Заповед № 741 на Кмета на община Исперих за въвеждане на противоепидемични мерки на територията на община Исперих

Въвеждане на противоепидемични мерки на територията на община Исперих, считано от 13.11.2020 г. до отпадане на необходимостта от изпълнение на възложеното с нея и до следващо нареждане по същата.
11. 11. 2020 г.

Обява за наличие на инвестиционно предложение

"Дамян Милев - 2009" ЕООД гр. Исперих уведомява всички физически и юридически лица, че има инвестиционно предложение за: "Изменение на ПУП-ПРЗ на част от УПИ № І, обхващащ ПИ № 96, кв. 15 по плана на с. Тодорово, във връзка с промяна предназначението на имота от "Обществено обслужване" за "Техническа инфраструктура - Фотоволтаична централа"
10. 11. 2020 г.

Обява за наличие на инвестиционно предложение

"Дамян Милев - 2009" ЕООД гр. Исперих уведомява всички физически и юридически лица, че има инвестиционно предложение за: "Разработване на ПУП-ПЗ на ПИ № 15953.65.359, кв. 34 по плана на с. Голям Поровец, във връзка с промяна предназначението на имота от "Нискоетажно жилищно строителство (Жм)" за "Техническа инфраструктура - Фотоволтаична централа" ...
10. 11. 2020 г.

Обява за наличие на инвестиционен проект

Закир Шерифов Джелилов и Шериф Джелилов Сяров уведомява всички заинтересовани физически и юридически лица, че има инвестиционно предложение за изработване на инвестиционен проект във фаза ТП за обект "Надстройка над едноетажна жилищна сграда в УПИ II- 143, кв. 35 - с.Духовец, общ. Исперих"
02. 11. 2020 г.

Съобщение на Община Исперих

На основание чл. 122а, ал. 5 от Закона за опазване на околната среда (ЗООС) и чл. 7, ал. 3, ал. 4 и ал. 5 от Наредбата за условията и реда за издаване на комплексни разрешителни е открит обществен достъп до заявлението за издаване на ново комплексно разрешително на „ХАН АСПАРУХ “ АД, гр. Исперих, ЕИК № 826009605 за изграждане и експлоатация на инсталация за изработване на керамични продукти чрез изпичане – плочки, инсталация за разтопяване на минерални вещества – фрита...
30. 10. 2020 г.

Заповед № 721 на Кмета на община Исперих

З А П О В Е Д № 721 гр. Исперих, 27.10.2020 г. Съгласно изискванията на Закона за местните данъци и такси (ЗМДТ), със заповед на Кмета на общината се определят и публично се обявяват границите на районите и видът на предлаганите от общината услуги по събиране, извозване и обезвреждане в депа или други съоръжения на битови отпадъци, поддържане на чистотата на териториите за обществено ползване и честотата на сметоизвозване в населените места през следващата година. Във връзка с това и на основание чл. 44, ал. 2 във връзка с ал. 1, т. 8 от Закона за местното самоуправление и местната администрация (ЗМСМА), чл. 63 във връзка с чл 62 от ЗМДТ,
29. 10. 2020 г.

Заповед № 722 на Кмета на община Исперих за въвеждане на временни противоепидемични мерки на територията на община Исперих

Заповед № 722 на Кмета на община Исперих за въвеждане на временни противоепидемични мерки на територията на община Исперих, считано от 28.10.2020 г. до 08.11.2020 г. ...
28. 10. 2020 г.

Уведомително писмо за предстоящо третиране на площи с рапица

ЗПК "Хан Аспарух" с представител ПЕНЧО ЙОРДАНОВ ПЕНЧЕВ уведомява за предстоящо нощно третиране на площи с рапица от 29.10. до 31.10.2020 г. от 19:30 ч. до 05:00 ч. в землищата на гр. Исперих, с. Яким Груево, с. Голям Поровец ...
27. 10. 2020 г.