Текущи проекти

ПУБЛИЧНА ПОКАНА

Описание: "Доставка на ел. материали за нуждите на Община Исперих по две самостоятелно обособени позиции"...

ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ПОРЪЧКА

Описание: Определяне на изпълнител на СМР за обект "Изграждане на център за отдих, свободно време и социални услуги за възрастни хора и хора с увреждания".. 22.12.2014 год.

ПРОЦЕДУРА ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА

Описание: "Организиране и провеждане на изнесени обучения по проект "Креативна и резултатна администрация на община Исперих", съгласно договор № М13-22-38/29.07.2014 г. по Оперативна програма "Административен капацитет 2007-2013 г."

ПУБЛИЧНА ПОКАНА

Описание: Закупуване на оборудване и обзавеждане на Център за отдих, свободно време и социални услуги за възрастни хора и хора с увреждания...

ПУБЛИЧНА ПОКАНА

Описание: "Зимно поддържане и снегопочистване на улици в населените места на територията на Община Исперих”...

ПУБЛИЧНА ПОКАНА

Описание: Доставка на твърди горива (дърва и въглища) по предварителна писмена заявка за потребностите на ЦДГ на територията на Община Исперих, ДСП и кметствата по населени места...