Процедура за подбор на здравен медиатор

Община Исперих обявява процедура за подбор на здравен медиатор – 1 място. Краен срок за подаване на документи: 27.02.2023 година (вкл.). Документите се подават в деловодството на Община Исперих всеки работен ден от 08:00 ч. до 17:00 ч.
25. 01. 2023 г.

Вакантни длъжности

Офиси за военен отчет в общини Исперих и Завет съобщават, че са обявени 9 вакантни длъжности във Военномедицинска академия и 2 вакантни длъжности във Военно-географска служба, които следва да се заемат след провеждане на конкурси. Кандидатите следва да подадат документите си чрез Военните окръжия по постоянния им адрес до 24.02.2023 г.
20. 01. 2023 г.

Конкурс за длъжността "Секретар на местна комисия за борба срещу противообществените прояви на малолетни и непълнолетни“

Община Исперих обявява конкурс за заемане на 1 щатна бройка за длъжността “Секретар на местна комисия за борба срещу противообществените прояви на малолетни и непълнолетни“ при Община Исперих ...
17. 01. 2023 г.

ОБЯВА

от Ерол Исмет Ахмед с. Китанчево, Уведомява Всички заинтересовани физически и юридически лица, че има намерение относно : ”КАФЕ - СЛАДКАРНИЦА“ (Промяна предназначение на Магазин за промишлени стоки Е — I етаж )...
12. 01. 2023 г.

„Грижа в дома в община Исперих“

Община Исперих обявява прием на заявления от желаещи да ползват почасови услуги в домашна среда по проект BG05SFPR002-2.001-0096 “Грижа в дома в община Исперих“, по процедура чрез директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG05SFPR002-2.001 „Грижа в дома“, финансирана от Европейския социален фонд плюс, чрез Програма „Развитие на човешките ресурси“ 2021-2027.
03. 01. 2023 г.

Обява за наличие на инвестиционно намерение

Община Исперих уведомява всички заинтересовани физически и юридически лица, че има инвестиционно намерение "Промяна предназначението на ПИ № 32874.27.108 в землището на гр. Исперих за разширяване на гробищен парк".
03. 01. 2023 г.

Вакантни длъжности

Офиси за военен отчет в общини Исперих и Завет съобщават, че са обявени 280 вакантни длъжности в Командване за логистична поддръжка и 30 вакантни длъжности в Съвместно командване на специалните операции, който следва да се заемат след провеждане на конкурси.
23. 12. 2022 г.

Обява за изготвяне на инвестиционен проект

БОРИСЛАВ АСЕНОВ ВИСКОВ - Управител на "ПРОМЕЛ" ЕООД гр. Исперих уведомява всички заинтересовани физически и юридически лица относно изготвянето на инвестиционен проект за: "ЧЕТИРИ МАГАЗИНА за ПРОМИШЛЕНИ СТОКИ" в гр. Исперих, кв. 15, УПИ IV-2059 ...
19. 12. 2022 г.

Обява за наличие на инвестиционно предложение

Кооперация „Агро -Тида“ гр. Исперих уведомява всички заинтересовани физически и юридически лица, че има инвестиционно предложение: Изготвяне на Подробен устройствен план /ПУП/ - План за застрояване на ПИ ид. №32874.167.146, по КК и КР гр. Исперих, местност "Юстек Юстю" ...
16. 12. 2022 г.