Обява за наличие на инвестиционно предложение

В РИОСВ-Русе е постъпило искане с вх. № АО-3235-(5)/16.08.2023 г. за преценяване на необходимостта от извършване на оценка за въздействието върху околната среда за инвестиционно предложение „Преустройство на склад в цех за производство на пелети“ с местонахождение сграда с идентификатор 32874.201.216.21, разположена в поземлен имот с идентификатор 32874.201.216 по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Исперих.
23. 08. 2023 г.

Конкурс за войнишки длъжности

Офиси за военен отчет в Общини Исперих и Завет съобщават, че със заповед № РД-322/28.07.2023 г. на командира на Национална гвардейска част е обявен конкурс за 80 (осемдесет) войнишки длъжности за приемане на военна служба на лица, завършили граждански средни или висши училища в страната или в чужбина, във военно формирование 54 800 - гр. София.
23. 08. 2023 г.

Заповед за допускане изработването на проект за ПУП-ПР

Заповед № 753 от 17.08.2023 год. на Кмета на община Исперих за допускане изработването на проект за ПУП-ПР в обхват на УПИ XXIV-2489 и УПИ XXV-2490 в квартал 5, одобрен със /Заповед Решение/ № 25/29.01.2001 г. на ОбС Исперих, Кмета на Община Исперих по плана на гр. Исперих...
18. 08. 2023 г.

Заповед за допускане изработването на проект за ПУП-ПР

Заповед № 746 от 16.08.2023 год. на Кмета на община Исперих за допускане изработването на проект за ПУП-ПР в обхват на УПИ III-83 и УПИ IV-84 в квартал 10, одобрен със Заповед Решение/ № 508/26.04.2018 г. на ОбС Исперих, Кмета на Община Исперих по плана на с. Лудогорци...
16. 08. 2023 г.

Заповед за одобряване изменение на ПУП-РУП

Заповед № 745 от 16.08.2023 год. на Кмета на община Исперих за одобряване изменението на ПУП-РУП на УПИ XIX-879, УПИ ХХ-880 и УПИ XXI-881 в квартал 110 по плана на гр. Исперих - /ПИ №З2874.5О1.879, ПИ №32874.501.880 и ПИ № 32874.501.881/, съгласно приложения проект .
16. 08. 2023 г.

ПОКАНА

За набиране на съдебни заседатели към Районен съд Исперих и разясняване статута на фигурата на съдебния заседател с организатори Община Исперих и Районен съд Исперих
09. 08. 2023 г.

Заповед за разрешаване изработването на ПУП-ПЗ

Заповед № 712 от 04.08.2023 год. на Кмета на община Исперих относно разрешаване изработването на ПУП-ПРЗ извън границите на урбанизираните територии в обхват поземлен имот с идентификатор № 32874.167.68, местност "Юксек юстю", Стопански двор, находящ се в землището на гр. Исперих ...
04. 08. 2023 г.