Обява за наличие на инвестиционно предложение

МУСТАФА БЕКИР ДЕЛИМЕХМЕД уведомява всички заинтересовани физически и юридически лица, че има инвестиционно предложение за изработване на инвестиционен проект във фаза ТП за обект "Реконструкция на съществуваща жилищна сграда", с местонахождение: УПИ XIII-86, кв. 15, с. Старо селище, общ. Исперих ...
22. 07. 2021 г.

Обява за наличие на инвестиционно предложение

"ЕЛЕКТРОРАЗПРЕДЕЛЕНИЕ СЕВЕР" АД гр. Варна уведомява всички заинтересовани физически и юридически лица, че има инвестиционно предложение за строеж: "Изграждане на трафопост тип МТТ 20/0.4 kV до стоманорешетъчен стълб № 40 от ВЕЛ 20 kV "Лъвино" гр. Исперих, обл. Разград за обект "Сграда с идентификатор 32874.201.170.1", ПИ 32874.201.170, находящ се в "Промишлена зона" гр. Исперих" ...
22. 07. 2021 г.

Обява за наличие на инвестиционно предложение

"ЕКОФАРМ" ЕООД уведомява всички заинтересовани физически и юридически лица, че има инвестиционно предложение за "Разширение и подобряване на енергийната ефективност на ферма за интензивно отглеждане на птици" с местоположение в стопански двор - с. Йонково, общ. Исперих ...
22. 07. 2021 г.

Обява за наличие на инвестиционно предложение

"АГРОТАЙМ" ЕООД уведомява всички заинтересовани физически и юридически лица, че има инвестиционно предложение за "Изграждане на сондажен кладенец в ПИ 46913.1.2, с. Малък Поровец, общ. Исперих, обл. Разград за напояване на селскостопански насаждения".
21. 07. 2021 г.

Система за определяне на резултатите на кандидатите - участници в конкурс за длъжността "Мл.експерт "Човешки ресурси""

Система за определяне на резултатите на кандидатите - участници в конкурс за длъжността "Мл. експерт "Човешки ресурси"" в отдел "Човешки ресурси" на Дирекция "ИРФ" при Община Исперих, обявен със Заповед № 388/07.06.2021 г. на Кмета на Община Исперих ...
16. 07. 2021 г.

Обява за наличие на инвестиционно предложение

ФИЛКО ФИЛИПОВ ЧАНКОВ от гр. Исперих уведомява всички заинтересовани физически и юридически лица, че има инвестиционно предложение: "Поетапно изграждане на ТРИЕТАЖНА СГРАДА със СМЕСЕНИ ФУНКЦИИ: II етап - НАДСТРОЙКА II-ри жилищен етаж" ...
14. 07. 2021 г.

Обява за наличие на инвестиционно намерение

ЗАКИР АРИФ АРИФ уведомява всички заинтересовани физически и юридически лица, че има инвестиционно намерение: "Едноетажна еднофамилна жилищна сграда в УПИ II - 559, кв. 46 по плана на с. Голям Поровец, общ. Исперих ...
14. 07. 2021 г.

Конкурс за войнишки длъжности

Командването на сухопътните войски обявява конкурс за войнишки длъжности за приемане на военна служба на лица, завършили граждански средни или висши училища в страната и в чужбина за времето от 24.11.2021 г. до 01.12.2021 г., във формирования на Сухопътните войски, дислоцирани в гарнизоните Стара Загора, Ямбол, Хасково, Карлово, Казанлък, Асеновград и Мусачево ...

За повече информация: Експерт в офис за военен отчет Исперих и Завет - Евгени Симеонов

Пълният текст можете да видите в прикачения файл.

07. 07. 2021 г.

Конкурс за войнишки длъжности

Със заповед ОХ-566/28.06.2021 г. на Министъра на отбраната на Република България е разкрита процедура по обявяване на 10 войнишки длъжности за приемане на военна служба на лица, завършили граждански, средни или висши училища в страната и в чужбина, в Съвместното командване на специалните операции в гарнизон Пловдив, съгл. Приложение 1 ...
05. 07. 2021 г.