ОБЯВА

О Б Я В А

за предоставяне и ползване на здравно-социална услуга по проект № BG05M9OP001-2.040-0028 „Патронажни грижи за независим и достоен живот”

Община Исперих обявява прием на заявления по проект № BG05M9OP001-2.040-0028 „Патронажни грижи за независим и достоен живот”, Процедура BG05M9OP001-2.040 „Патронажна грижа за възрастни хора и лица с увреждания – Компонент 2” по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския социален фонд на Европейския съюз.

І. За ползване на мобилна здравно-социална услуга, която ще се предоставя по домовете на потребителите от квалифициран персонал, могат да кандидатстват:

 • Възрастни хора над 65 години с ограничения или невъзможност за самообслужване;
 • Хора с увреждания и техните семейства.

Кандидатите подават следните документи:

 1. Заявление (по образец);
 2. Документ за самоличност (за справка);
 3. Документ за самоличност на законния представител – настойник/попечител (за справка);
 4. Експертно решение на ТЕЛК/ НЕЛК (копие);
 5. Медицински протокол на ЛКК (копие);
 6. Други медицински документи – актуална епикриза и др. (копие);
 7. Удостоверение за настойничество/ попечителство (копие);
 8. Декларация за предоставяне на лични данни (по образец).

 

След извършване на оценка на потребностите, на одобрените лица ще бъдат предоставяни почасови мобилни интегрирани здравно-социални услуги до 2 часа на ден на потребител /ежедневно или периодично по график/, според потребностите.

Важно!!! Патронажната грижа не е социална услуга личен асистент и по проекта не се допуска дублиране на дейностите с ползваните услуги/дейности по други програми и проекти.

II. За предоставяне на мобилна здравно-социална услуга „Патронажна грижа за възрастни хора и лица с увреждания” ще бъдат назначени:

1.Социални асистенти – на непълно работно време.

Изисквания за заемане на длъжността:

1. Да не са осъждани;
2. Образователна степен – не се изисква;
3. Професионален опит – не се изисква, но се счита за предимство;
4. Допълнителни квалификации – не се изискват, но се считат за предимство.

Основни задължения и отговорности за длъжността:

 1. Извършва услуги, съгласно утвърдената от Министерство на здравеопазването „Методика за предоставяне на патронажни грижи по домовете за възрастни хора и хора с увреждания” - до 2 часа на ден на потребител /ежедневно или периодично по график/, като един социален асистент ще обгрижва минимум двама потребители;
 2. Води необходимата документация и отчетност, съгласно Методиката.

 

2. Медицински специалисти – на непълно работно време.

Изисквания за заемане на длъжността:

1. Завършено медицинско образование;
2. Специалност – медицинска сестра, акушерка, фелдшер;
3. Професионален опит – 1 година в сферата на здравеопазването.

Основни задължения и отговорности за длъжността:

 1. Извършва услуги, съгласно утвърдената от Министерство на здравеопазването „Методика за предоставяне на патронажни грижи по домовете за възрастни хора и хора с увреждания”;
 2. Води необходимата документация и отчетност, съгласно Методиката.

 

Кандидатите подават следните документи:

1. Заявление (по образец);
2. Документ за самоличност (за справка);
3. Автобиография (по образец);
4. Документ за завършено образование (копие);
5. Сертификати или удостоверения за завършени обучителни курсове по сходни програми/проекти (копие);
6. Декларация за предоставяне на лични данни (по образец).

Начин на провеждане на подбора:

 1. Подбор по документи;

2. Интервю.

Документите се подават в сградата на Община Исперих, намираща се на ул. „Васил Левски” № 70, стая № 3, всеки работен ден от 08.00 до 12.00 ч. и от 13.00 до 17.00 ч. в периода 01.07.2019 г. - 12.07.2019 г.

Важно: Списъците с допуснатите и недопуснатите до събеседване кандидати ще бъдат обявени на 17.07.2019 г. на информационното табло на офиса на проекта.

ОТ ЕКИПА НА ПРОЕКТА

28. 06. 2019 г.