Централна общинска библиотека "Петя Йорданова"

  Вид услуга Срок Такса
1 Регистриране на читатели - Инвалиди, ветерани от войните и сираци до 16 г. година 1,00лв.
2 Регистриране на читатели - Читатели над 18 г. година 5,00лв.
3 Регистриране на читатели - Пенсионери година 3,00лв.
4 Регистриране на читатели - Студенти и ученици година 3,00лв.
5 Регистриране на читатели - Деца до 14 г. година 2,00лв.
6 Еднократно ползване на читалните на библиотеката - 1,00лв.
7 Еднократно ползване на читалните на библиотеката от деца до 14 г. - 0,50лв.
8 Запазване на специализирана литература и уведомяване по телефона 1 том 0,50лв.
9 За изпълнение на писмени библиографски справки от библиотекар - консултант - -
10 а.) За преглеждане на библиографски указател на български език година 0,30лв.
11 б.) За преглеждане на библиографски указател на чужд език  година 0,40лв.
12 в.) За издирване по каталози и непериодични библиографски указатели 1 том 0,50лв.
13 г.) За преглеждане на периодични издания "де-визу" - -
14 - Списания година 0,50лв.
15 - Седмичници година 0,80лв.
16 - Ежедневници година 3,00лв.
17 д.) Писмено тематична справка от собствените база данни от библиотекар консултант 1 база данни 1,00лв.
18 е.) Справка в Интернет от библиотекар консултант за всеки започнат 1/2 час 1/1 час 1,00лв.
19 ж.) Редакция, набор и отпечатване на библиотечна справка - -
20 1. На български език 1 стр. 0,70лв.
21 2. На чужд език 1 стр. 1,20лв.
22 3. От автоматизирани база данни на български език 1 стр. 0,40лв.
23 4. От автоматизирани база данни на чужд език 1 стр. 0,60лв.
24 Принтер копие 1 лист 0,10лв.
25 Презапис на еднократни носители /дискети и CD/ 1 носител 0,50лв.
26 Междубиблиотечно заемане - -
27 а.) Изпращане на заявка - 0,50лв.
28 б.) Телефонно съобщение за получени документи - 0,30лв.
29 Самостоятелен достъп до Интернет за 1/2 час 0,50лв.
30 а.) Изпращане на съобщение по електронна поща 1 съобщ. 0,50лв.
31 б.) Получаване на съобщение по електронна поща 1 съобщ. 0,50лв.
32 в.) Проверка на електронна поща 1 съобщ. 0,30лв.
33 Ксерокопие на библиотечни материали - 0,10лв.
34 Копие на материали от архивните фондове едностранно двустранно 0,30лв. 0,40лв.
35 Сканиране 1 стр. 0,50лв.
36 Запис на CD и DVD - 1,00лв.
37 За закъснение след определен срок на ползване - 0,50лв.
38 За изпращане на писмо до читатели, неиздължили в срок заетите документи - 1,00лв.