Обява за провеждане на конкурс за войнишки длъжности в Командване за логистична поддръжка

Офиси за военен отчет в Община Исперих и Завет съобщават, за провеждане на конкурс за 13 (тринадесет) войнишки длъжности за приемане на военна служба на лица, завършили граждански средни или висши училища в страната и в чужбина за времето от 25.07.2022г. до 05.08.2022г. в Командване за логистична поддръжка - военно формирование 52480-София и военно формирование 22720-Смядово.
09. 05. 2022 г.

Обява за наличие на инвестиционно предложение

ИВАЙЛО ТОШЕВ ПЕТКОВ - Управител на "Сънрайс Електрик" ООД гр. София уведомява всички заинтересовани физически и юридически лица, че има инвестиционно предложение за "Изграждане на фотоволтаична електрическа централа с прогнозна обща инсталирана мощност от 9,5 МВт в гр. Исперих, общ. Исперих ...
09. 05. 2022 г.

УДЪЛЖАВАНЕ НА ПРОЕКТ „ПАТРОНАЖНА ГРИЖА + В ОБЩИНА ИСПЕРИХ“ С ОЩЕ 6 МЕСЕЦА

Община Исперих и управляващия орган на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ към Министерството на труда и социалната политика подписаха допълнително споразумение, с което проектът „Патронажна грижа + в община Исперих“ е продължен за още 6 месеца – до 02.11.2022 г.
29. 04. 2022 г.

Обява за наличие на инвестиционен проект

РИДВАН РАМАДАН АМЗА от с. Китанчево уведомява всички заинтересовани физически и юридически лица, относно изготвяне на инвестиционен проект „ЕДНОЕТАЖНА ЕДНОФАМИЛНА ЖИЛИЩНА СГРАДА“ - с. Китанчево, кв. 54, УПИ II-704 ...
19. 04. 2022 г.

„ПАЗИ РЕКОЛТАТА ОТ ПОЖАР“

С трайното повишаване на температурите, продължителното засушаване през летния сезон и по време на жътвената кампания, значително се увеличават предпоставките за възникване на пожари в селското стопанство, полските и горските територии в страната ...
11. 04. 2022 г.

„ПАЗИ ГОРИТЕ ОТ ПОЖАР“

Уважаеми съграждани! През последните години горските пожари нанесоха огромни материални щети и се превърнаха в сериозно бедствие за нашата страна. Те се разпространяват бързо на големи площи и на труднодостъпни за пожарната техника места. Сухото време, изсъхналата растителност и вятърът са фактори, които бързо усложняват пожарната обстановка. Характерно за горските пожари е това, че вследствие на вятъра и турбулентните въздушни течения, фронтът на пожара често променя посоката си и за ликвидирането му се изискват значителни сили и средства.
11. 04. 2022 г.

Обява за наличие на инвестиционно предложение

ДЖЕЙСУН МУСТАФА ХАСАН от гр. Исперих уведомява всички заинтересовани физически и юридически лица, че има инвестиционно предложение за изработване на инвестиционен проект във фаза ТП за обект "Триетажна сграда — поетапно изграждане: Първи етаж за обществено обслужване /търговски обекти/ - първи етап; Втори и трети етаж за жилища — втори етап — УПИ 1—376, кв. 184, ЕКАТТЕ 32874 — гр Исперих ...
01. 04. 2022 г.

Информация за преценяване необходимостта от извършване на ОВОС

Информация за преценяване необходимостта от ОВОС, съгласно чл. 6 от Наредбата за реда и условията за извършване на ОВОС на инвестиционни предложения, утвърдена с ПМС № 59/07.03.2003 год., изм. и доп. ДВ 3/2011, посл. изм. и доп. ДВ 31/2019 г.
30. 03. 2022 г.