Конкурс за възлагане управлението на "МБАЛ Исперих" ЕООД гр. Исперих

СЪОБЩЕНИЕ

Относно: Конкурс за възлагане управлението на "МБАЛ Исперих" ЕООД гр. Исперих

Уведомяваме доктор Иван Василев Гайдаров, че събеседването в конкурс за възлагане управлението на "МБАЛ Исперих" ЕООД ще се проведе на 26.03.2024 год. от 15:00 ч. в Заседателната зала на Община Исперих, с адрес: гр. Исперих, ул. "Дунав" № 2.
Цялото съобщение можете да видите и тук.

26. 03. 2024 г.

Конкурс за офицерска длъжност

Със заповед на министъра на отбраната № ОХ-90/26.01.2024 г. е разкрита процедура по обявяване на 1 (една) вакантна длъжност за офицер в Командване на Военновъздушните сили. Кандидатите следва да подадат документите си за участие в конкурса, чрез Военните окръжия по постоянния им адрес до 26.03.2024 г.
08. 03. 2024 г.

Конкурс за войнишки длъжности

Офиси за военен отчет в Общини Исперих и Завет съобщават, че със заповед № ЗРД-190/07.02.2024 г. на командира на СКС е обявен конкурс за 28 (двадесет и осем) вакантни длъжности за войници във военни формирования в София и Горна Малина. Конкурсът ще се проведе в периода от 08.04.2024 г. до 12.04.2024 г.
08. 03. 2024 г.

Заповед за допускане изработването на проект за изменение на ПУП-ПР

Заповед № 245 от 06.03.2024 год. на Кмета на община Исперих за допускане изработването на проект за изменение на ПУП-ПР в обхват на УПИ II-476 и УПИ III-472 в квартал 51 по плана на с. Подайва, общ. Исперих ...
06. 03. 2024 г.

Обява за наличие на инвестиционно предложение

инж. ХАЛЮК ХЮСЕИН ХЮСЕИН - Началник-отдел ТСУ при Община Исперих уведомява всички заинтересовани физически и юридически лица, че има инвестиционно предложение - обект: Основен ремонт на ул. "Арда" от ОТ 78 до ОТ 6, гр. Исперих.
01. 03. 2024 г.

Обява за наличие на инвестиционно предложение

инж. ХАЛЮК ХЮСЕИН ХЮСЕИН - Началник-отдел ТСУ при Община Исперих уведомява всички заинтересовани физически и юридически лица, че има инвестиционно предложение - обект: Основен ремонт на ул. „Ангел Кънчев“ от ОТ 509 до ОТ 544 и ул. „Втора“ от ОТ 525 до ОТ 531, Промишлена зона гр. Исперих
01. 03. 2024 г.