Покана за публично обсъждане

М О Т И В И

към проекта  на нов Правилник за организацията и дейността на Общински съвет – Исперих, неговите комисии и взаимодействието му с Общинската администрация мандат  2019 – 2023 година.

 

На основание чл. 26 от Закона за нормативните актове във връзка с чл. 77 от АПК  на заинтересованите лица се предоставя 30 – дневен срок от датата на публикуване  за предложения и становища по проекта. Последните могат да бъдат депозирани в деловодството на Общински съвет – Исперих, находящо се в гр. Исперих, ул. „Васил Левски” № 70 или изпращани на emailobs@isperih.bg

 

На основание чл.28, ал. 2 от Закона за нормативните актове Ви предоставяме следните:

МОТИВИ за приемане  на нов Правилник за организацията и дейността на Общински съвет – Исперих, неговите комисии и взаимодействието му с Общинската администрация мандат  2019 – 2023 година.

            След извършен преглед и анализ на действащия Правилник за организацията и дейността на Общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието с Общинска администрация се установи, че възниква необходимост от приемане на нов такъв.

I. Причини, които налагат приемане на нов Правилник за организацията и дейността на Общински съвет - Исперих мандат  2019 – 2023 година.

Съгласно чл.21, ал.3 от ЗМСМА Общинският съвет приема Правилник за организацията и дейността на Общинския-съвет, неговите комисии и взаимодействието му с Общинската администрация. От приемането на сега действащият Правилник е изминало повече от достатъчно време, за да се направи нужният анализ на силните и слабите му страни, така че да се направят изводи какви промени са необходими, за да бъде дейността на нашата институция по-ефективна и публична.

При изработването на проекта за Правилник за организацията и дейността на Общински съвет - Исперих неговите комисии и взаимодействието му с Общинската администрация мандат  2019 – 2023 година са спазени принципите на необходимост, обоснованост, откритост, прозрачност.

В настоящия проект за правилник, нормите са по-добре систематизирани и подредени. Целта е да се постигне по–голяма яснота на нормативния акт и да се улесни неговото прилагане. Подредбата на нормите следва процесите, които протичат в работата на съвета от самото им начало (внасянето на предложение за решение) до техния край (обявяването на приетите актове).

II. Цели, които се поставят с предложения Проект и очаквани резултати:

В резултат на приемане на Проекта за Правилник за организацията и дейността на Общински съвет - Исперих неговите комисии и взаимодействието му с Общинската администрация мандат  2019 – 2023 година, се очаква да се подобри организацията и работата на съвета. Новата подредба на нормите, както и съобразяването им със законите в България, ще доведат до законосъобразното провеждане на заседанията на Общински съвет – Исперих.

III. Финансови и други средства, необходими за прилагане на новият правилник.

Прилагането на новата уредба е свързана с изразходване на финансови средства от бюджета на общината. Съгласно чл. 84 от Закона за публичните финанси (ЗПФ) кметът на общината разработва и внася в Общинския съвет окончателния проект на бюджета на общината. Съгласно чл. 94 от ЗПФ, Общинският съвет приема бюджета на общината за съответната година, в т.ч. и разходите за възнаграждения на общинските съветници и разходите за издръжка на общинския съвет. Планираният годишен размер на разходите за възнаграждения на общинските съветници се съобразява с определените месечни такива в настоящия Правилник, респективно с изискванията на чл. 26 и чл. 34 от ЗМСМА.

IV. Анализ на съответствие с правото на Европейския съюз.

Настоящият проект е подзаконов нормативен акт и съответствието му с правото на Европейския съюз е предопределено от синхронизирането на действащото българско законодателство с регламентите и директивите, относими към тази материя. Проектът е разработен в съответствие с Европейската харта за местно самоуправление. Тази харта е документа подчертаващ необходимостта от отчитането в правните актове на всички особености на местните структури с оглед задоволяването на потребностите на населението по места чрез ефективно местно самоуправление. Доколкото настоящият проект на Правилник е с предмет на подзаконов нормативен акт, който подлежи на издаване на основание чл. 21, ал. 2 и ал. 3 от Закона за местното самоуправление и местната администрация от Общински съвет като орган на местното самоуправление, то приложими са разпоредбите на Европейската Харта за местно самоуправление.

Приложения:
1. Мотиви към проекта  на нов Правилник за организацията и дейността на Общински съвет - Исперих мандат  2019 – 2023 година;
2. Проект на Правилник за организацията и дейността на Общински съвет - Исперих, мандат 2019 - 2023 год.

Дата на публикуване: 14.11.2019 год.

14. 11. 2019 г.