Обява за наличие на инвестиционно предложение

ЕМЕЛ БАСРИ АХМЕД от гр. Исперих, общ. Исперих уведомява всички заинтересовани физически и юридически лица, че има инвестиционно предложение за: "Двуетажна еднофамилна жилищна сграда" в гр. Исперих, кв. 5, УПИ XVIII-2478
26. 08. 2021 г.

Обява за наличие на инвестиционно предложение

НЕВЕН АЛИПИЕВ ИЛИЯНОВ от с. Брестовене, общ. Завет уведомява всички заинтересовани физически и юридически лица, че има инвестиционно предложение за: "Едноетажна еднофамилна жилищна сграда" в гр. Исперих, кв. 24, УПИ XVII-2245 ...
26. 08. 2021 г.

ремонтни дейности по ул. "Тимок"

Във връзка с осъществяване на ремонтни дейности по ул. "Тимок" /от бл. 1 в жк "Васил Априлов" до пресечката с ул. "Хан Омуртаг"/, считано от 30.08.2021 г., молим всички собственици на моторни превозни средства да предприемат необходимите действия и да освободят упоменатия пътен участък и прилежащите тротоари от своите автомобили.

Извиняваме се за причиненото неудобство и предварително благодарим за проявеното разбиране!

25. 08. 2021 г.

Обява за наличие на инвестиционно предложение

ЕТ "ЛЕЙБЕР - Мехмед Мухарем" от с. Старо селище , общ. Исперих уведомява всички заинтересовани физически и юридически лица, че има инвестиционно предложение „Изработване на Подробен устройствен план - План за Застрояване“ с местонахождение с. Старо селище, община Исперих, област Разград, ПИ с ид. № 69047.16.114 местност "Стопански двор" по КК и КР на с. Старо селище.
17. 08. 2021 г.

Искане за преценяване необходимостта от ОВОС

„СИНЕРДЖИ ГРУП“ ООД уведомява всички заинтересовани физически и юридически лица, че има искане за преценяване необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда на инвестиционно предложение „Разширение на птицеферма за отглеждане на бройлери с 84 000 броя места за птици до достигане на общ капацитет от 163 980 броя места за птици“ ...
30. 07. 2021 г.

Обява за наличие на инвестиционно предложение

МЕХМЕД АХМЕД АХМЕД от с. Подайва, общ. Исперих уведомява всички заинтересовани физически и юридически лица, че има инвестиционно предложение „Изработване на инвестиционен проект за Преустройство на съществуващ навес, с пристрояване - за работилница за маджун и работилница за пълнене на колбаси“ с местонахождение с. Подайва, УПИ VІІ-4, квартал 5 по плана на с. Подайва ...
27. 07. 2021 г.

Обява за наличие на инвестиционно предложение

АДЕМ РУФИ МЕХМЕД от с. Средоселци, общ. Исперих уведомява всички заинтересовани физически и юридически лица, че има инвестиционно предложение „Изработване на Проект за изграждане на еднофамилна, двуетажна жилищна сграда“, с. Средоселци, общ. Исперих, УПИ VII-98, кв. 2 по плана на с. Средоселци
26. 07. 2021 г.

Обява за наличие на инвестиционно предложение

НУХ НУРИ ЯХЯ от гр. Исперих уведомява всички заинтересовани физически и юридически лица, че има инвестиционно предложение „Изработване на Проект за основен ремонт и пристройка към съществуваща жилищна сграда“, гр. Исперих, общ. Исперих, ул „Струма“ №…
26. 07. 2021 г.

Обява за наличие на инвестиционно предложение за строеж

Ренета Станчева Новакова, гр.Исперих - уведомява всички заинтересовани физически и юридически лица, че има инвестиционно предложение за строеж: Двуетажна еднофамилна жилищна сграда, гараж и складове в УПИ XVIII-554, кв.186 по плана на гр. Исперих, общ. Исперих ...
23. 07. 2021 г.