Обява за конкурс за Управител на „Многопрофилна болница за активно лечение - Исперих” ЕООД, гр.Исперих

На основание чл.63, ал.3 от Закона за лечебните заведения, чл.1, ал.3, чл.21, ал.1 от Закона за публичните предприятия, чл.65 и чл.68 от Правилника за прилагане на закона за публичните предприятия, при условията на чл.21, ал.2 от Закона за публичните предприятия, чл.2, чл.3,чл.4, чл.5, чл.6 от Наредба №9 от 26.06.2000г. за условията и реда за провеждане на конкурси за възлагане управлението на лечебни заведения в изпълнение на Решение №159 по Протокол №20 от 22.12.2020г. на Общински съвет Исперих
13. 01. 2021 г.

Обява за наличие на предложение за разработване на ПУП-ПЗ

ЗЕЙТИ ФЕРАИМ МЕХМЕД уведомява всички заинтересовани физически и юридически лица, че има предложение за разработване на ПУП-ПЗ (план за застрояване) на ПИ 56232.16.64, местност "Моржа", землище с. Печеница - Стопански двор, във връзка с бъдещо изграждане на складово-стопански постройки.
12. 01. 2021 г.