Обява за наличие на инвестиционно намерение

БОЯН ПЛАМЕНОВ ПЕТРОВ уведомява всички заинтересовани физически и юридически лица, че има инвестиционно намерение относно: "Работилница за тестени изделия и работилница за приготвяне на шишове за дюнер" (вътрешно преустройство и промяна предназначение на избено помещение) с местоположение в с. Китанчево, общ. Исперих ...
16. 12. 2021 г.

Обява за наличие на инвестиционно предложение

"Агротида" ООД гр. Исперих уведомява всички заинтересовани физически и юридически лица, че има инвестиционно предложение: Изработване на проект "Присъединяване към разпределителната ел. мрежа на Фотоволтаична електрическа централа в УПИ XV-2056, кв. 15 по плана на гр. Исперих ...
10. 12. 2021 г.

Обява за наличие на инвестиционно предложение

"Стоян Стоянов - Исперих" ЕООД, със седалище и адрес на управление гр. Исперих, представлявано от Стоян Цветков Стоянов уведомява всички заинтересовани физически и юридически лица, че има инвестиционно предложение: Изработване на проект "Присъединяване към разпределителната ел. мрежа на фотоволтаична електрическа централа в УПИ XIII-276, кв. 170 по плана на гр. Исперих" ...
07. 12. 2021 г.

Обява за наличие на инвестиционно предложение

"Микра-КК" ЕООД със седалище и адрес на управление гр. Исперих, представлявано от Красимир Иванов Владимиров уведомява всички заинтересовани физически и юридически лица, че има инвестиционно предложение за изработване на проект "Присъединяване към разпределителната ел. мрежа на фотоволтаична електрическа централа в УПИ II-249, кв. 30 по плана на ПУП - Стопански двор на с. Конево, общ. Исперих"...
07. 12. 2021 г.

Заповед № 908 на Кмета на община Исперих

Заповед № 908 от 06.12.2021 г. на Кмета на община Исперих за одобряване изменението на ПУП-ПР на УПИ II в квартал 172, гр. Исперих - пром. зона и одобряване на ПУП-ПЗ на УПИ VII-9921 и УПИ VIII-9922 в квартал 172, гр. Исперих - пром. зона ...
06. 12. 2021 г.

Заповед № 906 на Кмета на Община Исперих

Заповед № 906 от 06.12.2021 г. на Кмета на община Исперих за допускане изработването на проект за изменение на ПУП-ПР в обхват: УПИ II-114 и УПИ III-116 в квартал 21 по плана на с. Китанчево, общ. Исперих /поземлен имот № 37010.90.114 и № 37010.90.116/ ...
06. 12. 2021 г.

Искане за преценяване необходимостта от ОВОС

"Северноцентрално държавно предприятие" ДП, Габрово, ТП Държавно ловно стопанство "Воден-Ири Хисар" моли да им бъде издадено решение за преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС за инвестиционно предложение: "Изграждане на нов горски път в ТП Държавно ловно стопанство ”Воден-Ири Хисар” ...
03. 12. 2021 г.

Удължаване на срока за директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG05FMOP001-5.001-„3.1-ТОПЪЛ ОБЯД В УСЛОВИЯТА НА ПАНДЕМИЯТА ОТ COVID - 19”

Във връзка с удължаване на срока за директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG05FMOP001-5.001-„3.1-ТОПЪЛ ОБЯД В УСЛОВИЯТА НА ПАНДЕМИЯТА ОТ COVID - 19”, Община Исперих продължава набирането на кандидати, желаещи да ползват услугата за периода от 11.12.2021 – до 30.06.2022 г. ...
01. 12. 2021 г.

Заповед № 887 на Кмета на община Исперих

Заповед № 887 от 30.11.2021 г. на Кмета на Община Исперих за възстановяване дейността на традиционния петъчен пазар на територията на гр. Исперих, считано от 03.12.2021 г., както и дейността на пазарите и тържищата по населени места на територията на община Исперих ...
30. 11. 2021 г.