Заповед № 263 от 17.03.2020 г. на Кмета на община Исперих

Лого на Община Исперих

Заповед № 263
от 17.03.2020 г.
на Кмета на община Исперих

На основание чл. 44, ал. 2 от ЗМСМА, чл. 42, ал. 1, т. 1, чл. 46 и чл. 62 от Закона за лечебни растения, респ. § 1, т. 1 и т. 2 от ДР на последния, във връзка с чл. 10, ал. 2, т. 1 от Закона за опазване на околната среда и чл. 118, ал. 1 от Закона за биологичното разнообразие

ЗАБРАНЯВАМ

І. 1. Събиране, откъсване и продажба на диворастящи застрашени и защитени растения под ограничителен режим на ползване - (снежно кокиче, пролетна циклама, оливиеров минзухар, битински синчец, горска теменуга, кукуряк, иглика, божур, кукувиче гнездо и др.; клонки от бодлив и подезичен залист, както и на луковици, туфи, коренища предназначени за засаждане) от гори, общински зелени площи, паркове и алеи на територията на община Исперих.

2. На нарушителите на настоящата заповед да се съставят актове и наказателни постановления по реда на Закона за административните нарушения и наказания, респективно Закона за биологичното разнообразие и други нормативни актове в областта.

ІІ. Настоящата заповед да се връчи на всички кметове по населените места в общината за сведение и изпълнение и да се обяви на информационното табло и интернет страницата на Община Исперих.

инж. БЕЛГИН ШУКРИ
Кмет на Община Исперих

ИЗТЕГЛИ ДОКУМЕНТИ:
18. 03. 2020 г.