Покана за публично обсъждане

Герб на Община Исперих

С настоящото публикуване в интернет страницата на Община Исперих, извършено на основание чл.77 от Административно-процесуалния кодекс и чл.26 от Закона за нормативните актове, се предоставя възможност на гражданите и на представителите на юридическите лица да изразят своите становища, респ. да направят своите предложения по проекта за нова Наредба за определяне и администриране на местните такси и цени на услуги на територията на община Исперих. Срокът за обсъждане на проекта е 30 /тридесет/ дни, считано от датата на публикуване.

ОБЩИНА ИСПЕРИХ

13. 03. 2019 г.