Заповед на Кмета на община Исперих за определяне за купувач на обект № 3

Заповед № 549 от 12.08.2022 год. на Кмета на община Исперих за определяне за купувач на Обект №3 с подотдел: 1071 – а/15953.42.10/ на територията на ДГС „Сеслав” район Исперих, с. Голям Поровец спечелилия търга ...
15. 08. 2022 г.

Конкурс за офицерска длъжност

Офиси за военен отчет Община Исперих и Завет съобщават, че със заповед № 3РД-880/15.07.2022 г. на командира на КЛП е обявена 1 (една) вакантна офицерска длъжност като помощник-началник на отделение "Медицинско осигуряване" във военно формирование на КЛП 48960-София ...
05. 08. 2022 г.

Заповед за състава на комисии на основание чл. 37в, ал. 1 от ЗСПЗЗ и чл. 72б от ППЗСПЗЗ - за ръководене сключването на споразумението между собственици и/или ползватели

Заповед № РД-07-32 от 01.08.2022 год. на Директора на ОД "Земеделие" - град Разград за определяне състава на комисиите по землища на територията на област Разград, които да ръководят сключването на споразумението между собственици и/или ползватели за създаване на масиви за ползване на земеделски земи в съответното землище за стопанската 2022/2023 година ...
04. 08. 2022 г.

СЪОБЩЕНИЕ

Община Исперих уведомява гражданите доброволци, че доброволците, заловили безстопанствени кучета на територията на община Исперих следва да ги предадат на Община Исперих или на Сдружение "Германо-Българска помощ за животните" - гр. Русе, заедно с информационен талон № 1
03. 08. 2022 г.

Конкурс за войнишки длъжности във военно формирование

Офиси за военен отчет Община Исперих и Завет съобщават, че със заповед № 3РД-876/14.07.2022 г. на командира на КЛП са обявени 31 (тридесет и едно) вакантни войнишки длъжности във военно формирование на КЛП 57260-Ловеч.
02. 08. 2022 г.