Съобщения по чл. 32 от ДОПК - 17.06.2022 г.

СЪОБЩЕНИЕ
по чл. 32 от ДОПК

Публикувано във петък - 17.06.2022 год.
Валидно до петък - 01.07.2022 год. - 17:00 ч.

Уведомяваме лицата, изброени в списъка, че в 14-дневен срок от поставяне на настоящето съобщение, следва да се явят в отдел МДТ при Община Исперих, за връчване на акт за установяване на задължение по декларация на основание чл. 107, ал. 3 от ДОПК.

В случай, че не се явят преди изтичане на посочения срок, на основание чл. 32, ал. 6 от ДОПК, съответният документ (Акт), ведно със съобщението, ще се приложи към преписката и ще се счита за редовно връчен.

№ и дата на АУЗД Име на задълженото лице ЕГН / БУЛСТАТ Вид на задължението
1. 271 / 02.11.2020 г. Петя Маринова Георгиева ................... ДНИ; ТБО
2. 279 / 06.11.2020 г. Кенан Азим Зекерие ................... МПС
3. 269 / 02.11.2020 г. Илхан Алиев Сюлейманов ................... МПС
4. 272 / 02.11.2020 г. Николай Душков Димитров ................... МПС
5. 257 / 02.11.2020 г. Филип Неделчев Пенев ................... ДНИ;ТБО
6. 267 / 02.11.2020 г. Севгин Небат Махмуд ................... МПС
7. 251 / 30.10.2020 г. Елеонора Стефанова Гайдарова ................... МПС
8. 017 / 11.05.2020 г. Лейля Казим Сали ................... ДНИ; ТБО; МПС
9. 263 / 02.11.2020 г. Георги Йорданов Георгиев ................... МПС
10. 248 / 04.11.2020 г. Айдън Кемал Абтиш ................... МПС
11. 244 / 04.11.2020 г. Акиф Дахил Акиф ................... ДНИ;ТБО; МПС
12. 106 / 21.10.2020 г. Юлиян Пенев Петков ................... МПС
13. 238 / 03.11.2020 г. Геновева Миткова Асенова ................... ДНИ; ТБО; МПС
14. 242 / 04.11.2020 г. Ивайло Любомиров Иванов ................... МПС
15. 247 / 04.11.2020 г. Иван Григоров Захариев ................... МПС
16. 046 / 02.09.2020 г. Неждет Ибрахим Мехмед ................... МПС
17. 262 / 02.11.2020 г. Георги Величков Георгиев ................... МПС