Обява за наличие на инвестиционен проект

ОБЯВА
от Закир Шерифов Джелилов и Шериф Джелилов Сяров

На основание чл. 4, ал. 2 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда на инвестиционни предложения за строителство, дейности и технологии (ДВ, бр. 25/2003 г.)

УВЕДОМЯВАМЕ

всички заинтересовани физически и юридически лица, че има инвестиционно предложение  за изработване на инвестиционен проект във фаза ТП за обект  "Надстройка над едноетажна жилищна сграда в УПИ II- 143, кв. 35 - с.Духовец, общ. Исперих". Обектът е част от жилищна сграда в УПИ II- 143, кв. 35 гр,Исперих, одобрен със Заповед 270 от 09.05.2007 год. на Кмета на Ощина Исперих.

Всички, които желаят да изразят мнения и становища, могат да го направят писмено в Община Исперих или в РИОСВ - гр. Русе, "Придунавски булевард" № 20, пк 7000.

ИЗТЕГЛИ ДОКУМЕНТИ:
02. 11. 2020 г.