Свободни вакантни длъжности във военни формирование

Офиси за военен отчет - Исперих и Завет съобщават за обявени свободни 60 (шестдесет) вакантни длъжности в НГЧ, 18 (осемнадесет) войнишки длъжности в СКС и 1 (една) длъжност за лице, изпълнявало военна служба в Сухопътни войски
08. 09. 2022 г.

Заповед № 590 от 29.08.2022 г. за одобрение на ПУП

одобрение на ПУП/подробен устройствен план/ ПЗ -план за застрояване извън границите на урбанизираните територии в обхват поземлен имот с индификатор №232874.201.9936, местност ”Пунар Екинлик” ЕКАТТЕ 32874, находящ се в землището на гр. Исперих, община Исперих...
29. 08. 2022 г.

Заповед № 591 от 29.08.2022 г. за проект за изменение на ПУП-ПР

проект за изменение на ПУП-ПР /подробен устройствен план — план за регулация/ одобрен със / Заповед Решение/ № 3015/28.10.1935 г. на ОбС Исперих, Кмета на Община Исперих, в обхват: на УПИ IV-126, V-125, VI-124, VII-123, 1X-121 и Х-126 в квартал 44 по ПУП, /землището на/ с. Вазово, Община Исперих...
29. 08. 2022 г.

Заповед № 592 от 29.08.2022 г. за проект за изменение на ПУП-ПР

проект за изменение на ПУП-ПР /подробен устройствен план — план за регулация/ одобрен със / Заповед Решение/ № 53/29.01.2008 г. на ОбС Исперих, Кмета на Община Исперих, в обхват: на УПИ 11-2683 в квартал 204 по ПУП, /землището на/ гр. Исперих-кв. „Запад”, Община Исперих...
29. 08. 2022 г.

ОБЯВА

„Караджа — ФАГ” ООД уведомява всички заинтересовани физически и юридически лица, че имаме намерение относно : СКЛАД за СЕЛСКОСТОПАНСКА ТЕХНИКА и ИНВЕНТАР, Местоположение: гр. Исперих, Стопански двор № 1...
25. 08. 2022 г.

ИСКАНЕ за преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда (ОВОС)

Искане от Зейти Фераим Мехмед, с. Печеница, за издаване на решение за преценяване на необходимостта от извършване на (ОВОС) за инвестиционно предложение "Изграждане на мандра за сирене, кашкавал и кисело мляко"...
24. 08. 2022 г.

Конкурси във Военноморски сили, Командване за комуникационно-информационно обслужване и Съвместно командване на специалните операции

Офиси за военен отчет -Исперих и Завет съобщават за обявени свободни 108 (сто и осем) матроски длъжности във ВМС, 13 (тринадесет) войнишки длъжности в КИПКО и 39 (тридесет и девет) войнишки длъжности в СКСО. Срок за подаване на заявления чрез военните окръжия по постоянен адрес: за ВМС - до 07.09.2022 г., КИПКО - до 16.09.2022 г., СКСО - до 09.09.2022 г.
15. 08. 2022 г.

Заповед на Кмета на община Исперих за определяне за купувач на обект № 2

Заповед № 560 от 12.08.2022 год. на Кмета на община Исперих за определяне за купувач на обект № 2 с подотдел: 1107 – з /68552.11.16/ на територията на ДГС „Сеслав” район Исперих, с. Средоселци спечелилия търга ...
15. 08. 2022 г.