Публичен търг с явно наддаване

ОБЯВА

На основание чл. 112, ал. 1, т. 1 и ал. 2 от Закона за горите, чл. 49, ал. 1, т. 1 и чл. 55, ал. 2 и ал. 3 от НУРВИДГТ, Решение № 672 по Протокол № 60 от 28.03.2019 г. на ОбС - Исперих и Заповед № 354 от 22.05.2019 г. на Кмета на Община Исперих

ОБЯВЯВА

І. Публичен търг с явно наддаване на 18.06.2019 год. от 14:00 часа в Заседателната зала на Община Исперих за продажба на стояща дървесина от корен от гори - общинска собственост по обекти, както следва:

1. Обект № 2 - подотдели: 1067 - в /000120/ на територията на ДГС "Сеслав" район Исперих, с. Йонково и 1168 - з /000065/ на територията на ДГС "Сеслав", район Исперих, с. Бърдоква.

2. Обект № 3 - подотдели: 1153 - ж /000062/ на територията на ДГС "Сеслав", район Исперих, с.Бърдоква, 1071 - л - /15953.18.60/ на територията на ДГС "Сеслав", район Исперих, с. Голям Поровец и 1071 - м - /15953.18.60/ на територията на ДГС "Сеслав", район Исперих, с. Голям Поровец.

Подробна информация можете да видите в прикачените файлове.

20. 06. 2019 г.