Покана за публично обсъждане

Лого на Община Исперих

ПОКАНА

На основание чл. 15, ал. 1 от Закона за общинския дълг и чл.16, ал.1 от Наредба 18 на Общински съвет - Исперих

КМЕТЪТ НА ОБЩИНА ИСПЕРИХ

кани местната общественост

НА ПУБЛИЧНО ОБСЪЖДАНЕ,

За поемане на дългосрочен общински дълг, финансиран от общинския бюджет за изпълнение на проект „Въвеждане на система за сметосъбиране и сметоизвозване в община Исперих” на стойност 1 200 000.00 лв.

Размер на кредита – до 1 200 000.00 лв.
Начин на обезпечение на кредита – издаване на Запис на заповед.

ПУБЛИЧНОТО ОБСЪЖДАНЕ

ще се проведе на 16.12.2019 г. (понеделник) от 16:00 ч. в заседателната зала на Община Исперих.


Поемане на дългосрочен дълг, финансиран от общинския бюджет за въвеждане на система за сметосъбиране и сметоизвозване в община Исперих на стойност 1 200 000.00 лв.

Дейностите по поддържане на чистотата: сметосъбиране и сметоизвозване, почистване на улични платна, площади, алеи, паркове и други територии от населените места, предназначени за обществено ползване,  са едни от основните и  най - важни задължения на местната власт.

Поддържането на чистотата в гр. Исперих и в населените места на територията на община Исперих е свързано с осигуряване на все повече допълнителни средства от общинския бюджет, тъй като размерът на събраните приходи от Такса битови отпадъци е недостатъчен, а разходите за дейността нарастват с ръста на минималната работна заплата, цените на горивата и ръста на отчисленията по чл.64 от Закона за управление на отпадъците / ЗУО/, определен с Наредба № 7/19.12.2013 г. Размерът на отчисленията по чл.64 от ЗУО през 2020 г. се увеличава с 38.00лв. и става 95.00 лв. на тон депониран отпадък.

С Решение №613 по протокол № 56 от 20.12.2018 г. на Общински съвет Исперих е приета план-сметката на разходите по третиране на битовите отпадъци и поддържане чистотата на територията на населените места в Община Исперих за 2019 г. в размер на 1 273 640.00 лв. Постъпленията от Такса битови отпадъци (ТБО) към 30.11.2019 г. са в размер на  853 000.00 лв. и са с 420 640.00 лв. по – малко от необходимите, което води до натрупване на просрочени задължения. Неразплатените разходи за дейността към 30.11.2019г. са в размер на  319 100.00 лв.  от които 142 874.00 лв. към ЕФ СИ СИ БЪЛГАРИЯ и 176 226 лв. към община Разград.

С цел оптимизиране разходите за дейност «Чистота» и намаляване на просрочените задължения, Община Исперих възнамеряваше да организира сама сметосъбирането, сметоизвозването и поддържането на чистотата на територията на общината, считано от 02.01.2020 г. (след изтичане срока на договора с изпълнителя на услугата) . Във връзка с това след проведено публично обсъждане на 24.01.2019 г. общински съвет Исперих взе Решение №621. за отпускане на дългосрочен безлихвен заем за сметка на Централния бюджет по реда на чл.103, ал.1 от Закона за публичните финанси по бюджета на Община Исперих.

В изпълнение на горе цитираното Решение № 621, до Министерство на финансите беше изпратено Мотивирано писмено искане изх. № К-122/11,02,2019г. за отпускане на дългосрочен безлихвен заем за сметка на Централния бюджет  по реда на чл.103, ал.1 от Закона за публичните финанси, но към момента не сме получили официален отговор от Министерство на финансите .                       

В тази връзка по – късно на 25.06.2019г беше изпратено Писмо с изх. № К-709/25.06.2019г. до г-н Валентин Василев – Кмет на Община Разград за  мандат 2015 – 2019 г. и Председател на „Регионалното сдружение за управление на отпадъците – Разград” за  мандат 2015 – 2019 г. с Молба за свикване на общото събрание на сдружението, относно  вземане на Решение за ползване на част от натрупаните средства от отчисления по чл. 20  от Наредба 7/19.12.2013 г. в размер на 458 190,00 лв. за покриване разходите за доставка на техника и съдове за разделно събиране на отпадъците на територията на Община Исперих, но и по това писмо няма отговор.  

За стартиране на дейността е необходимо да се закупят два специализирани автомобила и необходимия брой контейнери, за което са необходими около 1 200 000.00 лв. Това са 1/4 от собствените бюджетни приходи и общината  не може да ги осигури, тъй като от 01.01.2016 г., ежемесечно обслужва  изтегления през 2015 г. кредит от „ФОНД ЗА ОРГАНИТЕ НА МЕСТНО САМОУПРАВЛЕНИЕ В БЪЛГАРИЯ – ФЛАГ”  ЕАД за обезпечаване собственото участие на изпълнения  проект „Интегриран проект на водния цикъл в гр. Исперих” по ОП „ОКОЛНА СРЕДА”, чийто погасителен план е до 30.06.2020 г., а с ръста на отчисленията по чл.64 от ЗУО от 01.01.2020 г. проблемът ще се задълбочи още повече.

Съгласно изготвената план сметка на разходите по третиране на битовите отпадъци и поддържане чистотата на територията на населените места в Община Исперих за 2020 г. , която ще бъде разгледана от общински съвет Исперих на предстоящата сесия, на община Исперих ще са и необходими  1 581 060.00 лв. , за да се обезпечи поддържането на чистотата на територията на населените места в Община Исперих през 2020 г. Ръстът на разходите се дължи основно на ръста в отчисленията по чл.64 от ЗУО, определен с Наредба № 7/19.12.2013 г., които следва да превеждаме на община Разград.

Поради това, общината ще бъде поставена пред временен недостиг на средства, възникнал при временни касови разриви по бюджета, поради което намерението на община Исперих  е да използва възможността за безлихвен заем по реда на чл.103, ал.1 от ЗФП , с който да закупи необходимите за дейността активи (два специализирани автомобила и необходимия брой контейнери).  

Във връзка с  посоченото по – горе,  община Исперих продължава да търси начини да си осигури необходимия ресурс за закупуване на  два специализирани автомобила и необходимия брой контейнери и Ви кани да присъствате на публичното обсъждане за поемане на дългосрочен общински дълг на стойност 1 200 000.00 лв. при следните условия:

1.1. Максимален размер на дълга/номинална стойност дълг –1 200 000,00 лв. ( един милион  и двеста хиляди лева),

1.2. Валута на дълга – в български лева;

1.3. Вид на дълга, съгласно чл.3  от Закона за общинския дълг – дългосрочен дълг - безлихвен заем отпуснат  по реда на чл.103, ал.1 от Закона за публичните финанси.

1.4. Начин на обезпечаване – без обезпечение;

1.5. Условия на погасяване:

        - Срок на погасяване – не по-дълъг от края на следващата бюджетна година след отпускането му от Министерството на финансите  (20.12.2021 г.).
       - Източник на средствата за погасяване – собствени приходи и обща изравнителна субсидия.

1.6. Максимален лихвен процент, такси, комисионни и други – без лихви, такси, комисионни и други.

 

Публичното обсъждане ще се проведе на 16 декември (понеделник) от 16.00 часа в залата на община Исперих.

09. 12. 2019 г.