Включване в механизма за личната помощ

Лого на Община Исперих

Община Исперих припомнят на заинтересованите и правоимащите, че могат да подават заявление за включване в механизма за личната помощ. На база на влезлите в сила Закон за личната помощ и Наредба за включване в механизма лична помощ.

До 31 декември 2020 г. право за включване в механизма за лична помощ имат:

1. хората с право на чужда помощ с определени 90 и над 90 на сто вид и степен на увреждане или степен на трайно намалена работоспособност;
2. децата с право на чужда помощ с определени 50 и над 50 на сто вид и степен на увреждане или степен на трайно намалена работоспособност;
3. децата без право на чужда помощ с определени 90 и над 90 на сто вид и степен на увреждане или степен на трайно намалена работоспособност.

Когато ползвател на лична помощ е дете с увреждания с 90 и над 90% степен на увреждане, се дава съгласие до 380 лв. от месечната помощ от 930 лв., която то получава по Закона за семейни помощи за деца, да се превежда от Агенцията за социално подпомагане на кмета на съответната община, която съгласно закона е доставчик на лична помощ. Конкретната сума се изчислява на база на определения брой часове лична помощ, умножена по часовата ставка за положения труд от асистентите. Превеждането на средствата става след определяне на асистент на детето и сключването на трудов договор с него.

В случай, че ползвател на лична помощ е пълнолетен човек с увреждане с 90 и над 90% степен на увреждане и с право на добавка за чужда помощ, заявителят за ползване на лична помощ трябва да даде съгласие същата добавка, която е в размер на 75% от социалната пенсия за старост, да се превежда от Националния осигурителен институт на Агенцията за социално подпомагане (АСП). Въз основа на това съгласие АСП ще превежда получените средства на кмета на общината, която ще е доставчик на лична помощ.

ПОЛЗВАТЕЛИ НА ЛИЧНА ПОМОЩ

Човек с увреждане, на когото е изготвена индивидуална оценка на потребностите и е издадено направление с определен брой часове за лична помощ от Дирекция „Социално подпомагане“- Исперих, може да заяви предоставянето на механизма лична помощ.

Заявлението - декларация (по образец) се подава в Общинска администрация - Исперих, ул. „Васил Левски“ № 70, ет. 2, стая № 3, всеки работен ден от 08.00 до 12.00 ч. и от 13.00 до 17.00 часа, лично или чрез упълномощено от него лице до кмета на общината по настоящ адрес.

В заявлението човекът с увреждане декларира, че няма да получава друга подкрепа за задоволяване на същите потребности за периода, през който ще му бъде осигурена лична помощ. Човекът с увреждане може да избере асистент, който да го обслужва. В случай, че той не е направил това, общината, която е доставчик на лична помощ, може да предложи асистент.

Към заявлението се прилагат направлението с определения брой часове лична помощ и документ за самоличност на човека с увреждане (за справка) или на неговия законен представител (за справка). 

АСИСТЕНТИ

Асистент може да бъде всяко лице, което не е поставено под запрещение и не е осъждано за умишлено престъпление от общ характер и спрямо него не са налагани мерки за защита по Закона за защита от домашно насилие на ползвател на лична помощ.

Кандидатът за асистент подава до Кмета на Община Исперих заявление по образец към което прилага:

  1. Документ за самоличност (за справка)
  2. Автобиография;
  3. Копие от трудов договор, ако кандидатът за асистент работи, или декларация, че няма сключен трудов договор (по образец);
  4. Декларация, че спрямо него не са налагани мерки за защита по Закона за защита от домашното насилие по отношение на ползвател на лична помощ (по образец).
  5. По преценка кандидатът за асистент може да представи копие от документ, удостоверяващ успешно преминат курс за обучение по операция „Алтернативи“ по ОП РЧР 2007-2013 г., и/или проект „Нови възможности за грижа“ по ОП РЧР 2014-2020 г. и/или други програми и проекти.

В заявлението всеки кандидат може да изрази предпочитанията си относно лицето с увреждане, за което желае да полага грижи като асистент.

След разглеждане на документите доставчика на лична помощ /Община Исперих/, ще проведе събеседване с всички кандидати. Одобрените ще бъдат вписани в списъка на кандидатите за асистенти. Изпълнението на ангажиментите на асистентите е в сила след сключване на тристранно споразумение с конкретен ползвател на лична помощ, асистента и доставчика на лична помощ /Община Исперих/.

Изпълнението на трудовите договори с определените асистенти започва от първо число на месеца, следващ месеца на сключването на същите. За всички ползватели подали документи до месец август 2019 г. личната помощ започва от 1 септември, а за всички последващи от първо число на следходния месец.

Възнаграждение за положения труд:

Часовата ставка за положен труд по механизма лична помощ се определя въз основа на:

1. Коефициент 1,0 от размера на минималната часова работна заплата, установена за страната за 2019 година (коефициент 1,2 за 2020 г.);
2. Социално осигурителните и здравноосигурителните вноски за сметка на работодателя, ако асистента не е осигурен на друго основание;
3. Допълнително трудово възнаграждение за трудов стаж и професионален опит.

Възнаграждението на асистента се определя въз основа на отработените часове за един календарен месец, след представяне на отчет по определен образец, който трябва да е подписан и от ползвателя на личната помощ или от упълномощено от него лице и подлежи на проверка.

Реалното предоставяне на лична помощ за хората с увреждания започна от 01 септември 2019 г. За целта желаещите да бъдат включени и не са подали заявления за изготвяне на индивидуална оценка в Дирекция „Социално подпомагане“ – Исперих е необходимо да го направят своевременно!

Заявления за изготвяне на индивидуална оценка на потребностите и за включване в механизма лична помощ могат да се подават и след тази дата.

Заявлението заедно с декларациите по образец и придружаващите ги документи се приемат в Общинска администрация - Исперих, ул. „Васил Левски“ №70, ет. 2, стая 3, от където може да получите и образци или да изтеглите от сайта на Община Исперих

21. 02. 2020 г.