Публичен търг с явно наддаване

Публичен търг

ОБЯВА

На основание  чл.14, ал.2 и ал.8 от ЗОС, чл.24, ал.1, чл.72, т.2 и чл.73, ал.1 от Наредба №27,   в изпълнение на  Решения № 651 по Протокол № 59 от 28.02.2019год.  и № 706 по Протокол №64 от 24.06.2019год. на ОбС Исперих и Заповед №416 от 01.07.2019г. на Кмета на община Исперих

О Б Я В Я В А

I.Публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем за срок от 5  години на следните недвижими имоти :

1.1. Поземлен имот № 03472.40.125 с начин на трайно ползване незастроен имот за жилищни нужди  с площ 1 456  кв.м. с адрес с. Белинци, ул. „Дунав“ № 54 по кадастралната карта на селото при граници на имота: имоти с № 03472.40.118; № 03472.40.124; № 03472.40.123; № 03472.40.79  и №03472.40.119 съгласно АЧОС № 4552 от 01.03.2016год.  

1.2.Начална тръжна годишна наемна цена в размер на 65,00 лева.

1.3. Стъпка за наддаване в размер на 6,00 лева. 

1.4. Депозит за участие в търга  в размер на 65,00 лева, който  се внася до 15.00 часа на 15.07.2019 год. (понеделник) в касата на Община Исперих.

За повторен търг до 15.00 часа на  22.07.2019 год.(понеделник).

2.1. Урегулиран поземлен имот  II-125 в квартал 17 отреден за жилищно застрояване  с площ 922 кв.м с адрес с. Печеница, ул. „Средна гора“ № 1А по регулационния план на селото при граници на имота: север – УПИ I-124, кв.17; изток – извън регулация; юг – УПИ  V26 и запад – ул. „Средна гора“, съгласно АЧОС № 6314 от 23.11.2016год.  

2.2.Начална тръжна годишна наемна цена в размер на 41,00 лева.

2.3. Стъпка за наддаване в размер на 4,00  лева. 

2.4. Депозит за участие в търга  в размер на 41,00 лева, който  се внася до 15.00 часа на 15.07.2019 год. (понеделник) в касата на Община Исперих.

За повторен търг до 15.00 часа на  22.07.2019 год.(понеделник).

3.1. Поземлен имот № 24150.501.25 с начин на трайно ползване незастроен имот за жилищни нужди  с площ 2 628  кв.м. с адрес с. Духовец, ул. „Н.Й.Вапцаров“ № 62 по кадастралната карта на селото при граници на имота: имоти с № 24150.501.30; № 24150.501.26; № 24150.20.12; №24150.20.13; № 24150.501.530 и №24150.501.24, съгласно АЧОС № 6801 от 22.04.2019год.  

3.2.Начална тръжна годишна наемна цена в размер на 118,00 лева.

3.3. Стъпка за наддаване в размер на 11,00 лева. 

3.4. Депозит за участие в търга  в размер на 118,00 лева, който  се внася до 15.00 часа на 15.07.2019 год. (понеделник) в касата на Община Исперих.

За повторен търг до 15.00 часа на  22.07.2019 год.(понеделник).

II. 1. Публичния търг с явно наддаване да се проведе на 16.07.2019г. (вторник) от 11.00 часа в Заседателната зала на общината, находяща се на ул. „Дунав” №2, гр. Исперих, Община Исперих.

2. Повторен търг да се проведе на 23.07.2019г. (вторник) от 11.00 часа при същите условия.

3. Кандидатите за участие в търга могат да закупят тръжна документация на стойност 20.00 лева без ДДС  всеки работен ден от датата на публикуване на обявата за провеждане на публичния търг с явно наддаване до 15.00 часа на 15.07.2019 год. (понеделник), а за повторен търг до 15.00 часа на 22.07.2019 год. (понеделник) от деловодството на община Исперих.   

4. Оглед на  имотите  може да се направи по местонахождението му всеки работен ден от седмицата. 

 

ОБЩИНА  ИСПЕРИХ

03. 07. 2019 г.