Обява за наличие на инвестиционно предложение

АНТОН ИВАНОВ ДРАГАНОВ от с. Подайва уведомява всички заинтересовани физически и юридически лица, че има инвестиционно предложение за изработване на инвестиционен проект във фаза ТП за обект "Едноетажна еднофамилна жилищна сграда" с местонахождение: УПИ Х-кв. 52, ЕКАТТЕ 56945 с. Подайва, общ. Исперих ...
07. 06. 2021 г.

Заповед № 384 на Кмета на община Исперих

Заповед № 384 на Кмета на община Исперих за допускане изработването на проект за изменение на ПУП-ПР в обхват от ОК163-ОК207 в квартал 5 по плана на стопански двор с. Подайва, община Исперих
02. 06. 2021 г.

Искане за преценяване необходимостта от извършване на oценка за въздействието върху околната среда

Промяна предназначението на част от съществуваща сграда в Цех за преработка на мляко с капацитет до 1000л. находящ се в гр. Исперих, обл. Разград с възложител „ЕКОСТАРТПЕТРОЛ” ЕООД...
20. 05. 2021 г.

Обява за наличие на инвестиционен проект

от Атанас Иванов Станков, има намерение за изготвяне на Проект за пристройка към жилищна сграда, реконструкция на покрива и разширение на допълващо застрояване - гараж, лятна кухня със санитарен възел, склад в УПИ IV - 983, кв.90, гр. Исперих...
20. 05. 2021 г.

"ИСПЕРИХ - ОТВОРЕНИ ПРОСТРАНСТВА"

СНЦ „МИГ - Исперих” организира традиционен празник за популяризиране на Стратегията за ВОМР и Местната инициативна група. Празникът на МИГ включва различни събития в рамките на два дни – Тематичен форум и Празник на открито, с които се цели повишаване информираността, интереса и участието на местната общност в предстоящи проекти, допринасящи за развитието на територията на МИГ Исперих.
18. 05. 2021 г.