Свободни длъжности във военни формирования от Сухопътните войски

Със заповед №ОХ-1064/07.11.2022 г. на Министъра на отбраната са обявени 7 свободни длъжности във военни формирования от Сухопътните войски в Смолян, Плевен, Горна Оряховица и Мокрен. Срок за подаване на документи 21.11.2022 г.
21. 11. 2022 г.

Вакантни длъжности за войници в София, Банкя и Горна Малина

Със заповед № 3РД-787/09.11.2022 г. на командира на СКС са обявени 16 вакантни длъжности за войници в София, Банкя и Горна Малина, които следва да се заемат след провеждане на конкурс. Кандидатите следва да подадат документите си чрез Военните окръжия по постоянният им адрес до 25.11.2022 г.
21. 11. 2022 г.

Свободна длъжност за сержант във военно формирование 18270 Горна Малина

Офиси за военен отчет в общини Исперих и Завет съобщават, че със заповед № ОХ1023/28.11.2022 г. е обявена една свободна длъжност за сержант във военно формирование 18270 Горна Малина, част от Съвместно командване на силите, за лице изпълнявало военна служба. Срок за подаване на документи 28.11.2022 г. ...
07. 11. 2022 г.

Вакантни длъжности за военни оркестранти

Офиси за военен отчет в общини Исперих и Завет съобщават, че със заповед №ОХ-989/19.10.2022 г. на Министъра на отбраната са обявени три вакантни длъжности за военни оркестранти в Съвместно командване на специалните операции, които следва да се заемат след провеждане на конкурс ...
07. 11. 2022 г.

Обява за наличие на инвестиционно предложение

инж. Белгин Фикри Шукри - Кмет на община Исперих уведомява всички заинтересовани физически и юридически лица, че Община Исперих има инвестиционно предложение - "Промяна начина на предназначението от земеделска в урбанизирана територия на поземлен имот № 32874.27.108 по кадастралната карта на гр. Исперих, общ. Исперих" ...
07. 11. 2022 г.

Обява за наличие на инвестиционно предложение

"Електроразпределение Север" АД гр. Варна уведомява всички заинтересовани физически и юридически лица, че има инвестиционно предложение за строеж: Сградно отклонение от ТП "МТП" Исперих гр. Исперих за обект "Постройка на допълващо застрояване - склад за инвентар" гр. Исперих, обл. Разград, кв. 172, УПИ VI-9910, ПИ 32874.201.9910.
07. 11. 2022 г.

Изменение на ПУП-ПРЗ

"ПИМ-гр. Исперих" ЕООД уведомява всички заинтересовани физически и юридически лица, че е налице предложение за изменение на ПУП-ПРЗ в землището на с. Малък Поровец, общ. Исперих, обл. Разград ...
03. 11. 2022 г.

Заповед № 744 от 24.10.2022 год. на Кмета на Община Исперих

Определяне през 2023 год. от Община Исперих да се предлагат следните услуги по чл. 62 от ЗМДТ - сметосъбиране и сметоизвозване, обезвреждане на битови отпадъци в депа или други съоръжения и поддържане на чистотата на териториите за обществено ползване за имоти, находящи се в гр. Исперих и селата на територията на общината ...
03. 11. 2022 г.