ПРОЕКТ НА ПЛАН ЗА ДЕЙСТВИЕ НА ОБЩИНА ИСПЕРИХ ЗА 2016г.

Младежки дейности - Община Исперих

I. ВЪВЕДЕНИЕ

Настоящият план е документ, който следва основните приоритети на политиката за младите хора в страната, залегнали в Националната стратегия за младежта (2010-2020) на Република България - насърчаване на икономическата активност и кариерното развитие на младите хора, подобряване на достъпа до информация и качествени услуги, насърчаване на здравословния начин на живот, превенция на социалното изключване на млади хора в неравностойно положение, развитие на младежкото доброволчество, повишаване на гражданската активност, развитие на младите хора в малките населени места и селските райони, развитие на международния и междукултурния диалог и повишаване на ролята на младите хора в превенцията на престъпността.

Изпълнението на поставените цели в Националната стратегия не биха могли да бъдат изпълнени, ако не се постигне оптимална координация и взаимодействие между различните институции на територията на община Исперих.

Държавната политика, насочена към младите хора, като ценен социален ресурс определя обществените и институционалните нагласи, приоритетите, формулирането на комплексна и устойчива визия по отношение на младежкия сектор в нашата страна.

II. РАМКОВА НОРМАТИВНА БАЗА

Националната стратегия за младежта (2010-2020) е съобразена с Конституцията на РБългария, основните закони и подзаконови нормативни актове, изследвания и национални стратегически документи: Националния доклад по стратегиите за социална закрила и социално включване на Република България, Националната стратегия за демографското развитие на Република България (2006-2020), Националната стратегия за детето (2008-2018), Националния план за действие “Околна среда-здраве”, Стратегията за образователна интеграция на децата и учениците от етническите малцинства (2004-2015), Националния план за интегриране на деца със специални образователни потребности и/или хронични заболявания в системата на народната просвета, , Актуализираната стратегия по заетостта (2008-2015), Рамковата програма за интегриране на ромите в българското общество  (2010-2020).

III. ПРЕДИЗВИКАТЕЛСТВА. НЕГАТИВНИ ТЕНДЕНЦИИ:

 • Нарушена ценностна система, поради формирането и в условията на преход от тоталитарно към демократично общество;
 • Отрицателна демографска характеристика;
 • Отпадане от системата на средното образование, липса на професионална квалификация и кариерна ориентация;
 • Висок процент младежка безработица, поради обективни и субективни причини;
 • Заетост главно в „сивия” сектор на пазара на труда;
 • Липса на икономическа и социална мотивация за собствен бизнес и предприемачески инициативи;
 • Недостатъчно развити публични услуги в подкрепа на младите хора;
 • Предпочитания за изява в неформална среда и липса на желание за формална изява на граждански позиции;
 • Липса на достъп до информация за младите хора от малките населени места;
 • Липса на представителство чрез младежки съвети на общинско ниво;
 • Немотивираност на младите хора да участват в доброволчески дейности и акции;
 • Пренебрегване на здравословния начин на живот /хранене, спорт, опасности от полово предавани болести, неупотреба на наркотици и др./ като ценност;
 • Ранни бракове, разводи и нарастване на броя на децата, родени без брак;
 • Увеличаване на случаите на противообществени и противоправни прояви сред младите хора от по-ниските възрастови групи;
 • Рецидиви на случаите на малолетни и непълнолетни извършители на престъпления;
 • Ниска степен на респект към правоохранителните и правораздавателните органи;
 • Липса на привлекателни възможности за реализация на младите в селата на общината, и особено на тези от ромски произход;
 • Сътрудничеството между отделните институции при реализирането на младежките политики не е достатъчно ефективно.

IV. ГЛАВНА ЦЕЛ

Качествено подобряване на условията на живот на младите хора за пълноценната им реализация в обществено-икономическия живот на общината.

V. ПРИОРИТЕТНИ ОБЛАСТИ НА ДЕЙСТВИЕ

1. Насърчаване на икономическата активност и кариерното развитие на младите хора

2. Подобряване на достъпа до информация и качествени услуги

3. Насърчаване на здравословен начин на живот

4. Социално включване на младите хора в неравностойно социално положение

5. Младежко доброволчество

6. Повишаване на гражданската активност на младите хора

7. Младите хора в селата на община Исперих

8. Междукултурно младежко общуване

9. Ролята на младите хора за намаляване на престъпността и правонарушенията.

VI. ПУБЛИЧНОСТ

Планът за действие е разработен като отворен документ, който ще се актуализира, допълва и изменя на база регламентирани периодични анализи.

Информация за дейностите в плана може да се получи от страницата на община Исперих.