Конкурс за войнишки длъжности във военни формирования от Сухопътните войски

Офиси за военен отчет Община Исперих и Завет съобщават, че със заповед №3РД-847/04.07.2022 г. на командира на Сухопътни войски са обявени 265(двеста и шестдесет и пет) вакантни войнишки длъжности във военни формирования на Сухопътни войски в София, Стара Загора, Ямбол, Хасково, Карлово, Казанлък, Плевен, Шумен и Мусачево.
11. 07. 2022 г.

Обява за наличие на инвестиционно предложение

инж. ХАЛЮК ХЮСЕИН - Началник-отдел "Териториално и селищно устройство" при Община Исперих уведомява всички заинтересовани физически и юридически лица, че има инвестиционно предложение за "Доизграждане на зона за спорт, чрез обновяване на стадион, в УПИ IV-1271, км. 138 по плана на гр. Исперих".
11. 07. 2022 г.

Обява за наличие на инвестиционно предложение

инж. ХАЛЮК ХЮСЕИН - Началник-отдел "Териториално и селищно устройство" при Община Исперих уведомява всички заинтересовани физически и юридически лица, че има инвестиционно предложение за "Основен ремонт и внедряване на енергоефективни мерки на спортна сграда, в УПИ II-232, кв. 66, гр. Исперих ...
11. 07. 2022 г.

Мерки за безопасност по време на жътвата

Във връзка със зачестилите пожари в земеделски земи се създава организация за поддържане на висока активност по изпълнение на мероприятията за осигуряване на пожарната безопасност на селскостопанската продукция - реколта 2022 год.
08. 07. 2022 г.

Обява за наличие на инвестиционно предложение

ОБЯВА
от Валери Юлиянов Дамянов от гр. Варна, община Варна, област Варна с административен адрес: ул. „Македония ” № 87 вх. А, ет.1, ап.1

На основание чл. 4, ал. 2 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда на инвестиционните предложения за строителство, дейности и технологии (ДВ, бр. 25/2003 г.)

УВЕДОМЯВАМ

04. 07. 2022 г.

Информация за преценяване на необходимостта от ОВОС

Приложение № 2 към чл. 6 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда за инвестиционно предложение за "Изграждане на фотоволтаична електрическа централа с прогнозна обща инсталирана мощност от 9,5 MW в гр. Исперих, община Исперих" ...
29. 06. 2022 г.