Обява за наличие на инвестиционен проект

РИДВАН РАМАДАН АМЗА от с. Китанчево уведомява всички заинтересовани физически и юридически лица, относно изготвяне на инвестиционен проект „ЕДНОЕТАЖНА ЕДНОФАМИЛНА ЖИЛИЩНА СГРАДА“ - с. Китанчево, кв. 54, УПИ II-704 ...
19. 04. 2022 г.

„ПАЗИ РЕКОЛТАТА ОТ ПОЖАР“

С трайното повишаване на температурите, продължителното засушаване през летния сезон и по време на жътвената кампания, значително се увеличават предпоставките за възникване на пожари в селското стопанство, полските и горските територии в страната ...
11. 04. 2022 г.

„ПАЗИ ГОРИТЕ ОТ ПОЖАР“

Уважаеми съграждани! През последните години горските пожари нанесоха огромни материални щети и се превърнаха в сериозно бедствие за нашата страна. Те се разпространяват бързо на големи площи и на труднодостъпни за пожарната техника места. Сухото време, изсъхналата растителност и вятърът са фактори, които бързо усложняват пожарната обстановка. Характерно за горските пожари е това, че вследствие на вятъра и турбулентните въздушни течения, фронтът на пожара често променя посоката си и за ликвидирането му се изискват значителни сили и средства.
11. 04. 2022 г.

Обява за наличие на инвестиционно предложение

ДЖЕЙСУН МУСТАФА ХАСАН от гр. Исперих уведомява всички заинтересовани физически и юридически лица, че има инвестиционно предложение за изработване на инвестиционен проект във фаза ТП за обект "Триетажна сграда — поетапно изграждане: Първи етаж за обществено обслужване /търговски обекти/ - първи етап; Втори и трети етаж за жилища — втори етап — УПИ 1—376, кв. 184, ЕКАТТЕ 32874 — гр Исперих ...
01. 04. 2022 г.

Информация за преценяване необходимостта от извършване на ОВОС

Информация за преценяване необходимостта от ОВОС, съгласно чл. 6 от Наредбата за реда и условията за извършване на ОВОС на инвестиционни предложения, утвърдена с ПМС № 59/07.03.2003 год., изм. и доп. ДВ 3/2011, посл. изм. и доп. ДВ 31/2019 г.
30. 03. 2022 г.

Конкурс за войнишки длъжности в НВУ "Васил Левски" - гр. Велико Търново

Офиси за военен отчет в Община Исперих и Завет съобщават за провеждане на конкурс за 2 (две) войнишки длъжности за приемане на военна служба на лица, завършили граждански средни или висши училища в страната и в чужбина за времето от 20.06.2022 г. до 21.06.2022 г. в НВУ „Васил Левски" - гр. Велико Търново.
25. 03. 2022 г.

„Часът на Земята 2022: Общ дом. Общо бъдеще."

От името на международната природозащитна организация WWF, бихме искали да Ви поканим да се присъедините към 15-ото поредно издание на най-мащабната глобална природозащитна инициатива Часът на Земята, което ще се проведе на 26 март 2022 г. събота, от 20,30 до 21,30 ч.
25. 03. 2022 г.

Конкурс за оркестранти

Със заповед № ОХ-175/18.02.2022 г. на министъра на отбраната са обявени 20 (двадесет) вакантни длъжности за оркестранти в Представителния и военните духови оркестри на Сухопътни войски, Представителния духов оркестър на Военноморските сили, Гвардейския представителен духов оркестър и Военния оркестър на Съвместното командване на силите ...
16. 03. 2022 г.