Обява за наличие на инвестиционно предложение

МИТАТ МУСТАФА ИДРИЗ от с. Духовец, общ. Исперих уведомява всички заинтересовани физически и юридически лица, че има инвестиционно предложение за изработване на инвестиционен проект във фаза ТП за обект "Смесен магазин - УПИ IV - 290, кв. 53 - с. Духовец, общ. Исперих" ...
07. 03. 2022 г.

Вакантни длъжности за приемане на военна служба

Със заповед № РД - 118/24.02.2022 г. на командира на Национална гвардейска част са обявени 50 (петдесет) вакантни длъжности за приемане на военна служба на лица, завършили граждански средни или висши училища в страната и в чужбина, които следва да се заемат след провеждането на конкурс.
04. 03. 2022 г.

Вакантни длъжности във военни формирования на Военновъздушните сили

Със заповед № РД-142/24.02.2022 г. на командира на Военновъздушните сили са обявени 169 (сто шестдесет и девет) вакантни длъжности във военни формирования на Военновъздушните сили, които следва да се заемат след провеждането на конкурс. Кандидатите за вакантните длъжности могат да подадат писмени заявления за кандидатстване, чрез Военното окръжие по постоянния им адрес в срок до 29.04.2022 г. Конкурсът ще се проведе от 29.08.2022 г. до 09.09.2022 г.
04. 03. 2022 г.

Подбор на здравен медиатор

Процедурата за подбор на здравен медиатор при Община Исперих ще се проведе на 07.03.2022 г. (Понеделник) в заседателната зала на Община Исперих ...
04. 03. 2022 г.

Обява за наличие на инвестиционно предложение

Община Исперих уведомява всички заинтересовани физически и юридически лица, че има инвестиционно предложение за изработване на инвестиционен проект във фаза ТП за обект "Уличен водопровод с дължина 80,0 м. по ул. "Оборище" от о.т. 47 до т. 1 в с. Подайва, общ. Исперих ...
04. 03. 2022 г.

Вакантни длъжности във Военноморските сили

Със заповед № РД-01-58/21.02.2022 г. на командира на Военноморските сили са обявени 177 (сто седемдесет и седем) вакантни матроски длъжности за приемане на военна служба на лица, завършили граждански средни или висши училища.
28. 02. 2022 г.

Обява за наличие на инвестиционно предложение

КАТЯ ГЕОРГИЕВА ЙОРДАНОВА от гр. Исперих уведомява всички заинтересовани физически и юридически лица, че има инвестиционно предложение: "Смяна на предназначение на втори етаж в стаи за гости и апартаменти и реконструкция на съществуваща покривна конструкция с цел усвояване на подпокривно пространство" ...
28. 02. 2022 г.