ИНФОРМАЦИОННА СРЕЩА

Община Исперих кани всички заинтересовани граждани на информационна среща относно възможности за кандидатстване по процедура "Подкрепа за устойчиво енергийно обновяване на жилищния сграден фонд - Етап I" към Националния план за възстановяване и устойчивост - на 14.11.2022 год. от 17:30 ч. в Заседателната зала ...
02. 11. 2022 г.

ИЗТИЧАЩ СРОК /28 ноември 2022 г./ за регистрация на съществуващи водовземни съоръжения за задоволяване на собствени потребности на гражданите

Указания относно регистрация на съществуващи водовземни съоръжения за задоволяване на собствени потребности на гражданите
02. 11. 2022 г.

Обява за наличие на инвестиционно предложение

"ГОЛД-БАРН" ЕООД с. Гецово, общ. Разград уведомява всички заинтересовани физически и юридически лица, че има инвестиционно предложение: "Изграждане на цех за месодобив и месопреработка и пречиствателна станция за отпадъчни води в ПИс идентификатор 34103.45.24 в Стопански двор на с. Йонково, общ. Исперих, обл. Разград ...
02. 11. 2022 г.

Допускане изработване на проект за изменение на ПУП-ПР

Заповед № 766 от 28.10.2022 год. на Кмета на община Исперих за допускане изработването на проект за изменение на ПУП-ПР в обхват на УПИ XVII-570 и УПИ V-267 в квартал 37 по плана на с. Голям Поровец, общ. Исперих, обл. Разград ...
28. 10. 2022 г.

Обява за наличие на инвестиционен предложение

Орхан Кабил Мехмед, гр. Исперих, уведомява всички заинтересовани физически и юридически лица, че има инвестиционно предложение: Подробен устройствен план — План за застрояване на ПИ 32874.29.73 по ККиКР на гр.Исперих, с цел промяна на предназначение на имота от Земеделска с НТП „орна земя“ в Урбанизирана с НТП „обществено обслужване и складови дейности“....
27. 10. 2022 г.

ОБЩЕСТВЕН ФОРУМ „СПОДЕЛЯЙ И ПРЕОТКРИВАЙ НАСЛЕДСТВОТО НА РОДНИЯ КРАЙ“

Управителният съвет на СНЦ Туристическо дружество „Димитровец“ гр. Исперих и Екипът за управление на проект "С вдъхновение и почит – споделяй и преоткривай наследството на родния край", ВИ КАНЯТ да вземете участие в заключителното събитие по проекта: ОБЩЕСТВЕН ФОРУМ „СПОДЕЛЯЙ И ПРЕОТКРИВАЙ НАСЛЕДСТВОТО НА РОДНИЯ КРАЙ“. Форумът ще се проведе на 22.10.2022г. (събота) от 10:30ч. в административната сграда на Исторически музей – Исперих в гр. Исперих, ул. Цар Освободител № 6.
21. 10. 2022 г.

Заповед № 731 от 19.10.2022 г. за проект за изменение на ПУП-ПР

проект за изменение на ПУП-ПР /подробен устройствен план — план за регулация/ одобрен със / Заповед Решение/ № 62/07.04.1987 г. на ОбС Исперих, Кмета на Община Исперих, в обхват: на УПИ III-339,341 в квартал 21 по ПУП, /землището на/ с. Йонково...
19. 10. 2022 г.