Обява за наличие на инвестиционно намерение

АЛПАЙ МАРТИНОВ САШЕВ от гр. Исперих уведомява всички заинтересовани физически и юридически лица, че има намерение относно: "РАБОТИЛНИЦА за ТЕСТЕНИ ИЗДЕЛИЯ" (Промяна предназначението на Търговски обект - Магазин № 8) с местоположение в гр. Исперих ...
27. 09. 2021 г.

Съобщение съгл. чл. 62а, ал. 1 от Закона за водите

На основание чл. 62а, ал. 1, във връзка с чл. 44, ал. 1 и ал. 2, чл. 46, ал. 1, т. 1, б. "ж" и чл. 52, ал. 1, т. 4 на Закона за водите (ЗВ) в Басейнова Дирекция "Дунавски район" и постъпило заявление с вх. № РР-02-395/17.11.2020 г. за откриване на процедура за издаване на разрешително за водовземане от подземни води чрез нови водовземни съоръжения, придружено с изискващите се по чл. 60, ал. 1, ал. 2 и ал. 6 от ЗВ данни и документи ...

Пълният текст можете да видите в прикачения файл.

21. 09. 2021 г.

Съобщение

Започва производство по изменение на кадастралната карта и кадастралните регистри за отстраняване на явна фактическа грешка. Изменението засяга поземлени имоти в rp. Исперих, с. Къпиновци, с. Лъвино, с. Печеница, с. Подайва и с. Средоселци, община Исперих.
09. 09. 2021 г.

ОБЯВА ЗА ПОДБОР НА ПЕРСОНАЛ ПО ПРОЕКТ № BG05M9OP001-2.061-0003 „РАЗКРИВАНЕ НА ЦЕНТЪР ЗА ПОДКРЕПА НА ЛИЦА С УВРЕЖДАНИЯ И ТЕХНИТЕ СЕМЕЙСТВА, ВКЛЮЧИТЕЛНО С ТЕЖКИ МНОЖЕСТВЕНИ УВРЕЖДАНИЯ В ГР. ИСПЕРИХ“

„РАЗКРИВАНЕ НА ЦЕНТЪР ЗА ПОДКРЕПА НА ЛИЦА С УВРЕЖДАНИЯ И ТЕХНИТЕ СЕМЕЙСТВА, ВКЛЮЧИТЕЛНО С ТЕЖКИ МНОЖЕСТВЕНИ УВРЕЖДАНИЯ В ГР. ИСПЕРИХ“, ФИНАНСИРАН ОТ ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА „РАЗВИТИЕ НА ЧОВЕШКИТЕ РЕСУРСИ 2014-2020 Г.“, СЪФИНАНСИРАН ОТ ЕВРОПЕЙСКИЯ СОЦИАЛЕН ФОНД
01. 09. 2021 г.

Конкурс за войнишки длъжности

Със заповед № ОХ-632/23.07.2021 г. на Министъра на отбраната на Република България е разкрита процедура по обявяване на войнишки длъжности за приемане на военна служба на лица, завършили граждански средни или висши училища, в националната гвардейска част - военно формирование 54 800 - гр. София ...
01. 09. 2021 г.

ОБЯВА за ползване на комплекс от интегрирани здравно-социални услуги по Проект № BG05M9OP001-2.061-0003

ОБЯВА за ползване на комплекс от интегрирани здравно-социални услуги по Проект № BG05M9OP001-2.061-0003 „Разкриване на Център за подкрепа на лица с увреждания и техните семейства, включително с тежки множествени увреждания в гр. Исперих“
31. 08. 2021 г.

РЕШЕНИЕ № РУ - 26 - ЕО/2021 за преценяване на необходимостта от извършване на екологична оценка

РЕШЕНИЕ № РУ - 26 - ЕО/2021 за преценяване на необходимостта от извършване на екологична оценка

РЕШИХ

да не се извършва екологична оценка на План за интегрирано развитие на община Исперих 2021 - 2027 г., при прилагането на който няма вероятност да се окаже заничително отрицателно въздействие върху природни местообитания, популации и местообитания на видове, предмет на опазване в защитени зони и човешкото здраве.

 

30. 08. 2021 г.