Публичен търг с явно наддаване

Лого на Община Исперих

О Б Я В А

На основание  чл.35, ал.1 от ЗОС, чл.36, ал.1,т.1, чл.72, т.3 и чл.73, ал.1 от Наредба №27, в изпълнение на Решения  № 133, № 134 и № 135  по Протокол  № 15 от 18.09.2020г. на ОбС  Исперих и Заповед № 685/07.10.2020г. на Кмета на община Исперих

О Б Я В Я В А

I. Публичен търг с явно наддаване за продажба на следните поземлени имоти – частна общинска собственост, както следва:

1.1. Незастроен поземлен имот  X в квартал 52 с начин на трайно ползване  за жилищно застрояване с площ 524 кв.м по регулационния план на с. Подайва, с местонахождение на имота с.Подайва, ул. «Волга» № 24, община Исперих, при граници и съседи:   изток – УПИ XI; запад – УПИ V-468, УПИ IV-467, юг – УПИ XV  и север – ул. „Волга“, съгласно АЧОС № 4760 от 29.12.2010г.;
1.2. Продажбата да се извърши при начална продажна тръжна цена в размер на 1 960,30 лева без ДДС.
1.3.Стъпка за наддаване в размер на 98,00 лева.
1.4. Депозит за участие в търга  в размер на 200,00 лева, който се внася до 15.00 часа на 20.10.2020 год. (вторник) в касата на Община Исперих. За повторен търг до 15.00 часа на  27.10.2020 год.(вторник).

2.1. Незастроен поземлен имот  XI в квартал 52 с начин на трайно ползване  за жилищно застрояване с площ 524 кв.м по регулационния план на с. Подайва, с местонахождение на имота с.Подайва, ул. «Волга» № 26, община Исперих, при граници и съседи:   изток – УПИ XII; запад – УПИ X, юг – УПИ XV  и север – ул. „Волга“, съгласно АЧОС № 4761 от 29.12.2010г.  
2.2. Продажбата да се извърши при начална продажна тръжна цена в размер на  1 960,30 лева без ДДС.
2.3.Стъпка за наддаване в размер на 98,00 лева.
2.4. Депозит за участие в търга  в размер на 200,00 лева, който  се внася до 15.00 часа на 20.10.2020 год. (вторник) в касата на Община Исперих. За повторен търг до 15.00 часа на  27.10.2020 год.(вторник).

3.1. Незастроен поземлен имот  V-1003 квартал 16  с начин на трайно ползване  за други цели, с площ 2507 кв.м по регулационния план на с. Йонково, с местонахождение на имота с.Йонково, ул. «Вела Пеева», община Исперих, при граници и съседи:   изток – УПИ IV-1002, кв. 16; запад – ул. «Вела Пеева», юг – УПИ III-1001, кв.16  и север – УПИ VI-1004, кв.16, съгласно АЧОС № 6319 от 01.12.2016г. 
3.2. Продажбата да се извърши при начална продажна тръжна цена в размер на  7 484,00 лева без ДДС.
3.3.Стъпка за наддаване в размер на 374,00 лева.
3.4. Депозит за участие в търга  в размер на 750,00 лева, който  се внася до 15.00 часа на 20.10.2020 год. (вторник) в касата на Община Исперих.За повторен търг до 15.00 часа на  27.10.2020 год.(вторник).  

4.1. Незастроен поземлен имот  III – 4 в квартал 9 , с начин на трайно ползване  за жилищно застрояване, с площ 1200 кв.м. по плана на с. Къпиновци, с местонахождение на имота с.Къпиновци, ул. «Лудогорие», община Исперих, при граници и съседи:   изток – УПИ IV-5 от кв. 9; запад – УПИ II-3 от кв. 9, юг - улица и север – улица, съгласно АЧОС № 6340 от 17.03.2017г. 
4.2. Продажбата да се извърши при начална продажна тръжна цена в размер на  3 345,00  лева без ДДС.
4.3.Стъпка за наддаване в размер на 167,00  лева.
4.4. Депозит за участие в търга в размер на 334,00 лева, който  се внася до 15.00 часа на 20.10.2020 год. (вторник) в касата на Община Исперих. За повторен търг до 15.00 часа на  27.10.2020 год.(вторник).

II. 1. Публичният търг с явно наддаване да се проведе на 21.10.2020г. (сряда) от 10.00 часа в Заседателната зала на общината, находяща се на ул. „Дунав” №2, гр. Исперих, Община Исперих.

2. Повторен търг да се проведе на 28.10.2020г. (сряда) от 10.00 часа при същите условия.

3. Кандидатите за участие в търга могат да закупят тръжна документация на стойност 40.00  лева без ДДС за имот, всеки работен ден от датата на публикуване на обявата за провеждане на публичния търг с явно наддаване до 15.00 часа на 20.10.2020 год. (вторник), а за повторен търг до 15.00 часа на 27.10.2020 год. (вторник) от деловодството на община Исперих.   

4. Оглед на имотите може да се направи по местонахождението им всеки работен ден от седмицата. 

ОБЩИНА  ИСПЕРИХ

ИЗТЕГЛИ ДОКУМЕНТИ:
09. 10. 2020 г.