Съобщение на Община Исперих

На основание чл. 122а, ал. 5 от Закона за опазване на околната среда (ЗООС) и чл. 7, ал. 3, ал. 4 и ал. 5 от Наредбата за условията и реда за издаване на комплексни разрешителни е открит обществен достъп до заявлението за издаване на ново комплексно разрешително на „ХАН АСПАРУХ “ АД, гр. Исперих, ЕИК № 826009605 за изграждане и експлоатация на инсталация за изработване на керамични продукти чрез изпичане – плочки, инсталация за разтопяване на минерални вещества – фрита...
30. 10. 2020 г.

Заповед № 721 на Кмета на община Исперих

З А П О В Е Д № 721 гр. Исперих, 27.10.2020 г. Съгласно изискванията на Закона за местните данъци и такси (ЗМДТ), със заповед на Кмета на общината се определят и публично се обявяват границите на районите и видът на предлаганите от общината услуги по събиране, извозване и обезвреждане в депа или други съоръжения на битови отпадъци, поддържане на чистотата на териториите за обществено ползване и честотата на сметоизвозване в населените места през следващата година. Във връзка с това и на основание чл. 44, ал. 2 във връзка с ал. 1, т. 8 от Закона за местното самоуправление и местната администрация (ЗМСМА), чл. 63 във връзка с чл 62 от ЗМДТ,
29. 10. 2020 г.

Заповед № 722 на Кмета на община Исперих за въвеждане на временни противоепидемични мерки на територията на община Исперих

Заповед № 722 на Кмета на община Исперих за въвеждане на временни противоепидемични мерки на територията на община Исперих, считано от 28.10.2020 г. до 08.11.2020 г. ...
28. 10. 2020 г.

Уведомително писмо за предстоящо третиране на площи с рапица

ЗПК "Хан Аспарух" с представител ПЕНЧО ЙОРДАНОВ ПЕНЧЕВ уведомява за предстоящо нощно третиране на площи с рапица от 29.10. до 31.10.2020 г. от 19:30 ч. до 05:00 ч. в землищата на гр. Исперих, с. Яким Груево, с. Голям Поровец ...
27. 10. 2020 г.

Уведомително писмо за предстоящо третиране на площи с пшеница

ЗПК "Хан Аспарух" с представител ПЕНЧО ЙОРДАНОВ ПЕНЧЕВ уведомява за предстоящо нощно третиране на площи с пшеница от 29.10. до 31.10.2020 г. от 19:30 ч. до 05:00 ч. в землищата на гр. Исперих, с. Вазово, с. Конево, с. Яким Груево ...
27. 10. 2020 г.

Допускане разработването на проект на ПУП-ПЗ

Заповед № 716 на Кмета на община Исперих относно допускане разработването на проект на ПУП-ПЗ (подробен устройствен план - за застрояване) в обхват: на УПИ V-699 в квартал 68 по плана на с. Китанчево, общ. Исперих.
26. 10. 2020 г.

Допускане изработването на проект за изменение на ПУП-ПР

Заповед № 715 на Кмета на община Исперих относно допускане изработването на проект за изменение на подробен устройствен план - план за регулация в обхват: на УПИ ІІ-573 и УПИ І-573 в квартал 65 по плана на с. Подайва, общ. Исперих.
26. 10. 2020 г.

Допускане изработването на проект за изменение на ПУП-ПР

Заповед № 714 на Кмета на община Исперих относно допускане изработването на проект за изменение на подробен устройствен план - план за регулация в обхват: на УПИ ХІ-2197 и УПИ ХІІ-2196 в квартал 22 по плана на гр. Исперих без ЦГЧ.
26. 10. 2020 г.