Обява за наличие на инвестиционно предложение

ХАЙРИЕ ХАСАНОВА ХЮСЕИНОВА от гр. Исперих уведомява всички заинтересовани физически и юридически лица, че има инвестиционно предложение за Разработване на ПУП-РУП на УПИ XIX-879, ХХ-880 и XXI-881, кв. 110 по плана на гр. Исперих без ЦГЧ, по смисъла на чл. 113, ал. 2 от ЗУТ, във връзка с чл. 124а, ал. 8 от ЗУТ ...
23. 02. 2023 г.

Обява за наличие на инвестиционно предложение

НЕДЖАТ МЕХМЕД АПТУЛЛА от гр. Исперих уведомява всички заинтересовани физически и юридически лица, че има инвестиционно предложение за изработване на инвестиционен проект във фаза ТП за обект "Промяна предназначение на Кафе-аперитив в Пицария" в УПИ IX-332, кв. 29 по плана на гр. Исперих ...
23. 02. 2023 г.

Обява за наличие на инвестиционно предложение

НЕДЖАТ МЕХМЕД АПТУЛЛА от гр. Исперих уведомява всички заинтересовани физически и юридически лица, че има инвестиционно предложение за изработване на инвестиционен проект във фаза ТП за обект "Промяна предназначение на Работилница за тестени изделия в Обект за бърза закуска" в УПИ XV-146 в кв. 49 по плана на гр. Исперих ...
23. 02. 2023 г.

Обява за наличие на инвестиционно предложение

„СВФ-СМАРТ”ООД от с.Тодорово, общ.Исперих, уведомява всички заинтересовани физически и юридически лица, че има инвестиционно предложение да реализира инвестиционните си намерения за проектиране и изграждане на Автомивка в УПИ № XV-380, кв.41 по ЗРП на с.Тодорово, Общ.Исперих...
22. 02. 2023 г.