Заповед № 34 на Кмета на община Исперих

Заповед № 34 от 10.01.2022 г. на Кмета на община Исперих за изработване проект на ПУП-ПРЗ /подробен устройствен план - за регулация и застрояване/ на УПИ I - "За училище" в квартал 25 по плана на с. Голям Поровец ...
10. 01. 2022 г.

СЪОБЩЕНИЕ

"ВИТА HATУPAЛ" ЕООД е заявил в РИОСВ-Русе ИП за "Промяна предназначението на част от сграден фонд, намиращ се в поземлен имот с идентификатор 32874.201.216 по KK и KP на град Исперих...
06. 01. 2022 г.

Свободни длъжности за приемане на служба в доброволния резерв

Офиси за военен отчет в общини Исперих и Завет съобщават, че със заповед № ОХ-1070/25.11.2021 г. на министъра на отбраната на Република България са обявени 1564(хиляда петстотин шестдесет и четири) длъжности за Сухопътни войски, Военноморските сили и Централно военно окръжие за приемане на служба в доброволния резерв на български граждани, освободени от военна служба, без провеждане на конкурс. Срок за подаване на документи - 28.1.2022 г.
20. 12. 2021 г.

Заповед № 948 на Кмета на община Исперих

Заповед № 948 от 17.12.2021 г. на Кмета на община Исперих за одобряване на изработен ПУП-ПЗ /план за застрояване/ на УПИ II в квартал 83, с. Подайва, с предназначение "За производствени и складови дейности", съгласно приложения прокт.
20. 12. 2021 г.

Заповед № 947 на Кмета на община Исперих

Заповед № 947 от 17.12.2021 г. на Кмета на община Исперих за одобряване изменението на ПУП-ПР /план за регулация/ на УПИ IV-561 и УПИ III-560 в квартал 72, гр. Исперих, като се промени границата между двете УПИ, съгласно приложения проект.
20. 12. 2021 г.

Заповед № 946 на Кмета на община Исперих

Заповед № 946 от 17.12.2021 г. на Кмета на община Исперих за одобряване изменението на ПУП-ПР за УПИ II-808 и УПИ III-809, 812 в квартал 107, гр. Исперих, като се промени местоположението на общата регулационна линия между тях и се запази начинът на трайно предназначение, съгласно приложения проект.
20. 12. 2021 г.

ПРОЦЕДУРА ЗА ПОДБОР НА ЗДРАВЕН МЕДИАТОР

ОБЩИНА ИСПЕРИХ ОБЯВЯВА ПРОЦЕДУРА ЗА ПОДБОР НА ЗДРАВЕН МЕДИАТОР. Краен срок за подаване на документите: 17.01.2022 г. (вкл). Документите се подават в деловодството на Община Исперих, всеки работен ден от 08:00 часа до 17:00 часа.
17. 12. 2021 г.

Клуб "Старият град"

Във връзка с реализиране на проект „С вдъхновение и почит - споделяй и преоткривай наследството на родния край“ към Туристическото дружество се създава Клуб „Старият град“ - отворена формация.
17. 12. 2021 г.