Публичен търг с явно наддаване

Лого на Община Исперих

О Б Я В А

На основание  чл.14, ал.2 и ал.8 от ЗОС, чл.24, ал.1, чл.72, т.2 и чл.73, ал.1 от Наредба №27,  в изпълнение на  Решения № 687 по Протокол № 61 от 24.04.2019год.  на ОбС Исперих и Заповед № 314/09.05.2019г. на Кмета на община Исперих 

О Б Я В Я В А

I. Публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем за срок от 5   години на  следния недвижим имот:

1.1. Помещение от комбинирана сграда с начин на трайно ползване за търговия и автоспирка, находяща се в с.Печеница, ул. „Добруджа“  – частна общинска собственост, актуван с АОС № 6441 от 20.06.2017г.  с площ – 32,00 кв.м, с предназначение – хранителен магазин.

1.2.Начална тръжна месечна наемна цена в размер на 70,00  лева.

1.3. Стъпка за наддаване в размер на 7,00   лева. 

1.4. Депозит за участие в търга  в размер на 70,00   лева, който  се внася до 15.00 часа на 21.05.2019 год. (вторник) в касата на Община Исперих.

За повторен търг до 15.00 часа на  28.05.2019 год.(вторник).

 

 II. 1. Публичния търг с явно наддаване да се проведе на 22.05.2019г. (сряда) от 10.00 часа в Заседателната зала на общината, находяща се на ул. „Дунав” №2, гр. Исперих, Община Исперих.

2. Повторен търг да се проведе на 29.05.2019г. (сряда) от 10.00 часа при същите условия.

3. Кандидатите за участие в търга могат да закупят тръжна документация на стойност 20.00 лева без ДДС  всеки работен ден от датата на публикуване на обявата за провеждане на публичния търг с явно наддаване до 15.00 часа на 21.05.2019 год. (вторник), а за повторен търг до 15.00 часа на 28.05.2019 год. (вторник) от деловодството на община Исперих.   

4. Оглед на  помещението  може да се направи по местонахождението му всеки работен ден от седмицата. 

ОБЩИНА  ИСПЕРИХ

ИЗТЕГЛИ ДОКУМЕНТИ:
09. 05. 2019 г.