условия за одобряване изменението на подробният устройствен план. С оглед на гореизложеното и на основание чл.129, ал.2 от ЗУТ , във връзка с чл.136, ал. 1 от ЗУТ .
04. 12. 2020 г.

Заповед № 772 на Кмета на община Исперих

Във връзка с постъпило заявление с вх. № УТ-911 от 30.07.2020 г., с искане за изменение на ПУП-ПР /план за регулация/ на УПИ I-55 и УПИ II-55 в квартал 47, по плана на с. Малък Поровец и възоснова на становището на Гл. архитект на Общината от 10.09.2020 г. по смисъла на §8, ал. 2, т. 3 от ПР на ЗУТ, във връзка с чл. 134, ал. 2, т.6 от ЗУТ, че искането е законосъобразно и Заповед № 624 от 11.09.2020 г. на Кмета на Общината за допуснато изменение на ПУП-ПР е изготвен проект за изменение на ПУП- ПР(план за регулация), приет на ОЕСУТ с протокол № 7, т. 4 от 19.11.2020 г. Предвид констатираното и след като се запознах с наличните документи намирам, че са налице всички условия за одобряване изменението на подробният устройствен план. С оглед на гореизложеното и на основание чл.129, ал.2 от ЗУТ във връзка с чл.136, ал.1 от ЗУТ.
04. 12. 2020 г.

Заповед № 774 на Кмета на община Исперих за въвеждане на противоепидемични мерки на територията на община Исперих

Отмяна на Заповед № 722 от 28.10.2020 г. и въвеждане на противоепидемични мерки на територията на община Исперих за периода от 23:00 ч. на 27.11.2020 г. до 21.12.2020 г.
01. 12. 2020 г.

Обява за наличие на инвестиционен проект

Турхан Сафет Ахмед уведомява всички заинтересовани физически и юридически лица, че има инвестиционен проект за: "Промяна предназначението на магазин за риба в заведение за дюнер" с местоположение в гр. Исперих ...
27. 11. 2020 г.

Заповед № 741 на Кмета на община Исперих за въвеждане на противоепидемични мерки на територията на община Исперих

Въвеждане на противоепидемични мерки на територията на община Исперих, считано от 13.11.2020 г. до отпадане на необходимостта от изпълнение на възложеното с нея и до следващо нареждане по същата.
11. 11. 2020 г.

Обява за наличие на инвестиционно предложение

"Дамян Милев - 2009" ЕООД гр. Исперих уведомява всички физически и юридически лица, че има инвестиционно предложение за: "Изменение на ПУП-ПРЗ на част от УПИ № І, обхващащ ПИ № 96, кв. 15 по плана на с. Тодорово, във връзка с промяна предназначението на имота от "Обществено обслужване" за "Техническа инфраструктура - Фотоволтаична централа"
10. 11. 2020 г.

Обява за наличие на инвестиционно предложение

"Дамян Милев - 2009" ЕООД гр. Исперих уведомява всички физически и юридически лица, че има инвестиционно предложение за: "Разработване на ПУП-ПЗ на ПИ № 15953.65.359, кв. 34 по плана на с. Голям Поровец, във връзка с промяна предназначението на имота от "Нискоетажно жилищно строителство (Жм)" за "Техническа инфраструктура - Фотоволтаична централа" ...
10. 11. 2020 г.

Обява за наличие на инвестиционен проект

Закир Шерифов Джелилов и Шериф Джелилов Сяров уведомява всички заинтересовани физически и юридически лица, че има инвестиционно предложение за изработване на инвестиционен проект във фаза ТП за обект "Надстройка над едноетажна жилищна сграда в УПИ II- 143, кв. 35 - с.Духовец, общ. Исперих"
02. 11. 2020 г.