Обява за наличие на инвестиционен проект

Хасан Мюмюн Хасан, от с. Лъвино уведомява всички заинтересовани физически и юридически лица, че има инвестиционен проект за: "Едноетажна еднофамилна жилищна сграда и гараж" с местоположение в с.Лъвино
05. 04. 2021 г.

ОБЯВА от ВО-Исперих

от Сухопътни войски, за провеждане на конкурс за войнишки длъжности за приемане на военна служба на лица, завършили граждански средни или висши училища в страната и в чужбина за времето от 21.07.2021г. до 28.07.2021г...
03. 04. 2021 г.

Искане за преценяване необходимостта от ОВОС

Искане за преценяване необходимостта от оценка на въздействието върху околната среда (ОВОС) от ЙОЗЛЕМ РАМАДАНОВА с адрес с. Лъвино, общ. Исперих на инвестиционно предложение: "Изграждане на животновъден обект - кравеферма за отглеждане на крави до 50 броя и млекосъбирателен пункт"
25. 03. 2021 г.

Обява за наличие на инвестиционно предложение

"ЕКОСТАРТПЕТРОЛ" ЕООД - гр. Исперих уведомява всички заинтересовани физически и юридически лица, че има инвестиционно предложение за изработване на инвестиционен проект за: "Промяна предназначението на част от съществуваща сграда в Цех за преработка на мляко с капацитет до 1000 литра на ден и производство на млечни продукти", находящ се в ПИ с идентификатор 32874.201.17 по КК и КР на гр. Исперих, идентичен с УПИ I, кв. 84 по плана на гр. Исперих, общ. Исперих, обл. Разград.
23. 03. 2021 г.

Обява за наличие на инвестиционно предложение

ДЖАНАН ХАСАН АХМЕД и ТАНЕР САЛИ ЗАКИР уведомяват всички заинтересовани физически и юридически лица, че имат инвестиционно предложение за изработване на инвестиционен проект във фаза ТП за обект "ДВУЕТАЖНА ПРИСТРОЙКА КЪМ СЪЩЕСТВУВАЩА ДВУЕТАЖНА ЖИЛИЩНА СГРАДА", с местонахождение: УПИ XIX-457, кв. 48 по плана на с. Лъвино, общ. Исперих.
23. 03. 2021 г.

Обява за наличие на инвестиционно предложение

"АЙВАЗ-Н" ООД гр. Исперих уведомява всички заинтересовани физически и юридически лица, че има инвестиционно предложение за строеж "Ел. захранване с кабел 20 kV и трафопост тип БКТП 20/0,4 kV, 630 kVA в УПИ IV-9911, (ПИ 32874.201.9911), гр. Исперих, община Исперих
23. 03. 2021 г.

Обява за наличие на инвестиционен проект

ЕЛИС МЕХМЕД КАРАКАШЕВА уведомява всички заинтересовани физически и юридически лица, че има предложение за инвестиционен проект: "Промяна предназначението на ДВА МАГАЗИНА за промишлени стоки в ИГРАЛНА ЗАЛА за организиране на хазартни игри" с местоположение град Исперих, без ЦГЧ, кв. 81, УПИ I ...
18. 03. 2021 г.

Обява за наличие на инвестиционно предложение

"НАРСЕЛ" ЕООД уведомява всички заинтересовани физически и юридически лица, че има инвестиционно предложение за "Изменение на ПУП-ПРЗ на УПИ II "За стопанска дейност, кв. 73, касаещо промяна в уличната регулация ..." - с. Лудогорци, Стопански двор.
09. 03. 2021 г.

СЪОБЩЕНИЕ

СЪОБЩЕНИЕ във връзка с процедурата за подбор на Здравен медиатор при Община Исперих – 1 бр.
08. 03. 2021 г.

Съобщение

Предстои откриване на строителна площадка по проект на Община Исперих „Разкриване на Център за подкрепа на лица с увреждания и техните семейства, включително с тежки множествени увреждания в гр. Исперих“.
05. 03. 2021 г.