Съобщение за провеждане на консултации

Лого на Община Исперих

СЪОБЩЕНИЕ ЗА  ПРОВЕЖДАНЕ НА КОНСУЛТАЦИИ
по Екологична оценка към Oбщ устройствен план нa Община Исперих

съгласно изискванията чл. 20, ал. 1, т. 1, т. 2 и чл.21 от Наредбата за условията и реда за извършване на екологична оценка на планове и програми, “Наредбата за ЕО” (ДВ, бр. 57/04 г., изм.)

1. Информация за ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ:

Информация за възложителя на плана (орган или оправомощено по закон за трето лице) име, пълен пощенски адрес, лице за връзка – телефон, факс и адрес за електронна поща

Възложител на общия устройствен план и на екологичната оценка към него е:
Община Исперих, Област Разград, ЕИК 000505821
Пълен пощенски адрес – 7400, гр. Исперих, ул “Васил Левски” № 70
Телефон, факс и е-mail – тел. 084312006.; факс 084312184, е-mail:isperih@isperih.bg
Лице за контакти – инж. Белгин Шукри – Кмет на Община Исперих

2. Обща информация за предложения план/програма:

а) основание за изготвяне на плана/програмата - нормативен или административен акт;

Общият устройствен план на община Исперих се изработва въз основа на Планово задание в съответствие с чл. 125 от ЗУТ. Съгласно изискванията на чл. 125, ал. 6 и 7 от ЗУТ Заданието е съгласувано с Министерство на културата и РИОСВ гр. Русе.

б) период на действие и етапи на изпълнение на плана/програмата;

Общият устройствен план е документ с дългосрочно действие. Съгласно ЗУТ и чл.17, ал.3 от Наредба № 8 за обема и съдържанието на устройствените планове, Общите устройствени планове на общини се създават за прогнозен период от 15-20 години. Съгласно плановото задание за изработване на ОУП на Община Исперих, настоящият ОУП е с прогнозен период до 2033 г.

Етапите на изпълнение на плана са:

 1. Провеждане на консултации по изготвения доклад за екологична оценка (ДЕО) към него, по реда на чл. 20, ал. l и ал. 3 от Наредбата за условията и реда за извършване на екологична оценка на планове и програми, “Наредбата за ЕО” /ДВ, бр. 57/04 г., изм./;
 2. Съгласуване на мерки за наблюдение и контрол при прилагането на плана по отношение на околна среда и човешко здраве, съгласно чл. 20, ал. 8 от Наредбата за екологична оценка;
 3. Обществено обсъждане (по чл. 21, ал. 1, т.1 и ал. 2  от Наредбата за ЕО) на екологичната оценка към проекта на ОУП;
 4. Издаване на становище на Директора на РИОСВ за съгласуване на плана;
 5. 14 дни преди окончателното приемане на ОУП се съгласува справка включваща анализ на:
 • съответствието на плана с основните резултати и препоръки от документацията по ЕО, с резултатите от консултациите, с условията, мерките и ограниченията в становището по ЕО;
 • съответствието на плана с обоснованата в становището по ЕО алтернатива по чл. 26, ал. 2, т. 1 от Наредбата за ЕО за постигане целите на плана;

в) териториален обхват (национален, регионален, областен, общински, за по-малки територии) с посочване на съответните области и общини;

Общият  устройствен план на Община Исперих е с общински териториален обхват в област Исперих.

г) засегнати елементи на Националната екологична мрежа (НЕМ);

  В териториалният обхват на общината Исперих попадат следните:

Защитени зони по Директива 92/43/ЕЕС за запазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна

ЗЗ „Лудогорие” - BG0000168 на територията на землищата на с.Вазово, с.Голям Поровец, с.Драгомъж, гр.Исперих с.Йонково, с.Лудогорци, с.Малко Йонково, с Райнино, с.Малък Поровец, с.свещари и с.Старо селище.

Защитени зони по Директива 2009/147/ЕЕС за съхранение на дивите птици

ЗЗ „Лудогорие” - BG0002062 на територията на землищата на с.Вазово, с.Голям Поровец, с.Драгомъж, гр.Исперих с.Йонково, с.Лудогорци, с.Малко Йонково, с Райнино, с.Малък Поровец, с.свещари и с.Старо селище.

На територията на община Исперих са ситуирани следните защитени природни обекти.

- Защитена местност „Божурите“ в землището на с.Подайва, Община Исперих, обявена със Заповед № 534/25.09.1978г. на Председателя на Комитета за опазване на природната среда (ДВ, бр.86/1978), прекатегоризирана в защитена местност със Заповед №РД-1199/24.09.2003г. на Министъра на околната среда и водите (ДВ, бр.91/2003г.) и с актуализирана площ със Заповед №РД-557/12.07.2007г. на Министъра на околната среда и водите (ДВ, бр.68/2007г.).

- Защитена местност „Находище на червен божур“ в землището на с.Печеница, Община Исперих, обявена със Заповед № 534/25.09.1978г. на Председателя на Комитета за опазване на природната среда (ДВ, бр.86/1978), прекатегоризирана със Заповед №РД-81/30.01.2004г.. на Министъра на околната среда и водите (ДВ, бр.16/2004г.) и с актуализирана площ със Заповед №РД-558/12.07.2007г. на Министъра на околната среда и водите (ДВ, бр.68/2007г.).

д) основни цели на плана/програмата;

Основна цел на Екологичната оценка е да допринесе за интегрирането на въпросите на околната среда в изработването на ОУПО Исперих и да осигури по-високо ниво на защита на околната среда и постигане на устойчиво развитие в България. Да анализира и оцени потенциалните въздействия на предвижданията на плана и да посочи мерките за предотвратяване на неблагоприятните последствия върху околната среда и здравето на хората. По този начин се постига редуциране на рисковете за околната среда и човешкото здраве от реализацията на плана и се подпомагат проектантите за разработването на окончателния проект.

Основната стратегическа цел на  ОУП на Община Исперих е да създаде  основа за балансирано и устойчиво устройствено развитие и хармонична жизнена среда в урбанизираните и извънурбанизираните територии.

е) финансиране на плана/програмата (например държавния и общинския бюджет, международни програми, финансови институции);

Проекта на Общ устройствен план на Община Исперих ще бъде осъществен чрез финансово подпомагане със средства от държавния бюджет и собствени средства от бюджета на общината.

ж)  срокове и етапи на изготвянето на плана или програмата и наличие, нормативно регламентирано на изискване за обществено обсъждане или друга процедурна форма за участие на обществеността;

 1. Заинтересованите лица могат да изразят писмено своите становища по доклада за ЕО, по реда и сроковете на чл. 20, ал. 1, т. 1 „а-г” и т. 2 „а-в” от Наредбата за условията и реда за извършване на екологична оценка на планове и програми.
 2. Съгласуване на мерки за наблюдение и контрол при прилагането на плана по отношение на околна среда и човешко здраве, съгласно чл. 20, ал. 8 от Наредбата за екологична оценка;
 3. Обществено обсъждане (по чл. 21, ал. 1, т.1 и ал. 2  от Наредбата за ЕО и  чл. 127, ал. 1 от Закона за устройство на територията) на екологичната оценка към проекта на ОУП;
 4. Издаване на становище на Директора на РИОСВ Русе за съгласуване на плана;

 

3. Орган, отговорен за прилагането на плана/програмата;

Контролният орган по реда на Закона за устройство на територията - кмета на Община Исперих.

4. Орган за приемане/одобряване/утвърждаване на плана/програмата;

 • Одобряване на проект на ОУП от Министерството на регионалното развитие и благоустройство.
 • Решение на Общински съвет Исперих на окончателния проект на ОУП.

5. Място за публичен достъп и време за запознаване с доклада за екологична оценка към Общ устройствен план и лица притежаващи необходимата квалификация, определени да предоставят устни разяснения на място:

Публичен достъп до екологичната оценка и до проекта на ОУП на община Исперих е осигурен на адрес: http://isperih.bg/bg/node/1230

Община Исперих, Пълен пощенски адрес: 7400 гр. Исперих, ул. „Васил Левски” № 70 в  сградата на община Исперих в Центъра за услуги и информация на граждани всеки работен ден от 9.00 до 16.00 часа. Лицe за контакти: Нуртен Хасанова – началник отдел „Общинска собственост“.

6. Срок за изразяване на становище по екологичната оценка на ОУПОК и Предварителния проект на ОУПОК:

30 дни от датата на публикуване на съобщението считано до 12.02.2020 г.

7. Начин на изразяване на становищата:

Становища могат да се депозират на адрес:

Община Исперих, Пълен пощенски адрес: 7400 гр. Исперих, ул. „Васил Левски” № 70 в  деловодството в сградата на община Исперих.

Докладът по Екологична оценка на ОУПО Исперих подлежи на задължително обществено обсъждане по реда на чл.21 от Наредбата за условията и реда за извършване на екологична оценка на планове и програми, което ще се състои на 18.03.2020 год. от 14,00 часа, място: заседателна зала на Община Исперих. Пълен пощенски адрес: 7400 гр. Исперих, ул. „Васил Левски” № 70.

ИЗТЕГЛИ ДОКУМЕНТИ:
11. 02. 2020 г.