Обява за наличие на инвестиционно предложение

Инж. Белгин Фикри Шукри - Кмет на Община Исперих уведомява всички заинтересовани физически и юридически лица, че е налице инвестиционно предложение - обект: "ИЗГРАЖДАНЕ И ВЪСТАНОВЯВАНЕ НА ЗОНИ ЗА ОБЩЕСТВЕН ОТДИХ В НАСЕЛЕНИТЕ МЕСТА НА ОБЩИНА ИСПЕРИХ" подобект: с.Лудогорци...
18. 02. 2021 г.

Обява за наличие на инвестиционно предложение

Инж. Белгин Фикри Шукри - Кмет на Община Исперих уведомява всички заинтересовани физически и юридически лица, че е налице инвестиционно предложение - обект: "ИЗГРАЖДАНЕ И ВЪСТАНОВЯВАНЕ НА ЗОНИ ЗА ОБЩЕСТВЕН ОТДИХ В НАСЕЛЕНИТЕ МЕСТА НА ОБЩИНА ИСПЕРИХ" подобект: с.Йонково...
18. 02. 2021 г.

Обява за наличие на инвестиционно предложение

Инж. Белгин Фикри Шукри - Кмет на Община Исперих уведомява всички заинтересовани физически и юридически лица, че е налице инвестиционно предложение - обект: "ИЗГРАЖДАНЕ И ВЪСТАНОВЯВАНЕ НА ЗОНИ ЗА ОБЩЕСТВЕН ОТДИХ В НАСЕЛЕНИТЕ МЕСТА НА ОБЩИНА ИСПЕРИХ" подобект: с.Голям Поровец...
18. 02. 2021 г.

Обява за наличие на инвестиционно предложение

Инж. Белгин Фикри Шукри - Кмет на Община Исперих уведомява всички заинтересовани физически и юридически лица, че е налице инвестиционно предложение - обект: "ИЗГРАЖДАНЕ И ВЪСТАНОВЯВАНЕ НА ЗОНИ ЗА ОБЩЕСТВЕН ОТДИХ В НАСЕЛЕНИТЕ МЕСТА НА ОБЩИНА ИСПЕРИХ" подобект: с.Вазово...
18. 02. 2021 г.

Обява за наличие на инвестиционно предложение

Инж. Белгин Фикри Шукри - Кмет на Община Исперих уведомява всички заинтересовани физически и юридически лица, че е налице инвестиционно предложение - обект: "ИЗГРАЖДАНЕ И ВЪСТАНОВЯВАНЕ НА ЗОНИ ЗА ОБЩЕСТВЕН ОТДИХ В НАСЕЛЕНИТЕ МЕСТА НА ОБЩИНА ИСПЕРИХ" подобект: с.Белинци...
18. 02. 2021 г.

Обява за наличие на предложение за разработване на ПУП-ПРЗ

ЙОЗЛЕМ РАМАНОВА от с. Лъвино, общ. Исперих уведомява всички заинтересовани физически и юридически лица, че има предложение за разработване на: ПУП - ПРЗ на УПИ ІІ-55, квартал 2 по плана на с. Лъвино с цел изграждане на животновъден обект - кравеферма за отглеждане на до 50 броя крави и млекосъбирателен пункт ...
10. 02. 2021 г.

Обява за наличие на инвестиционно предложение

Инж. ХАЛЮК ХЮСЕИН ХЮСЕИН - началник-отдел "Териториално и селищно устройство" при Община Исперих уведомява всички заинтересовани физически и юридически лица, че е налице инвестиционно предложение - обект: "Проект за изменение на ПУП-ПР за УПИ № І-132 от кв. 34 по плана на с. Духовец" ...
05. 02. 2021 г.

Обява - АСИСТЕНТСКА ПОДКРЕПА

ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ПРИЕМ НА ДОКУМЕНТИ ОТ КАНДИДАТИ ЗА ЗАЕМАНЕ НА ДЛЪЖНОСТ „ЛИЧЕН АСИСТЕНТ“ ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА СОЦИАЛНА УСЛУГА „АСИСТЕНТСКА ПОДКРЕПА“
29. 01. 2021 г.