Заповед № 721 на Кмета на община Исперих

Лого на Община Исперих

З А П О В Е Д
№ 721
гр.
Исперих, 27.10.2020 г.

Съгласно изискванията на Закона за местните данъци и такси (ЗМДТ), със заповед на Кмета на общината се определят и публично се обявяват границите на районите и видът на предлаганите от общината услуги по събиране, извозване и обезвреждане в депа или други съоръжения на битови отпадъци, поддържане на чистотата на териториите за обществено ползване и честотата на сметоизвозване в населените места през следващата година. Във връзка с това и на основание чл. 44, ал. 2 във връзка с ал. 1, т. 8 от Закона за местното самоуправление и местната администрация (ЗМСМА), чл. 63 във връзка с чл 62 от ЗМДТ,

ЗАПОВЯДВАМ

I. ОПРЕДЕЛЯМ през 2021 г. от Община Исперих да се предлагат следните видове услуги по чл. 62 от ЗМДТ - сметосъбиране и сметоизвозване, обезвреждане на битови отпадъци в депа или други съоръжения и поддържане на чистотата на териториите за обществено ползване за имоти, находящи се в град Исперих и селата - с. Белинци, с. Бърдоква, с. Вазово, с. Голям Поровец, с. Делчево, с. Драгомъж, с. Духовец, с. Йонково, с. Лудогорци, с. Лъвино, с. Китанчево, с. Конево, с. Къпиновци, с. Малко Йонково, с. Малък Поровец, с. Печеница, с. Подайва, с. Райнино, с. Свещари, с. Средоселци, с. Старо Селище, с. Тодорово и с. Яким Груево, в границите установени в регулационния план на град Исперих и регулационните планове на посочените села, включващи всички жилищни, промишлени и паркови територии.

II. ОПРЕДЕЛЯМ честота на сметосъбиране и сметоизвозване на битови отпадъци по населени места описани в т. I от настоящата заповед, както следва:

1. За град Исперих:

1.1 Пет пъти в седмицата честота на сметосъбиране и сметоизвозване на контейнери за битови отпадъци, разположени в следните райони:

 • ул. „Васил Левски" от кръстовището с ул. „Александър Стамболийски" до кръстовището с ул. „Арда" и от кръстовището с ул. „Лудогорие" до кръстовището с ул. „Христо Ботев";
 • ул. „Росица" от кръстовището с ул. „Арда" до кръстовището с ул. „Камчия";
 • ул. „Камчия" от кръстовището с ул. „Росица" до кръстовището с ул. „Васил Левски";
 • ул. „Александър Стамболийски" от кръстовището с ул. „Лудогорие" до кръстовището с ул. „Васил Левски";
 • ул. „Стефан Караджа" от кръстовището с ул. „Лудогорие" до кръстовището с ул. „Александър Стамболийски";
 • ул. „Лудогорие"- от кръстовището с ул. „Христо Ботев" до кръстовището с ул. „Родопи";
 • ул. „Ахинора" от кръстовището с ул. „Димитър Полянов" до кръстовището с ул. „Ал. Стамболийски";
 •  ул. „Христо Ботев" от кръстовището с ул. „Родопи" до кръстовището с ул„Васил Левски";
 • ул. „Арда" от кръстовището с ул. „Васил Левски" до кръстовището с ул „Росица";
 • ул. „Родопи" от кръстовището с ул. „Лудогорие" до кръстовището с ул „Христо Ботев";
 • Контейнерите разположени по ул. „Христо Кърпачев", в районите на Автогара -Исперих и Общински пазар - Исперих.

 

1.2. Три пъти в седмицата честота на сметосъбиране и сметоизвозване за контейнерите разположени в блоковете по ул. „Хан Аспарух", ул. „Столетов връх", ж к Васил Априлов";

1.3. Два пъти в седмицата сметосъбиране и сметоизвозване на контейнери разположени в:
> Жилищни райони попадащи в регулационните линии на град Исперих, без включените в т. 1.1 ит. 1.2.

1.4. Шест пъти месечно сметосъбиране и сметоизвозване на контейнери разположени в:
> Имоти извън регулация, за които е организирано сметосъбиране, сметоизвозване и обезвреждане на битовите отпадъци:

 • Пътя за с. Конево - имоти собственост на „Караджа фаг" ООД, „Агро-Тида" ООД, „Агро-Тида" кооперация, „Агротайм" ООД и ПГСС „Хан Аспарух";
 • Силистренски път - имоти собственост на „Агротайм" ООД и ЗК „Хан Аспарух" - Исперих;
 • Имоти собственост на „Агротайм" ООД находящи се в имот №000050 по плана за земеразделяне на град Исперих.

>  Нежилищни имоти на предприятия попадащи в Промишлената зона на град Исперих.

2. Три пъти в месеца сметосъбиране и сметоизвозване на контейнери разположени в селата Белинци, с. Бърдоква, с. Базово, с. Голям Поровец, с. Делчево, с. Драгомъж, с Духовец, с. Ионково, с. Лудогорци, с. Лъвино, с. Китанчево, с. Конево, с. Къпиновци с Малко Ионково, с. Малък Поровец, с. Печеница, с. Подайва, с. Райнино, с. Свещари с Средоселци, с. Старо Селище, с. Тодорово и с. Яким Груево

3. За имоти собственост на физически и юридически лица намиращи се извън районите, в които общината е организирала събиране и извозване на битови отпадъци да се събира само такса за ползване на депо за битови отпадъци и / или за поддържането на чистотата на териториите за обществено ползване съгласно чл. 63, ал. 1 от ЗМДТ.

4. Сметосъбирането се извършва със сметосъбиращи съдове тип „Ракла" с обем 1050 литра и кошчета за отпадъци с тегло до 10 кг.

5. Депонирането и обезвреждането на битовите отпадъци от град Исперих и от селата на територията на Община Исперих да се извършва в Регионално депо - гр. Разград.

 

III. КОНТРОЛ НА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ЗАПОВЕДТА
Контролът по изпълнението на заповедта възлагам на: Началник отдел ТСУ при Община Исперих, Кметове на кметства и Кметския наместник на съответните населени места. Копие от заповедта да се връчи на служебните лица за сведение и изпълнение.

Настоящата заповед да се обяви публично, съгласно чл. 63, ал. 2 от ЗМДТ и да се по принадлежност за сведение и изпълнение.

ИЗТЕГЛИ ДОКУМЕНТИ:
29. 10. 2020 г.