Обява за наличие на инвестиционен проект

ТАНСЕР ИСМЕТОВ МУСТАФОВ от гр. Исперих уведомява всички заинтересовани физически и юридически лица, че е налице инвестиционен проект за: "Поетапно изграждане на двуетажна сграда със смесени функции - автоработилница и жилищен етаж: I-ви етап - Автоработилница; II-ри етап - Жилищен етаж" ...
26. 10. 2021 г.

ОБЯВА

от Димитър Георгиев Димитров, уведомява всички заинтересовани физически и юридически лица, че имаме намерение относно : “РАБОТИЛНИЦА за PVC и алуминиева дограма (Промяна предназначение на Складова постройка с допълнително пристрояване)” Местоположение : rp. Исперих без ЦГЧ , УПИ XII-2272, кв. 17
18. 10. 2021 г.

Правила за действие при пожар в сграда

1. Запазете самообладание и съобщете за пожара на телефон 112 /Единен европейски номер за спешни повиквания/ като опишете проблема: пожар, авария; съобщете има ли пострадали или застрашени хора. Посочете точния адрес, на който е възникнал пожарът: населено място, квартал, улица, номер и дайте телефонния си номер за обратна връзка с вас.

15. 10. 2021 г.

Обява за наличие на инвестиционно предложение

От инж. Халюк Хюсеин Хюсеин - Началник отдел “Териториално и селищно устройство”, има инвестиционно предложение - обект: “Проект за изменение на ПУП-ПP за УПИ X-42, в кв. 7 от „Детска градина” в “Нискоетажно жилищно застрояване” по регулационния план на с. Бърдоква, общ. Исперих, обл. Разград.
13. 10. 2021 г.

Обява за наличие на инвестиционно предложение

От инж. Халюк Хюсеин Хюсеин - Началник отдел “Териториално и селищно устройство”, има инвестиционно предложение - обект: “Проект за изменение на ПУП-ПP на УПИ II, в кв. 7 от „За образование” в “Hискоетажно жилищно застрояване” по регулационния план на с. Бърдоква, общ. Исперих, обл. Разград.
13. 10. 2021 г.

Информация за преценяване необходимостта от извършване на ОВОС

Информация за преценяване необходимостта от извършване на ОВОС за инвестиционно предложение "Преустройство на съществуващ навес, с пристрояване за РАБОТИЛНИЦА ЗА МАДЖУН И РАБОТИЛНИЦА ЗА ПЪЛНЕНЕ НА КОЛБАСИ" ...
06. 10. 2021 г.

Пръв прием на български граждани за срочна служба в доброволния резерв

Започва процедурата по първия прием на български граждани за срочна служба в доброволния резерв. Със заповед на министъра на отбраната Георги Панайотов от 27 септември 2021 г. са обявени 150 вакантни длъжности за приемане на срочна военна служба в доброволния резерв. 120 от тях са за длъжността „младши специалист", в която приетите ще изпълняват службата в Националния военен университет (НВУ) „Васил Левски" град Велико Търново и 30 от тях – във Факултет „Артилерия, ПВО и КИС" на НВУ в град Шумен.
01. 10. 2021 г.

СЪОБЩЕНИЕ

До кандидатите, представили заявления за участие в подбор за наемане на персонал за работа в "Център за подкрепа на лица с увреждания и техните семейства, включително с тежки множествени увреждания в гр. Исперих".
27. 09. 2021 г.

Съобщение съгл. чл. 62а, ал. 1 от Закона за водите

На основание чл. 62а, ал. 1, във връзка с чл. 44, ал. 1 и ал. 2 и чл. 52, ал. 1, т. 4 на Закона за водите (ЗВ)  и постъпило заявление в Байсенова Дирекция "Дунавски район" за откриване на процедура за издаване на разрешително за водовземане от подземни води, придружено с изискващите се по чл. 60, ал. 1, ал. 2 и ал. 6 от ЗВ данни и документи ...

Пълният текст можете да видите в прикачения файл.

27. 09. 2021 г.