Публичен търг с явно наддаване

Лого на Община Исперих

О Б Я В А

На основание  чл.35, ал.1 от ЗОС, чл.36, ал.1,т.1, чл.72, т.3 и чл.73, ал.1 от Наредба №27,   в изпълнение на Решение  № 130  по Протокол  № 15 от 18.09.2020г. на ОбС  Исперих  и Заповед № 684/07.10.2020г. на Кмета на община Исперих

О Б Я В Я В А

I. Публичен търг с явно наддаване за продажба на следният поземлен имот – частна общинска собственост, както следва:

1.1. Поземлен имот № 272,  с площ 5 595 кв.м.,за който е отреден парцел XV-272   от кв. 32 ,  ведно с построената в имота масивна двуетажна нежилищна сграда със застроена площ  720 кв.м. с начин на трайно предназначение – друг вид сграда, с местонахождение с. Благоево, община Разград,  ул. „Христо Ботев” № 64 при граници и съседи:   Север – ул.”Захари Стоянов”, Изток – ул. „28-ми януари”, Юг – ул. „Христо Ботев и УПИ XIV-площад, Запад – ул.”Дянко Стефанов”, съгласно АЧОС № 6217 от 26.05.2016г.

1.2. Продажбата да се извърши при начална продажна тръжна цена в размер на 47 475,00 лева  без ДДС.   

1.3. Стъпка за наддаване в размер на 2 373,00 лева.

1.4. Депозит за участие в търга  в размер на 5 000,00 лева, който  се внася до 15.00 часа на 20.10.2020 год. (вторник) в касата на Община Исперих.

За повторен търг до 15.00 часа на  27.10.2020 год.(вторник).

II. 1. Публичния търг с явно наддаване да се проведе на 21.10.2020г. (сряда) от 14.00 часа в Заседателната зала на общината, находяща се на ул. „Дунав” №2, гр. Исперих, Община Исперих.

2. Повторен търг да се проведе на 28.10.2020г. (сряда) от 14.00 часа при същите условия.

3. Кандидатите за участие в търга могат да закупят тръжна документация на стойност 40.00 лева без ДДС за имот, всеки работен ден от датата на публикуване на обявата за провеждане на публичния търг с явно наддаване до 15.00 часа на 20.10.2020 год. (вторник), а за повторен търг до 15.00 часа на 27.10.2020 год. (вторник) от деловодството на община Исперих.   

4. Оглед на  имота може да се направи по местонахождението му всеки работен ден от седмицата.

ОБЩИНА  ИСПЕРИХ

ИЗТЕГЛИ ДОКУМЕНТИ:
09. 10. 2020 г.