Въвеждане на временни противоепидемични мерки на територията на област Разград

Със Заповед № РД-01-73/21.07.2022 год. РЕГИОНАЛНА ЗДРАВНА ИНСПЕКЦИЯ – РАЗГРАД въвежда временни противоепидемични мерки на територията на област Разград за срок от 22.07.2022 г. до 22.08.2022 г. вкл.
25. 07. 2022 г.

Обява за наличие на инвестиционен проект

МЮЗЕЯМ ИСМАИЛ АХМЕД и РУКИЕ ИСМАИЛ АХМЕД от с. Лъвино, общ. Исперих уведомяват всички заинтересовани физически и юридически лица относно изготвяне на инвестиционен проект "ЕДНОЕТАЖНА ЕДНОФАМИЛНА ЖИЛИЩНА СГРАДА" в с. Лъвино, кв. 8, УПИ III-101 ...
25. 07. 2022 г.

Търг с тайно наддаване

Община Исперих обявява процедура - търг с тайно наддаване за продажба на стояща дървесина на корен от гори - общинска собственост.
22. 07. 2022 г.

Обява за наличие на инвестиционно предложение

САЛИ КАДИР МЕХМЕД от с. Лъвино, общ. Исперих уведомява всички заинтересовани физически и юридически лица, че има инвестиционно предложение за "Изграждане на фотоволтаична система в УПИ ХХ-76, кв. 13 с. Лъвино, общ. Исперих, обл. Разград с подобект: Кабел НН от РК на ФВС до Тел." ...
14. 07. 2022 г.

Определяне на купувач на обект № 1 - конкурс за продажба на стояща дървесина на корен

Заповед на Кмета на община Исперих за определяне на купувач на Обект № 1 с подотдел: 1073 – б/15953.19.58/ на територията на ДГС „Сеслав” район Исперих, с. Голям Поровец, на местни търговци, отговарящи на изискванията на чл. 115 от Закона за горите и при условията на чл. 38 от Наредбата за условията и реда за възлагане и изпълнение на дейности в горските територии ...
14. 07. 2022 г.

Община Исперих набира преброители на безстопанствени кучета

Община Исперих набира лица, които да извършат преброяване на безстопанствените кучета на територията на всички населени места в Общината. Преброяването следва да се извърши в периода март - юни или септември – ноември веднъж на две години, като конкретното преброяване ще се извърши в рамките от 01.09.2022 г. до 31.10.2022 г.
13. 07. 2022 г.

Обява за наличие на инвестиционно предложение

инж. ХАЛЮК ХЮСЕИН - Началник-отдел "Териториално и селищно устройство" при Община Исперих уведомява всички заинтересовани физически и юридически лица, че има инвестиционно предложение "Изграждане и възстановяване на зони за обществен отдих в населените места на община Исперих" ...
11. 07. 2022 г.