СЪОБЩЕНИЕ

Община Исперих уведомява за следното: Собствениците на изоставени - излезли от употреба моторни превозни средства, които са със стари номера или не са минали преглед повече от 2 години и са паркирани на терени общинска или държавна собственост, следва да предприемат мерки за незабавното им доброволно премахване.
25. 07. 2023 г.

Конкурс за офицерска длъжност

Офиси за военен отчет Община Исперих и Завет съобщават, че е обявен конкурс за 1 (една) офицерска длъжност във военно формирование 52090 - Долна Митрополия, за приемане на военна служба на лице, завършило гражданско висше училище в страната или в чужбина.
24. 07. 2023 г.

Конкурс за матроски длъжности

Офиси за военен отчет Община Исперих и Завет съобщават, че е обявен конкурс за 80 (осемдесет) матроски длъжности във военни формирования на Военноморските сили във Варна, Приселци, Каменар, Созопол и Атия за приемане на военна служба след конкурс на лица, завършили граждански средни или висши училища, в страната или в чужбина.
24. 07. 2023 г.

Съобщение по чл. 62а, ал. 1 от Закона за водите

Съобщение по чл. 62, ал. 1, във връзка с чл. 75 и чл. 52, ал. 1, т. 4 на Закона за водите за изменение на разрешително № 11520387/27.10.2021 год. за водовземане от подземни води чрез съществуващи водовземни съоръжения ...
18. 07. 2023 г.

Обявяване на класиране при провеждане на конкурс за длъжността ”Юрисконсулт”

Обявяване на класиране при провеждане на конкурс за длъжността "Юрисконсулт" в отдел "Общинска собственост" към Дирекция "Устройство на територията, инфраструктура, екология, общинска собственост и местни данъци и такси /УТИЕОСМДТ/" в Община Исперих
11. 07. 2023 г.

Обявяване на класиране при провеждане на конкурс за длъжността ”Юрисконсулт”

Обявяване на класиране при провеждане на конкурс за длъжността ”Юрисконсулт” в отдел ”Административно обслужване и ГРАО” към Дирекция ”Административноинформационно обслужване и обществени поръчки” при Община Исперих ...
11. 07. 2023 г.

Вакантни длъжности за военнослужещи

Офиси за военен отчет Община Исперих и Завет съобщават, че със заповеди на командирите на Сухопътни войски, Съвместно командване на силите, Съвместно командване на специалните операции и Командване за логистична поддръжка са обявени конкурси за общо 595 (петстотин деветдесет и пет) вакантни длъжности за военнослужещи.
07. 07. 2023 г.