Обява за наличие на инвестиционен проект

ТАНЕР ИСМЕТОВ МУСТАФОВ от гр. Исперих уведомява всички заинтересовани физически и юридически лица, че има инвестиционен проект за: Поетапно изграждане на двуетажна сграда със смесени функции: I-ви етап - Автоработилница; II-ри етап - Жилищен етаж ...
10. 05. 2021 г.

Обява за наличие на инвестиционно предложение

ИЛМАЗ ХАЙРИ ХЮСМЕН от с. Вазово уведомява всички заинтересовани физически и юридически лица, че има инвестиционно предложение за изработване на инвестиционен проект във фаза ТП за обект "ДВУЕТАЖНА, ЕДНОФАМИЛНА ЖИЛИЩНА СГРАДА" с местонахождение в гр. Исперих ...
19. 04. 2021 г.

Обява за наличие на инвестиционно предложение

"АГРОТАЙМ" ЕООД гр. Исперих уведомява всички заинтересовани физически и юридически лица, че има инвестиционно предложение за обект: "Подобряване на биосигурността в животновъдното стопанство на "АГРОТАЙМ" ЕООД, чрез изграждане на силози за съхранение на зърнени суровини и шротове" с местоположение: ПИ № 32874.180.6 в землището на гр. Исперих.
15. 04. 2021 г.

Конкурс за възлагане управлението на  „Общинска Аптека - Исперих“ ЕООД

Общински съвет Исперих обявява конкурс за възлагане управлението на  „Общинска Аптека - Исперих“ ЕООД със седалище и адрес на управление: обл. Разград, общ. Исперих, гр. Исперих, ул. „Ахинора“ № 41.
12. 04. 2021 г.

ОБЯВА

за предоставяне и ползване на здравно-социална услуга по проект „Патронажна грижа + в Община Исперих”...
08. 04. 2021 г.

Обява за наличие на инвестиционно предложение

Гюрсел Хасан Хюсеин уведомява всички заинтересовани физически и юридически лица, че е налице инвестиционно предложение - обект: "Едноетажна еднофамилна жилищна сграда" да се проектира в УПИ IX-309 в кв.33 по ЗРП по с. Свещари ...
05. 04. 2021 г.