МЕСТНИ ИЗБОРИ 2023

ЦЕНТРАЛНА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯМестни избори 2023

София 1169
пл. "Княз Александър I" №1
web: www.cik.bg
e-mail: cik@cik.bg


На внимание на избирателите, които желаят да гласуват по настоящия си адрес в изборите за общински съветници и за кметове на 29 октомври 2023 г.

С Ъ О Б Щ Е Н И Е

Община Исперих уведомява, че съгласно чл. 36, ал. 1 и ал. 2 от Изборния кодекс избирател, чийто постоянен и настоящ адрес са в различни населени места и желае да гласува по настоящия си адрес в изборите за общински съветници и за кметове на 29 октомври 2023 г., следва да заяви желанието си в писмена форма чрез заявление по образец – Приложение № 13-МИ от изборните книжа.

Саморъчно подписано Заявление за вписване в избирателния списък по настоящ адрес (Приложение № 13-МИ от изборните книжа) се подава не по-късно от 14.10.2023 г. до кмета на общината, кметството или кметския наместник по настоящия адрес на избирателя.

В избирателния списък по настоящ адрес се вписват избиратели, които имат настоящ адрес през последните 6 месеца преди изборния ден в съответното населено място (28 април 2023 г.). 

Избирателят може да подаде електронно заявление за гласуване по настоящ адрес и чрез интернет страницата на ГД „ГРАО“ в МРРБ - https://regna.grao.bg/, без да е необходим подпис.
Дата на публикуване: 26.09.2023 год.


СЪОБЩЕНИЕ

Във връзка с произвеждане на избори за общински съветници и кметове на 29 октомври 2023 год. Община Исперих уведомява избирателите, гласуващи в избирателна секция № 14 - Исторически музей - вход откъм футболен комплекс и Избирателна секция № 16 - Исторически музей - главен вход, че могат да гласуват в сградата на т.н. старо училище "Христо Ботев", находяща се на ул. "Васил Левски" № 61 - до парк "Васил Друмев".

Избирателна секция № 14  - ще бъде разположена в кабинет № 9.
Избирателна секция № 16 - ще бъде разположена в кабинет № 6.
Дата на публикуване: 21.09.2023 год.


Кметства, в които ще се произвеждат избори за кметове на кметства: с. Белинци, с. Бърдоква, с. Вазово, с. Голям Поровец, с. Делчево, с. Драгомъж, с. Духовец, с. Йонково, с. Китанчево, с. Къпиновци, с. Лудогорци, с. Лъвино, с. Малко Йонково, с. Малък Поровец, с. Печеница, с. Подайва, с. Райнино, с. Свещари, с. Средоселци, с. Старо селище, с. Тодорово, с. Яким Груево.
Дата на публикуване: 21.09.2023 год.


Заповед № 820 от 13.09.2023 год. на Кмета на община Исперих за определяне на местата за поставяне на агитационни материали на територията на община Исперих по време на предизборната кампания за насрочените избори за общински съветници и кметове на 29 октомври 2023 год.
Дата на публикуване: 14.09.2023 год.


ИЗБИРАТЕЛЕН СПИСЪК - ЧАСТ I
(ЗА ПУБЛИКУВАНЕ)
за гласуване в изборите за общински съветници и за кметове на 29 октомври 2023 г. (по чл. 42, ал. 1 ИК)

Дата на публикуване: 13.09.2023 год.


ДО
МЕСТНИТЕ РЪКОВОДСТВА НА ПАРЛАМЕНТАРНО ПРЕДСТАВЕНИТЕ ПАРТИИ И КОАЛИЦИИ В 49-ТО НАРОДНО СЪБРАНИЕ

- Коалиция „ГЕРБ-СДС“ ;
- Коалиция „Продължаваме промяната – Демократична България“;
- Партия „Възраждане“;
- Партия „ДПС“;
- Коалиция „БСП за България“;
- Партия „Има такъв народ“.

В консултациите могат да участват и други партии и коалиции, които не са представени в 49-то Народно събрание.

П О К А Н А

относно провеждане на консултации за определяне съставите на секционните избирателни комисии /СИК/, подвижните секционни избирателни комисии /ПСИК/ и СИК в „МБАЛ“ Исперих във връзка с произвеждане на изборите за общински съветници и за кметове на 29 октомври 2023 г.

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,

На основание чл. 91, ал. 1  от Изборния кодекс, Решение № 2378-МИ/12.09.2023 г. на ЦИК и Хронограма за изборите за общински съветници и за кметове, насрочени на 29 октомври 2023 г., приета с Решение № 1951-МИ от 3 август 2023 г., Общинската избирателна комисия, по предложение на кмета на Общината назначава съставите на Секционните избирателни комисии не по-късно от двадесет и пет дни преди изборния ден и утвърждава списъкът на резервните членове.

ПРЕДВИД ГОРЕИЗЛОЖЕНОТО НАСРОЧВАМ

КОНСУЛТАЦИИ ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ СЪСТАВА НА СЕКЦИОННИТЕ ИЗБИРАТЕЛНИ КОМИСИИ, ПОДВИЖНИТЕ СЕКЦИОННИ ИЗИБРАТЕЛНИ КОМИСИИ /при условията на чл.90, 91 ИК/ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА ИСПЕРИХ И СИК В „МБАЛ“ ИСПЕРИХ /при условията на чл.9, ал.7 ИК/  на 18.09.2023 г. от 15:00 часа в Кабинета на кмета на община Исперих, гр. Исперих, ул. Дунав “ № 2, етаж 1 /административна сграда/.

Поканените партии и коалиции следва да подготвят и представят необходимите документи съгласно чл. 91, ал. 4, т. 1-3 и ал. 5 от Изборния кодекс, а именно:

а) писмено предложение за състав на СИК, което съдържа имената на предложените лица, единен граждански номер, длъжност в комисията, образование, специалност, телефон за контакт и партията или коалицията, която ги предлага;
б) заверено копие на удостоверение за актуално правно състояние на партията, издадено не по-рано от датата на насрочване на изборите – 31.07.2023 г. (по изключение е допустимо представяне на удостоверение, издадено по-рано), или заверено копие от решение за образуване на коалицията, с което се удостоверяват пълномощията на лицата, представляващи съответната партия или коалиция;
в) пълномощно от лицата, представляващи съответната партия или коалиция, в случаите, когато в консултациите участват упълномощени лица;
г) предложение на партиите и коалициите за резервни членове;

Настоящата покана е обявена на информационното табло и е публикувана на официалната интернет страница на Община Исперих на адрес www.isperih.bg в рубриката Местни избори  2023 г.
Приложения:
- Покана за консултации;
- Бланка - Писмено предложение (*.docx).

инж. Белгин ШУКРИ
Кмет на община Исперих
Дата на публикуване: 13.09.2023 год.


ЗАПОВЕД № 811 от 05.09.2023 год. на Кмета на община Исперих за определяне местата за обявяване на избирателни списъци на територията на Община Исперих.
Дата на публикуване: 11.09.2023 год.


ЗАПОВЕД № 798 от 01.09.2023 год. на Кмета на община Исперих за образуване на 36 (тридесет и шест) броя избирателни секции на територията на община Исперих за произвеждане на избори за общински съветници и кметове насрочени за 29 Октомври 2023 година и утвърждаване на тяхната номерация и адрес.
Приложение № 1 - Обхват на избирателните секции
Дата на публикуване: 08.09.2023 год.


Централна Избирателна Комисия

РЕШЕНИЕ № 1962-МИ
София, 4 август 2023 г.

ОТНОСНО: провеждане на консултации при кметовете на общини за определяне съставите на общинските избирателни комисии и назначаването им за произвеждане на изборите за общински съветници и за кметове на 29 октомври 2023 г.

На основание чл. 57, ал. 1, т. 1 и т. 5 във връзка с чл. 74-77, чл. 80, чл. 81 и § 1, т. 10 от Допълнителните разпоредби на Изборния кодекс и писмо от главния секретар на Народното събрание на Република България с изх. № АД-49-336-00-15 от 03.08.2023 г. Централната избирателна комисия https://www.cik.bg/bg/decisions/1962/2023-08-04


ДО МЕСТНИТЕ РЪКОВОДСТВА НА ПАРЛАМЕНТАРНО ПРЕДСТАВЕНИТЕ  ПАРТИИ И КОАЛИЦИИ В 49-ТО НАРОДНО СЪБРАНИЕ

- Коалиция „ГЕРБ-СДС“ ;
- Коалиция „Продължаваме промяната – Демократична България“;
- Партия „Възраждане“;
- Партия „ДПС“;
- Коалиция „БСП за България“;
- Партия „Има такъв народ“.

В консултациите могат да участват и други партии и коалиции, които не са представени в 49-то Народно събрание.

ПOКАНА ЗА

Провеждане на консултации при кмета на община Исперих за определяне състава на общинска избирателна комисия при  произвеждане на изборите за общински съветници и за кметове на 29 октомври 2023 г.

На основание чл.75, ал.1  от Изборния кодекс
Долуподписаният инж. Белгин Шукри – Кмет на Община Исперих

СВИКВАМ
КОНСУЛТАЦИИ ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ СЪСТАВА НА ОБЩИНСКА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ ИСПЕРИХ ПРИ ПРОИЗВЕЖДАНЕ НА ИЗБОРИ ЗА ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ И КМЕТОВЕ НА 29 ОКТОМВРИ 2023г. 

Дата на провеждане: 17.08.2023г. Час: 10:00 ч.Място: Кабинета на кмета на община Исперих, гр. Исперих, ул. Дунав “ №2, етаж 1./административна сграда/

При провеждане на консултациите партиите и коалициите представят:

а) писмено предложение за състав на ОИК, което съдържа имената на предложените лица, единен граждански номер, длъжност в комисията, образование, специалност, телефон за контакт и партията или коалицията, която ги предлага;
б) заверено копие на удостоверение за актуално правно състояние на партията, издадено не по-рано от датата на насрочване на изборите – 31.07.2023 г. (по изключение е допустимо представяне на удостоверение, издадено по-рано), или заверено копие от решение за образуване на коалицията, с което се удостоверяват пълномощията на лицата, представляващи съответната партия или коалиция;
в) пълномощно от лицата, представляващи съответната партия или коалиция, в случаите, когато в консултациите участват упълномощени лица;
г) копие от диплома за завършено висше образование или оригинал на уверение за завършено висше образование от съответното висше училище (ако все още няма издадена диплома); в случай че документът за завършено висше образование е издаден на чужд език, същият се представя заедно с легализиран превод на български език;
д) предложение на партиите и коалициите по т. 1 за резервни членове;
е) декларация за съгласие от всяко лице да бъде предложено за член на ОИК и че отговаря на изискванията на Изборния кодекс (приложение към решението).

ИНЖ. БЕЛГИН ШУКРИ
КМЕТ НА ОБЩИНА ИСПЕРИХ

Пълен текст на поканата

бланка консултации

Дата на публикуване: 09.08.2023 год.