Териториално и селищно устройство и инфраструктура

  Вид услуга Правно основание Срок Такса
1 Копие от регулационен план или част от него в графичен вид - на кв. дм.

ЗУТ

7 дни 2,00лв., но не по-малко от 10лв.
2 Копие от регулационен план или част от него в цифров вид

ЗУТ

7 дни 10,00 лв.
3 Издаване на скици от съхранени предходни планове

ЗУТ

7 дни
3 дни
8 часа
15,00 лв.
20,00 лв.
30,00 лв.
4 Издаване на скица на недвижим имот с оказан начин на застрояване

ЗУТ

7 дни
3 дни
8 часа
30,00 лв.
45,00 лв.
60,00 лв.
5 Издаване на скица за недвижим имот /УПИ/

ЗУТ, Закон за кадастъра и имотния регистър - § 4, ал.1, т.1 от ПЗР

7 дни
3 дни
8 часа
20,00 лв.
30,00 лв.
40,00 лв.
6 Проверка на скица, от издаването, на която са изтекли 6 месеца

Закон за местните данъци и такси - чл. 107, т.3; Наредба № 3/28.04.2005 г. за съдържанието, създаването и поддържането на кадастралните карти и кадастралните регистри - чл. 35, ал. 1 във връзка с §4 Закон за кадастъра и имотния регистър

7 дни 5,00 лв.
7

Издаване на разрешение за изработване (разработване) на ПУП или парцеларен план

чл. 59 и чл. 60 на ЗУТ

7 дни 20,00 лв.
8 Издаване на разрешение за изработване на проект за изменение на ПУП

чл. 134, чл. 135, чл. 15 и §8 от ПР на ЗУТ

7 дни 20,00 лв.
9 Приемане и одобряване на проект за изменение или разработване на ПУП или парцеларен план

чл. 129 и чл. 136 от ЗУТ

7 дни 40,00 лв.
10 Издаване на удостоверение за нанасяне на новоизградени сгради в действащия кадастрален план

чл. 52 от ЗКИР, във връзка с чл. 175 от ЗУТ

7 дни 20,00 лв.
11 Удостоверения за идентичност на недвижим имот (УПИ или жилище - апартамент)

ЗУТ

7 дни
3 дни
8 часа
5,00 лв.
10,00 лв.
15,00 лв.
12 Попълване на приложение от данъчна декларация

 

- Безплатна
13 Издаване на удостоверение за отстояване на казино, игрална зала, търговски обекти от учебно заведение и домове за деца, лишени от родителски грижи по закона за хазарта

Закон за хазарта

7 дни
3 дни
8 часа
20,00 лв.
30,00 лв.
40,00 лв.
14 Заверка на копия от документи

 

7 дни
3 дни
1 ден
3,00 лв.
6,00 лв.
9,00 лв.
15 Издаване на удостоверение за нов административен адрес, актуален административен адрес и идентичност по закона за 

ЗУТ

7 дни
3 дни
8 часа
10,00 лв.
15,00 лв.
20,00 лв.