Вакантни длъжности за войници

Със заповед № 3РД-1591/30.11.2022 г. на командира на Сухопътни войски са обявени 225 вакантни длъжности за войници в София, Стара Загора, Ямбол, Хасково, Плевен, Карлово, Казанлък, Смолян и Мусачево, които следва да се заемат след провеждане на конкурс.
14. 12. 2022 г.

Свободни длъжности в доброволния резерв

Със заповед № ОХ-1132/05.12.2022 г. на Министъра на отбраната са обявени 1542 свободни длъжности в доброволния резерв на Сухопътните войски, Военноморски сили и Централно военно окръжие. Срок за подаване на документи 27.10.2023 г.
14. 12. 2022 г.

Представяне на проект "Ревитализиране на обекти за представяне на културно-историческото наследство на община Исперих"

На 09 декември 2022 год. (Петък) от 11:00 ч. в Заседателната зала на Община Исперих пред обществеността и медиите ще бъде представен проект "Ревитализиране на обекти за представяне на културно-историческото наследство на община Исперих", целите, предвидените дейности, очакваните резултати и приноса на Финансовия механизъм на ЕИП 2014-2021.
06. 12. 2022 г.

Разрешаване изработването на ПУП-ПЗ

Заповед № 863 от 05.12.2022 год. на Кмета на община Исперих за разрешаване изработването на ПУП-ПЗ в обхват на поземлен имот с идентификатор № 32874.167.146 по КККР на гр. Исперих, Стопански двор, местност "Юсек Юстю", общ. Исперих ...
05. 12. 2022 г.

Обява за наличие на инвестиционно предложение

ХАЛИЕ ХАЛИМ МЮСТЕДЖЕМ от с. Звенимир, общ. Главиница уведомява всички заинтересовани физически и юридически лица, че има инвестиционно предложение "Бистро – преустройство на кафе – аперитив в бистро", гр. Исперих ...
02. 12. 2022 г.

Обява за наличие на инвестиционно предложение

"ТАРКАН 2000" ЕООД - с. Лъвино, общ. Исперих уведомява всички заинтересовани физически и юридически лица, че има инвестиционно предложение за "Изграждане на многофамилна жилищна сграда с търговска част на партера" с местоположение в гр. Исперих, ул. "Васил Левски" № 46 ...
24. 11. 2022 г.

УВЕДОМЛЕНИЕ за изготвяне на план/програма до РИОСВ-РУСЕ

издаване на решение за преценяване на необходимост от екологична оценка (ЕО) или издаване на становище по ЕО на Подробен устройствен план — План за застрояване на ПИ 32874.29.73 по ККиКР на гр.Исперих, с цел промяна на предназначение на имота от Земеделска с НТП „орна земя” в Урбанизирана с НТП „обществено обслужване и складови дейности”...
23. 11. 2022 г.

Одобряване изменението на ПУП-ПРЗ

Заповед № 836 от 22.11.2022 год. на Кмета на община Исперих за одобряване изменението на ПУП-ПР на УПИ III-262, 263 в квартал 23 по плана на с. Малък Поровец и ПУП-ПЗ на УПИ III-757 в квартал 23 по плана на с. Малък Поровец, общ. Исперих ...
22. 11. 2022 г.