Съобщения по чл. 32 от ДОПК

СЪОБЩЕНИЕ
по чл. 32 от ДОПК

Публикувано в четвъртък- 18.08.2022 год.
Валидно до вторник - 01.09.2022 год. - 17:00 ч.

Уведомяваме лицата, изброени в списъка, че в 14-дневен срок от поставяне на настоящето съобщение, следва да се явят в отдел МДТ при Община Исперих, за връчване на акт за установяване на задължение по декларация на основание чл. 107, ал. 3 от ДОПК.

В случай, че не се явят преди изтичане на посочения срок, на основание чл. 32, ал. 6 от ДОПК, съответният документ (Акт), ведно със съобщението, ще се приложи към преписката и ще се счита за редовно връчен.

№ и дата на АУЗД Име на задълженото лице ЕГН / БУЛСТАТ Вид на задължението
1. 338 / 25.11.2020 г. Ибрям Али Ибрям ...................... ДНИ; ТБО
2. 346 / 25.11.2020 г. Николинка Филчева Георгиева ...................... ДНИ; ТБО; МПС
3. 255 / 30.10.2020 г. Венцислав Олегов Николов ...................... ДНИ; ТБО; МПС
4. 186 / 27.10.2020 г. Рамадан Рамадан Мехмед ...................... ДНИ; ТБО; МПС

Дата на публикуване: 18.08.2022 год.