Управление на общинска собственост

 

  Наименование на услугата Срок Такса
1 Издаване на удостоверение относно собствеността на недвижими имоти 7 дни
3 дни
1 ден
7,00 лв.
10,00 лв.
15,00 лв.
2 Издаване на удостоверение за наличие на реституционни претенции за недвижими имоти - общинска собственост 7 дни
3 дни
1 ден
3,00 лв.
6,00 лв.
9,00 лв.
3 Издаване на удостоверение относно отчуждаване на имот 7 дни
3 дни
1 ден
10,00 лв.
15,00 лв.
20,00 лв.
4 Отписване на имот от актовите книги за общинска собственост 7 дни 5,00 лв.
5 Приемане на документи за продажба на общинско жилище Безплатна
6 Издаване на удостоверение за отписан (деактуван) или за възстановен общински имот 7 дни
3 дни
1 ден
5,00 лв.
10,00 лв.
15,00 лв.
7 Справка за извършени сделки с имоти, общинска собственост - Безплатна
8 Учредяване право на строеж върху общински терени 7 дни 10,00 лв.
9 Учредяване право на ползване върху недвижими имоти - общинска собственост - терен 7 дни 10,00 лв.
10 Учредяване право на надстрояване и пристрояване 7 дни 10,00 лв.
11 Учредяване право на преминаване през терени, публична общинска собственост за изграждане на линейни обекти от техническата инфраструктура 7 дни 10,00 лв.
12 Замяна на общински недвижими имоти с имоти, собственост на физически или юридически лица 7 дни 10,00 лв.
13 Прекратяване на съсобственост върху недвижим имот 7 дни 10,00 лв.
14 Замяна на наети общински жилища по споразумение 7 дни 10,00 лв.
15 Установяване на жилищни нужди - картотекиране 14 дни 5,00 лв.
16 Издаване на скици от планове на новообразуваните имоти по §4к от ЗСПЗЗ 7 дни
3 дни
1 ден
10,00 лв.
15,00 лв.
20,00 лв.
17 Издаване на удостоверения за отстояние на имоти по §4к от ЗСПЗЗ 7 дни
3 дни
3 часа
5,00 лв.
8,00 лв.
10,00 лв.
18 Нанасяне на изменения в плановете на новообразуваните имоти по §4к от ЗСПЗЗ 7 дни
3 дни
3 часа
5,00 лв.
8,00 лв.
10,00 лв.
19 Заверка на скици на имоти по §4к от ЗСПЗЗ от издаването, на които са изтекли 6 месеца 7 дни
3 дни
3 часа
3,00 лв.
5,00 лв.
8,00 лв.
20 Отдаване под наем на земеделска земя - общинска собственост - Безплатна
21 Замяна на общинска земеделска земя със земеделска земя, собственост на физически или юридически лица - Безплатна
22 Издаване на заверени копия от документи, относно общинска собственост 7 дни
3 дни
1 ден
1,00 лв.
3,00 лв.
6,00 лв
23 Заверка на молба-декларация за обстоятелствена проверка за снабдяване с документ за собственост 7 дни
3 дни
1 ден
10,00 лв.
12,00 лв.
15,00 лв
24 Справка по актовите книги - Безплатна
25 Отдаване на помещения под наем - общинска собственост - Безплатна
26 Издаване на заповед за изземване на земеделски имоти, ползвани без правно основание - Безплатна
27 Възстановяване на суми от внесени наеми от ползватели на земеделска земя на собственици - бели петна - Безплатна
28 Издаване на разрешение за поставяне на РИН (рекламно-информационни носители) и РИЕ (рекламно-информационни елементи) на общински терени 1месец 10,00 лв.
на кв. м./
месец
29 Отдаване под наем на общински терен, тротоарна площ и концесии    
30 Издаване на разрешение за ползване на части от тротоари, улични платна и др. за строителни площадки - Безплатна
31 Издаване на разрешение за ползване на тротоарни площи за строителни материали - Безплатна
32 Предоставяне на копие от имотните регистри за земеделска собственост - Безплатна
33 Съставяне на протоколи за нанесени щети в частни жилища на физически и юридически лица - Безплатна
34 Издаване на констативен протокол за нанесена щета на селскостопанско имущество, съгласно ЗОСИ - Безплатна