Обява за разработване на изменение на ПУП-ПРЗ

ГЮНАЙ ФИКРИ АХМЕД уведомява всички заинтересовани физически и юридически лица, че има предложение за разработване на изменение на ПУП-ПРЗ (план за застрояване и регулация) на УПИ ІІ-1854 и УПИ ІІІ-1855, кв. 120 във връзка с обединяване на двата имота в един - гр. Исперих, ул. "Христо Смирненски" и ул. "Йорданка Николова" ...
12. 01. 2021 г.

Обява за наличие на инвестиционно предложение

"Дамян Милев - 2009" ЕООД гр. Исперих уведомява всички физически и юридически лица, че има инвестиционно предложение - обект "проект на ПУП - ПРЗ (подробен устройствен план-план за регулация и застрояване) на имот с пл.№359 в квартал 34 по плана на с Голям Поровец, община Исперих (ПИ №15953.65.359 по кадастралната карта не селото)".
05. 01. 2021 г.

Обява за наличие на инвестиционно предложение

"Дамян Милев - 2009" ЕООД гр. Исперих уведомява всички физически и юридически лица, че има инвестиционно предложение - обект : "подробен устройствен план-план за регулация и застрояване на имот с пл. №96 в квартал 15 по плана на с.Тодорово, община Исперих"
05. 01. 2021 г.

КЛАСИРАНЕ НА КАНДИДАТИТЕ С НАЙ-ВИСОК ОКОНЧАТЕЛЕН РЕЗУЛТАТ, ПОЛУЧЕН ПРИ ПРОВЕЖДАНЕ НА КОНКУРСНА ПРОЦЕДУРА ЗА „СТАЖАНТ-ОДИТОР“ В ЗВЕНО ЗА ВЪТРЕШЕН ОДИТ В ОБЩИНА ИСПЕРИХ

КЛАСИРАНЕ – ОТ ПЪРВО ДО ТРЕТО МЯСТО, НА КАНДИДАТИТЕ С НАЙ-ВИСОК ОКОНЧАТЕЛЕН РЕЗУЛТАТ, ПОЛУЧЕН ПРИ ПРОВЕЖДАНЕ НА КОНКУРСНА ПРОЦЕДУРА ЗА „СТАЖАНТ-ОДИТОР“ В ЗВЕНО ЗА ВЪТРЕШЕН ОДИТ В ОБЩИНА ИСПЕРИХ
30. 12. 2020 г.

Становище по екологична оценка на ОУП

На основание чл. 27, ал. 1, т. 1 от Наредбата за условията и реда за извършване на екологична оценка на планове и програми Община Исперих публикува становище по екологична оценка на общ устройствен план на община Исперих ...
21. 12. 2020 г.