Заповед № 423 от 24.06.2021 г. на Кмета на Община Исперих

Заповед № 423 от 24.06.2021 г. на Кмета на Община Исперих за забрана за изсичане, рязане, чупене, кастрене и увреждане на липовите дървета и клони от зелените площи, паркове, междублокови пространства, както и от дърветата по улиците, алеите и други пешеходни пространства и измитане на липов цвят от улиците на населените места на територията на община Исперих ...
25. 06. 2021 г.

Обява за наличие на инвестиционно предложение

ВЛАДИМИР КРЪСТЕВ ПЕТКОВ уведомява всички заинтересовани физически и юридически лица, че има инвестиционно предложение: "Пристройка към магазин за промишлени стоки - Санитарен възел" в гр. Исперих, УПИ VI-393, кв. 194 ...
21. 06. 2021 г.

Обява за наличие на инвестиционно предложение

"АГРОТАЙМ" ЕООД уведомява всички заинтересовани физически и юридически лица, че има инвестиционно предложение за "Изграждане на сондажен кладенец в ПИ 46913.1.2, с. Малък Поровец, общ. Исперих обл. Разград за напояване на селскостопански насаждения".
18. 06. 2021 г.

Обява за наличие на предложение

"ДЕ СПЕД" ЕООД, представлявано от ДИМИТЪР НИКОЛОВ КОСТАДИНОВ - Управител уведомява всички заинтересовани физически и юридически лица, че има предложение за: Разработване на изменение на ПУП-ПРЗ на УПИ II-20, кв. 84а по плана на гр. Исперих - Промишлена зона, във връзка с разделянето на имота на два по-малки, със запазване на предназначението им - "Складови и производствени дейности" ...
17. 06. 2021 г.

Обява за наличие на инвестиционно предложение

МАХМУРЕ САМЕДИН ХЮСМЕН - Управител на "Караджа-ФАГ" ООД уведомява всички заинтересовани физически и юридически лица, че има инвестиционно предложение за "Водовземане от съществуващо водовземно съоръжение - тръбен кладенец - ТК 1 "Караджа Фаг", изградено в ПИ с идентификатор 24921.10.9903 по КККР на село Драгомъж, общ. Исперих ...
17. 06. 2021 г.

Заповед № 398 за допускане изработването на проект за изменение на ПУП-ПР в с. Къпиновци

Заповед № 398 от 11.06.2021 г. на Кмета на община Исперих за допускане изработването на проект за изменение на ПУП-ПР в обхват: на УПИ II-109 "За детска градина" в квартал 6 по плана на с. Къпиновци ...
15. 06. 2021 г.

Обява за наличие на инвестиционно предложение

инж. ХАЛЮК ХЮСЕИН ХЮСЕИН - Началник-отдел ТСУ при Община Исперих уведомява всички заинтересовани физически и юридически лица, че има инвестиционно предложение - обект: "Проект за изменение на ПУП-ПР за УПИ № Х-42, в кв. 7 по регулационния план на с. Бърдоква", общ. Исперих, обл. Разград ...
09. 06. 2021 г.