Частични местни избори - 27.02.2022

Хронограма


ЦЕНТРАЛНА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ:

София 1169
пл. "Княз Александър I" № 1
https://www.cik.bg
e-mail: cik@cik.bg


ОБЩИНСКА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ - ИСПЕРИХ

гр. Исперих 7400
ул. "Дунав" № 2
Заседателна зала на Община Исперих
https://oik1714.cik.bg/chmi27.02.2022/
email: oik1714@cik.bg


РЕГИСТРАЦИЯ ЗА ГЛАСУВАНЕ С ПОДВИЖНА ИЗБИРАТЕЛНА КУТИЯ

На интернет страницата на ЦИК е достъпно електронно заявление за гласуване на избиратели в частичните избори за кметове на кметства на 27 февруари 2022 г., поставени под задължителна карантина или изолация.

Заявлението можете да подадете на следния линк: Регистрация за гласуване с подвижна избирателна кутия за избиратели, поставени под задължителна карантина или изолация.
Дата на публикуване: 23.02.2022 год.


Държавната агенция за електронно управление (ДАЕУ), чрез Единния модел за заявяване, заплащане и предоставяне на електронни услуги е разработила и публикувала следните електронни услуги във връзка с провеждането на частични избори за кметове на кметства:

910010 Подаване на заявление за вписване в избирателния списък при произвеждане на нови и частични избори на 27 февруари 2022 г. по настоящ адрес (чл. 36, ал. 1 и 2 от Изборния кодекс)

910011 Подаване на заявление за гласуване с подвижна избирателна кутия при произвеждане на нови и частични избори на 27 февруари 2022 г. (чл. 37, ал. 1 и 2 от Изборния кодекс)

910012 Подаване на заявление за отстраняване на непълноти и грешки в избирателния списък при произвеждане на нови и частични избори на 27 февруари 2022 г. (чл. 43, ал. 1, изр. 1 от Изборния кодекс)
Дата на публикуване: 02.02.2022 год.


СПИСЪК НА ЗАЛИЧЕНИТЕ ЛИЦА
от избирателните списъци в частични избори на 27 февруари 2022 г. (чл. 39, ал. 1 от ИК)
(ЗА ПУБЛИКУВАНЕ)

с. Драгомъж с. Йонково
с. Райнино с. Тодорово

Дата на публикуване: 15.02.2022 год.


Заповед № 130 от 11.02.2022 г. на Кмета на община Исперих за образуване на 4 (четири) броя избирателни секции на територията на община Исперих и утвърждаване на тяхната номерация и адрес.
Дата на публикуване: 14.02.2022 год.


СЪОБЩЕНИЕ

Във връзка с насрочените частични избори за кметове на кметства на 27 февруари 2022 г. Община Исперих напомня, че на 12 февруари 2022 г. включително, изтича срокът за:
- подаване на заявление за гласуване с подвижна избирателна кутия от избиратели с трайни увреждания, които не им позволяват да упражнят избирателното си право в изборното помещение;
- подаване на заявление за гласуване по настоящ адрес в съответния избор.
За целта в общинска администрация Исперих е организирано дежурство от 08:00 до 17:00 ч. на 12 февруари 2022 г.
Дата на публикуване: 11.02.2022 г.


ДО
Местните ръководства на парламентарно представените партии и коалиции в 47-то Народно събрание

КП "Продължаваме промяната"
КП "ГЕРБ-СДС"
ПП "Движение за права и свободи"
КП "БСП за България"
ПП "Има такъв народ"
КП "Демократична България - Обединение"
ПП "Възраждане"
В консултациите могат да участват и други парти и коалиции, които не са парламентарно представени

ПОКАНА
за провеждане на консултации за определяне съставите на ПСИК и ПСИК за избиратели, поставени под задължителна карантина или задължителна изолация, съгласно Закона за здравето, СИК в "МБАЛ Исперих" ЕООД, включително в КОВИД отделение.

Във връзка с произвеждане на Частични местни избори за кмет на кметство Йонково, кмет на кметство Драгомъж, кмет на Тодорово и кмет на кметство Райнино, общ. Исперих, обл. Разград на 27 февруари 2022 г. и изготвяне на предложение до Общинска избирателна комисия - Исперих (ОИК - Исперих) за назначаване на ПСИК и ПСИК за избиратели, поставени под задължителна карантина или задължителна изолация, съгласно Закона за здравето, СИК в "МБАЛ-Исперих" ЕООД, включително и в КОВИД отделение. В изпълнение на правомощията си по чл. 90, ал. 2, изр. първо, чл. 91 и чл. 464, т. 13 от ИК, Ви каня на консултация.
Консултациите ще се проведат на 14.02.2022 г. от 10:00 ч. в кабинета на Кмета на община Исперих, находящ се в административната сграда на общинска администрация - Исперих на адрес: гр. Исперих, ул. "Дунав" № 2, (партерен етаж).
Пълният текст на поканата можете да видите тук.
Дата на публикуване: 11.02.2022 год.


ИЗБИРАТЕЛЕН СПИСЪК - ЧАСТ I (ЗА ПУБЛИКУВАНЕ)
за гласуване в частични избори на 27 февруари 2022 г. (по чл. 42, ал. 1 от Изборния кодекс)

с. ДРАГОМЪЖ с. ЙОНКОВО
с. РАЙНИНО с. ТОДОРОВО

Дата на публикуване: 02.02.2022 год.


ПОКАНА
за провеждане на консултации за определяне състава на СЕКЦИОННИТЕ ИЗБИРАТЕЛНИ КОМИСИИ
на територията на община Исперих за произвеждане на частични местни избори за кмет на кметство Йонково, кмет на кметство Драгомъж, кмет на кметство Тодорово и кмет на кметство Райнино, общ. Исперих, обл. Разград на 27 февруари 2022 г. 
Консултациите ще се проведат на 26.01.2022 г. от 10:00 ч. в кабинета на Кмета на Община Исперих.
Пълният текст на поканата можете да видите тук.
Дата на публикуване: 21.01.2022 г.


Заповед № 101 от 18.01.2022 г. на Кмета на община Исперих за определяне на местата за поставяне на агитационни материали на територията на кметство Йонково, кметство Драгомъж, кметство Тодорово и кметство Райнино, по време на предизборната кампания на насрочените частични местни избори за кмет на кметство на 27.02.2022 г., съгласно Приложение № 1 към настоящата заповед.
Дата на публикуване: 19.01.2022 г.

Заповед № 100 от 18.01.2022 г. на Кмета на община Исперих за определяне на местата за обявяване на избирателни списъци за произвеждане на частични избори за кмет на кметство Йонково, кмет на кметство Драгомъж, кмет на кметство Райнино и кмет на кметство Тодорово, общ. Исперих, обл. Разград, насрочени за 27 февруари 2022 г.
Дата на публикуване: 19.01.2022 г.

Заповед № 99 от 18.01.2022 г. на Кмета на община Исперих за образуване на 4 (четири) броя избирателни секции на територията на община Исперих за произвеждане на частични избори за кмет на кметство Йонково, кмет на кметство Драгомъж, кмет на кметство Райнино и кмет на кметство Тодорово, общ. Исперих, обл. Разград, насрочени за 27 февруари 2022 г. и утвърждаване на номерация и адрес на избирателната секция ...
Дата на публикуване: 19.01.2022 г.