Заповед за допускане изработването на проект за изменение на ПУП-ПР

Заповед № 378 от 17.04.2024 год. на Кмета на община Исперих за допускане изработването на проект за изменение на ПУП-ПР в обхват на УПИ V-138, 139, VI-138 и УПИ IX-139 в квартал 8 по плана на с. Малък Поровец, общ. Исперих ...
17. 04. 2024 г.

Обява за наличие на инвестиционно предложение

"Електроразпределение Север" АД гр. Варна уведомява всички заинтересовани физически и юридически лица, че има инвестиционно предложение за строеж: Изграждане на кабелна линия ниско напрежение (НН) от новомонтиран шкаф кабелен (ШК), част от кабелна мрежа НН към СТП "РТС" гр. Исперих до новомонтирано електромерно табло (ЕМТ) за обект "Обществено обслужващ обект" гр. Исперих, ул."Христо Смирненски" № 24 ...
12. 04. 2024 г.

„СПРИ ГОРСКИТЕ ПОЖАРИ–НАУЧИ КАК“

Уважаеми съграждани, през последните години горските пожари нанесоха огромни материални щети и се превърнаха в сериозно бедствие за нашата страна. Те се разпространяват бързо на големи площи и на труднодостъпни за пожарната техника места. Сухото време, изсъхналата растителност и вятърът са фактори, които бързо усложняват пожарната обстановка. Характерно за горските пожари е това, че вследствие на вятъра и турбулентните въздушни течения, фронтът на пожара често променя посоката си и за ликвидирането му се изискват значителни сили и средства.
11. 04. 2024 г.

„ПАЗИ РЕКОЛТАТА ОТ ПОЖАР“

С трайното повишаване на температурите, продължителното засушаване през летния сезон и по време на жътвената кампания, значително се увеличават предпоставките за възникване на пожари в селското стопанство, полските и горските територии в страната. Всеки гражданин носи лична отговорност при използването на открит огън и спазване на правилата за пожарна безопасност през летния пожароопасен сезон.
11. 04. 2024 г.

Конкурс за длъжност "Мениджър на случай"

Община Исперих обявява конкурс за длъжност "Мениджър на случай" за 10 места. Срок и място за подаване на документи: от 08.04.2024 г. до 08.05.2024 г. в деловодството на Общинска администрация - Исперих, на адрес: гр. Исперих, ул. „Васил Левски“ № 70, партерен етаж ...
08. 04. 2024 г.