СЪОБЩЕНИЕ

На основание чл.6 от Наредба за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда, "Път консулт" ООД град Разград съобщава, че предоставя информация за преценяване необходимостта от оценка за въздействието върху околната среда на инвестиционно предложение: "Изграждане на модулна бензиностанция за дизелово гориво"...
17. 03. 2016 г.

СЪОБЩЕНИЕ

На основание чл.62а, ал.1, във връзка с чл. 44, ал.1 и ал.2 и чл.52, ал.1, т.4 от Закона за водите(ЗВ) и постъпило Заявление в Басейнова дирекция "Дунавски район" за откриване на процедура за издаване на разрешително за водовземане от подземни води, придружено с изискващите се по чл.60, ал.1 и ал.2 от ЗВ данни и документи.
16. 03. 2016 г.

ОБЯВА

До 30.03.2016г. по европейска програма The Job of my Life (Mobi-Pro-15-0144) се набират кандидати за дуално професионално обучение във Федерална Република Германия. ПРОФЕСИЯ: Гериатричен болногледач (М/Ж)- Altenpfleger
14. 03. 2016 г.

СЪОБЩЕНИЕ

До собствениците на пчелини за задължението им, съгласно чл.8, ал.5 от Закона за пчеларството/ЗП/ за ограждане на пчелините и поставянето на оградата табелка с регистрационен номер на пчелина.
14. 03. 2016 г.

СЪОБЩЕНИЕ

Съобщение съгласно чл.62а, ал.1, т.1 и т.2 от Закона за водите заинтересованите лица могат да възразят срещу издаването на разрешителното или да предложат условия, при които същото ще бъде издадено, с оглед гарантиране на лични или обществени интереси в 14 дневен срок от обявяването на съобщението.
12. 03. 2016 г.

ОБЯВА

От инж. Николай Тодоров Николов зам. кмет на Община Исперих Уведомяваме всички заинтересовани физически и юридически лица, че имаме инвестиционно предложение за...
11. 03. 2016 г.

ОБЯВЛЕНИЕ

Община Исперих определя имоти за отдаване под наем без търг или конкурс – с начин на трайно ползване овощни градини и трайни насаждения от Общински поземлен фонд на територията на Община Исперих по населени места, местности, категории, площи описани в таблица – Приложение №1...
09. 03. 2016 г.

УВЕДОМЛЕНИЕ

Всички заинтересовани физически и юридически лица, че имаме инвестиционно предложение за:  Изграждане на обект - автомивка, демонтаж на гуми, смесен магазин; Местоположение: Г. Поровец 
07. 03. 2016 г.

ОБЯВА

От 01.03.2016 г. до 15.03.2016 г.  включително Община Исперих  обявява ПЪРВИ ЕТАП на прием на заявления по Проект №BG05M9OP001-2.002-0158 - C001 „Алтернатива за независим живот” по Процедура за директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG05М9ОР001-2.002 „Независим живот” на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 2014-2020, съфинансирана от Европейския социален фонд на Европейския съюз.

25. 02. 2016 г.