ОБЯВЛЕНИЕ

На 28.05.2019г. кметът на Община Исперих, Бейсим Руфад, подписа в Министерството на труда и социалната политика договор за безвъзмездна финансова помощ за изпълнение на проект № BG05M9OP001-2.040-0028 „Патронажни грижи за независим и достоен живот”. Проектът се финансира по процедура № BG05M9OP001-2.040 „Патронажна грижа за възрастни хора и лица с увреждания – Компонент 2” по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 2014-2020г., Приоритетна ос 2 „Намаляване на бедността и насърчаване на социалното включване“. 

Общата стойност на проекта е 175 359,20лв., от които 149 055,32 лева (85%) европейско финансиране и 26 303,88 лева (15%) национално съфинансиране.

Проектът цели подобряване качеството на живот и възможностите за социално включване на хората с увреждания и възрастните хора, чрез осигуряване на мрежа от услуги в домашна среда и изграждане на подходящ капацитет за предоставянето им.

Специфична цел на проекта е да се изгради модел за патронажни грижи за възрастни хора и лица с увреждания, включително с хронични заболявания и трайни увреждания с цел осигуряване на почасови мобилни интегрирани здравно-социални услуги в техните домове.

Проектът предвижда предоставяне на почасови мобилни здравно-социални услуги по домовете на лица с увреждания и възрастни хора над 65 години в невъзможност за самообслужване. В рамките на проекта на 60 потребители ще се осигурят комплексни услуги в домашна среда по предварително разработен график - до 2 часа дневно, в зависимост от техните нужди. За целта ще бъдат наети 20 социални асистенти, които ще оказват съдействие на потребителите при извършването на ежедневни битови дейности, а медицински лица ще осигуряват медицински грижи в домовете им. Изискванията за кандидат-потребителите, както и за лицата, които ще се наемат по проекта ще бъдат публикувани на интернет страницата на Община Исперих.

Срокът на изпълнение на проекта е 15 месеца, като почасовите мобилни интегрирани услуги ще бъдат предоставени 12 месеца.

ИЗТЕГЛИ ДОКУМЕНТИ:
03. 06. 2019 г.