Процедура за прием на Формуляри за представяне на проектни идеи

Община Исперих обявява процедура за прием на Формуляри за представяне на проектни идеи от граждански групи, инициативни комитети, ЮЛНЦ или Читалища по Схемата за малки инфраструктурни проекти на мярка 7.4 от Стратегията за водено от общностите местно развитие на МИГ - Исперих.
07. 02. 2022 г.

Обява за наличие на инвестиционно предложение

"Добруджа КИТ" АД гр. Исперих, представлявано от Атанас Дочев Петков уведомява всички заинтересовани физически и юридически лица, че има инвестиционно предложение: Изграждане на строеж "3 бр. складове за съхранение на метали, метални заготовки и метални изделия - гр. Исперих, УПИ II м.з. "Добруджа"", с местонахождение: гр. Исперих, УПИ II м.з. "Добруджа", кв. 170 по плана на гр. Исперих, общ. Исперих, обл. Разград.
01. 02. 2022 г.

Заповед № 103 от 21.01.2022 г. на Кмета на община Исперих

Заповед № 103 от 21.01.2022 г. на Кмета на община Исперих за утвърждаване на система за прием на деца в първи клас в общинските училища на училищата в град Исперих и определяне в същата прилежащите райони на училищата за обхват на учениците ...
01. 02. 2022 г.

Вакантна длъжност в НВУ "Васил Левски" - Велико Търново

Със заповед № ОХ - 51/20.01.2022 г. на министъра на отбраната на Република България е обявена 1 (една) вакантна длъжност „Логистик в батальон" с военно звание старши сержант, сержант или младши сержант в Националният военен университет „Васил Левски" - Велико Търново, за приемане на служба на лице, изпълнявало военна служба (кадрова военна служба)
28. 01. 2022 г.

Обява за наличие на инвестиционен проект

ИСМАИЛ ИБРЯМ САБРИ от гр. Исперих уведомява всички заинтересовани физически и юридически лица относно изготвяне на инвестиционен проект "Едноетажна еднофамилна жилищна сграда" в гр. Исперих, кв. 1, УПИ XXIII-2564 ...
26. 01. 2022 г.

Обява за наличие на инвестиционно предложение

"ГОЛД БАРН" ЕООД с управител ЙОСИФ МИЛЕНОВ ЙОРГОВ уведомява всички заинтересовани физически и юридически лица, че има инвестиционно предложение: "Изграждане на енергоефективна птицекланица в ПИ с идентификатор 34103.45.24 в Стопански двор на с. Йонково, общ. Исперих ...
24. 01. 2022 г.

Обява за наличие на инвестиционно предложение

"Агротайм" ЕООД гр. Исперих уведомява всички заинтересовани физически и юридически лица, че има инвестиционно предложение за "Технологично разширение на съществуваща бензиностанция за светли горива ... " с местоположение в гр. Исперих, местност "Юсек юстю" по плана на Стопански двор № 1, собственост на "Агротайм" ЕООД гр. Исперих.
24. 01. 2022 г.