Съобщение

Предстои откриване на строителна площадка по проект на Община Исперих „Разкриване на Център за подкрепа на лица с увреждания и техните семейства, включително с тежки множествени увреждания в гр. Исперих“.
05. 03. 2021 г.

Резултати от конкурса за определяне на управител на „Многопрофилна болница за активно лечение - Исперих” ЕООД, гр.Исперих

За условията и реда за превеждане на конкурси за възлагане управлението на лечебни заведение по Закона за лечебните заведения ОБЯВЯВА класирането в конкурс за възлагане управлението на "МБАЛ Исперих" ЕООД гр.Исперих, както следва:... Първо място - доктор Иван Василев Гайдаров...
01. 03. 2021 г.

Обява за наличие на инвестиционен проект

Мюмюн Хюсеин Ибрям от с. Тодорово уведомява всички заинтересовани физически и юридически лица, че има инвестиционен проект за: "Едноетажна еднофамилна жилищна сграда" с местоположение в с. Тодорово....
25. 02. 2021 г.

Обява за наличие на инвестиционен проект

АДЕМ РУФИ МЕХМЕД от с. Средоселци уведомява всички заинтересовани физически и юридически лица, че има инвестиционен проект за: "Едноетажна еднофамилна жилищна сграда с гараж " с местоположение в с. Средоселци....
25. 02. 2021 г.

Обява за наличие на инвестиционно предложение

От Мехмед Ахмед Ахмед, уведомява всички заинтересовани физически и юридически лица, че има инвестиционно предложение - обект: „Изработване на Подробен устройствен план за Частично изменение на План за Регулация и Застрояване“ с местонахождение с. Подайва...
22. 02. 2021 г.

Обява за наличие на инвестиционно предложение

От Ивелин Евгениев Соколов уведомява всички заинтересовани физически и юридически лица, че има инвестиционно предложение - обект: "Проект за изменение на ПУП-ПР за УПИ № VIII-209 и IX от кв.19 по плана на с.Малък Поровец", с кадастрален номер ПИ №46913.120.742 и №46913.120.743, общ. Исперих, обл. Разград....
18. 02. 2021 г.

Обява за наличие на инвестиционно предложение

Инж. Белгин Фикри Шукри - Кмет на Община Исперих уведомява всички заинтересовани физически и юридически лица, че е налице инвестиционно предложение - обект: "ИЗГРАЖДАНЕ И ВЪСТАНОВЯВАНЕ НА ЗОНИ ЗА ОБЩЕСТВЕН ОТДИХ В НАСЕЛЕНИТЕ МЕСТА НА ОБЩИНА ИСПЕРИХ" подобект: с.Тодорово...
18. 02. 2021 г.

Обява за наличие на инвестиционно предложение

Инж. Белгин Фикри Шукри - Кмет на Община Исперих уведомява всички заинтересовани физически и юридически лица, че е налице инвестиционно предложение - обект: "ИЗГРАЖДАНЕ И ВЪСТАНОВЯВАНЕ НА ЗОНИ ЗА ОБЩЕСТВЕН ОТДИХ В НАСЕЛЕНИТЕ МЕСТА НА ОБЩИНА ИСПЕРИХ" подобект: с. Свещари...
18. 02. 2021 г.

Обява за наличие на инвестиционно предложение

Инж. Белгин Фикри Шукри - Кмет на Община Исперих уведомява всички заинтересовани физически и юридически лица, че е налице инвестиционно предложение - обект: "ИЗГРАЖДАНЕ И ВЪСТАНОВЯВАНЕ НА ЗОНИ ЗА ОБЩЕСТВЕН ОТДИХ В НАСЕЛЕНИТЕ МЕСТА НА ОБЩИНА ИСПЕРИХ" подобект: с.Подайва...
18. 02. 2021 г.