Обява за наличие на инвестиционно предложение

"ДЖАМБАЗ 94", представлявано от САДУЛА АХМЕДОВ САДУЛОВ уведомява всички заинтересовани физически и юридически лица, че има инвестиционно предложение - обект: "Подробен устройствен план - план застрояване на УПИ II в квартал 83 по плана на с. Подайва, общ. Исперих" ...
26. 11. 2021 г.

Обява за наличие на инвестиционно предложение

Венцислав Геориев Друмев - уведомява всички заинтересовани физически и юридически лица, че има инвестиционно предложение: Частично изменение на подробен устройствен план — план за регулация на УПИ VIII - 195 и УПИ IX - 191.195 в квартал 17 по плана на село Малък Поровец, община Исперих / поземлен имот № 46913.120.195 по кадастралната карта на селото
23. 11. 2021 г.

Обява за свободни войнишки длъжности

Със заповед №ОХ-949/21.10.2021 г. на министъра на отбраната на Република България са обявени 42(четиридесет и две) вакантни войнишки длъжности във военни формирования на Командване за логистична поддръжка в София и Бургас ...
16. 11. 2021 г.

Обява за свободни войнишки длъжности

Офиси за военен отчет Община Исперих и Завет съобщават, че със заповед №ОХ-980/29.10.2021 г. на министъра на отбраната на Република България са обявени 260(двеста и шестдесет) вакантни войнишки длъжности във военни формирования на Сухопътни войски в София, Стара Загора, Ямбол, Хасково, Карлово, Благоевград, Асеновград, Белене, Мусачево и Пловдив.
16. 11. 2021 г.

Обява за наличие на инвестиционно намерение

НЕБИЕ МУТАЛИБ ГЬОЧ - Управител на "БИЛ-СЕВ" ЕООД уведомява всички заинтересовани физически и юридически лица, че има намерение относно: "СМЕСЕН МАГАЗИН (Промяна предназначението на КАФЕТЕРИЯ)" с местоположение в гр. Исперих - ЦГЧ, УПИ I, кв. 195
13. 11. 2021 г.

СЪОБЩЕНИЕ

Общинска администрация Исперих съобщава, че Заявление за гласуване с подвижна избирателна кутия в изборите за президент и вицепрезидент и за народни представители в изборна секция за гласуване на избиратели, поставени под задължителна карантина или задължителна изолация, съгласно Закона за здравето освен чрез пълномощник може да се подаде и на e-mail: isperih@isperih.bg ...
11. 11. 2021 г.

Заповед № 801 от 28.10.2021 г. на Кмета на община Исперих

Заповед № 801 от 28.10.2021 г. на Кмета на община Исперих относно събиране, извозване и обезвреждане в депа или други съоръжения на битови отпадъци, поддържане на чистотата на териториите за обществено ползване и честотата на сметоизвозване в населените места през следващата година.
10. 11. 2021 г.

Вакантна длъжност във военно формирование на пряко подчинение на командира на Командването за логистична поддръжка

Офиси за военен отчет Община Исперих и Завет съобщават, че със заповед № ОХ-897/06.10.2021 г. на министъра на отбраната на Република България e обявена 1 (една) вакантна длъжност за психолог във военно формирование 54300 – София ...
05. 11. 2021 г.

Обява за наличие на инвестиционно намерение

САЛИ САЛИ МЕХМЕД от с. Делчево, общ. Исперих уведомява всички заинтересовани физически и юридически лица, че има инвестиционно намерение: "Във връзка с разработване на ПУП-ПЗ на П.И. № 20609.32.6 (широколистна гора) местност "Асанова гора" по КККР на землището на с. Делчево, общ. Исперих, обл. Разград, във връзка с бъдещо инвестиционно намерение - обособяване на пчелин и изграждане на постройки (по чл. 56, ал. 1, т. 2 от ЗУТ) за временно обитаване - битова и стопанска"
04. 11. 2021 г.